Capital Markets and Accounting Advisory Services

12/07/23

Capital Markets and Accounting Advisory Services

מחלקת ה-CMAAS של PwC Israel מספקת ליווי ותמיכה מקצועית לאירועים מורכבים והתפתחויות בחיי החברה בנושאים קריטיים להצלחת לקוחותינו.

המחלקה בעלת ניסיון עשיר בליווי חשבונאי ועסקי של חברות הנמצאות לקראת סבבי גיוס או לקראת תהליכי על כגון הנפקות, עסקאות מורכבות, עסקאות M&A ורה- ארגון וכן, ניצבות בפני בחינת מודלים עסקיים בעלי השלכות רוחב על עסקי החברה ודיווחיה הכספיים.

אנו מציעים ייעוץ מותאם למגוון רחב של חברות – סטארט אפ, חברות בצמיחה וכן חברות ציבוריות.

אנו מסייעים ללקוחותינו להתמודד עם האתגרים של העולם המשתנה באופן דינמי בתחום הפיננסי והחשבונאי.

 

 

Accounting advisory services

סיוע בהערכת השפעות התקן, בחינת ההשלכות ומיצוי ההזדמנויות ביישומו. שירותים אלו כוללים:

 • בחינת השפעות התקן בתעשייה הרלוונטית לצורך השוואתיות

 • בחינת stand alone selling price

 • ליווי וסיוע בשינויים של מודל עסקי והשלכותיו על הכנסות החברה

 • ליווי עסקאות מכר מורכבות 

 • ניתוח וסיוע במציאת פתרונות למודל הכרה בהכנסה שעולה בקנה אחד ובראי עם אופן מדידת החברה

 • בחינת תוכנית העמלות של החברה והשפעתה על הדוחות הכספיים.

 • טיפול וחישוב הפרשות מס, לרבות הכנה ואיחוד תקופות ביניים ושנתיות של הפרשות מס (מקומי וזר).

 • חישוב המס בדוחות ביניים 

 • בחינת נושאים חשבונאים מורכבים, לרבות  ,Valuation Allowance עמדות מס לא ודאיות, השפעת צירופי עסקים ועסקאות מורכבות בראי חשבונאות המס.

 • בניית מודלים של חשבונאות מס, לרבות שינויי GAAP, יישום שינויים בחוקי המס כגון Pillar two.

 • בחינת הטיפול החשבונאי של מכשירים פיננסים מורכבים בUS GAAP ו ב-IFRS

 • סיוע בstructuring  של מכשירים פיננסים בראי הדיווח הכספי

 • בחינת השפעות רוחב כגון – השלכות על הסכמים אחרים, קובננטיים וכו'. *

 • אנו מטפלים בסוגיות הקשורות לתחומי חשבונאות מורכבים ומספקים תמיכה טכנית ויישום לצד העברת ידע ללקוחות בשינויי GAAP.

אנו מספקים ללקוחותינו ייעוץ חשבונאי במגוון נושאים, כולל:

 • חכירות 

 • תשלום מבוסס מניות

 • מגזרים

 • רווח למניה

 • היוון וסיווג עלויות

 • צירופי עסקים

 • דוחות כספיים מאוחדים ואחרים

 • דוחות פרופורמה

 • מטבע פעילות

 • ירידות ערך

 •  NON GAAP MEASURES

 • MD&A  
 • Divestitures and carve-outs.
Capital Market Services

Capital Market Services

אנו מספקים מגוון רחב של שירותים לחברות בקשר להיבטים שונים של עסקאות בשוק ההון .

 •  הערכת מוכנות להנפקה - IPO readiness

 • סקירת מסמך ההגשה הציבורי של ההנהלה

 • סיוע בבחירת חלופות הנפקה לרבות סוגי מכשירים הוניים, בורסות וכדומה.

 • ניתוח  Benchmark תעשייתי

 • סיוע בעמידה בכלל חובות הדיווח של חברות ציבוריות

 • MD&A 
 • טיפול בסוגיות חשבונאיות מורכבות

 • ייעוץ לגבי התגובות למכתבי הערות הרגולטור ( Comment Letter)

 • סיוע בכתיבת תשקיפים 

 • סיוע במכתביSEC 

 • הכנת דוחות פרופורמה

 • צירופי דוחות

 • עריכת דוחות דירקטוריון 

 • עסקאות SPAC

 •  NON GAAP MEASURES

 • Structuring

עקבו אחרינו