חרבות ברזל עדכוני מס ותמריצים

מלחמת חרבות ברזל - עדכונים שוטפים

לקוחות נכבדים, לאור המצב ריכזנו עבורכם מידע רלוונטי בתחומי המס והתמריצים

עדכוני מס

בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", במסגרתה החליטה הממשלה על פינוי של יותר מ-100,000 תושבים מיישובים באזור עוטף עזה ובצפון ובמטרה להגדיל את מלאי הדירות להשכרה ולמצוא פתרונות דיור קבועים לרבים מהמפונים, יזמו רשות המסים והרשות להשקעות הקלות במסגרת מסלולי הטבות המס לדירות להשכרה, בהתאם לפרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט - 1959 (להלן: "חוק העידוד"). 

למבזק המלא

ביום 18 בדצמבר 2023 פרסמה רשות המסים, כי תשלומי ביטוח לאומי לבעלי עסקים המשרתים במילואים לא יובאו בחשבון בחישוב ירידת המחזורים לצורך פיצויים.

להודעת רשות המסים

ב-29 בנובמבר פירסמה פזית קליימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים, הנחיות לפקידי השומה בנוגע לקיום הליכי ביקורת לפני מועד התיישנות השומה לאור מלחמת חרבות ברזל. 

לפרסום באתר רשות המסים

ביום 28 בנובמבר 2023 פורסם ברשומות חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה-חרבות ברזל)(הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד-2023 (להלן: "החוק"). 

החוק מביא לדחייה של המועד האחרון לביצוע פעולות שונות בהליכי מיסים בעקבות מלחמת חרבות ברזל. מצורפת בזאת סקירה של הוראות החוק. 

למבזק המלא 

ביום ה-19 בנובמבר 2023 פרסמה רשות המסים הקלות שונות בנוגע לעמידה בלוחות זמנים להפקדת מסמכים רלוונטים בידי הנאמן (להלן - "ההקלות"). 

ככלל בהקצאת מניות באמצעות נאמן נדרש כי "מניות, לרבות כל זכות המוקנית מכוחן, יופקדו במועד ההקצאה בידי הנאמן עד תום התקופה לפחות". בשנת 2012 פרסמה רשות המיסים הנחיה לגבי לוחות הזמנים להפקדת המניות בידי הנאמן, לצורך עמידה בתנאים בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה. 

בהתאם להקלות, ככל שתקופת ההפקדה של המסמכים נופלת בין 1 באוקטובר 2023 ולבין 31 בדצמבר 2023, הרי שאותה תקופה תוארך עד ל-31 בדצמבר 2023 מבלי שיראו בכך אי עמידה בלוחות הזמנים.

לפרסום המלא של רשות המסים

לאור המצב הבטחוני שבו שרויה המדינה עקב מלחמת חרבות ברזל ועל מנת להקל על הציבור, הודיעה אתמול רשות המיסים על מתן אורכה לכלל העוסקים והנישומים עד ליום 27 בנובמבר, 2023, לדיווח ולתשלום מע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023 (בדיווח חד-חודשי) ועבור תקופת הדיווח ספטמבר ואוקטובר 2023 (בדיווח דו-חודשי). 

למבזק המלא

בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" פרסמה רשות המכס הקלות זמניות שונות ליבואנים ולשאר העוסקים בתחום הסחר הבינלאומי. הקלות אלה הן בתוקף כל זמן שמדינת ישראל נמצאת במצב המלחמתי, והן תבוטלנה עם סיום מצב החירום. בסקירה זו נביא את ההקלות העיקריות:

·     עלויות הובלה בשל מלחמה לא ייכללו בערך למכס;
·     פטור מאישור תקן ביבוא;
·     הקלות ביבוא מוצרים חקלאיים;
·     הקלות לסוכני מכס באופן אימות יפוי כח;
·     עיכוב הליכי גבייה עד ל- 1 בדצמבר 2023;
·     פורסם נוהל יבוא תרומות המיועדות לחיילי צה"ל;
·     פורסם נוהל יבוא תרומות שאינן מיועדות לחיילי צה"ל;

 

למבזק המלא

נבקש להביא לתשומת ליבכם את החלטת רשות המיסים בדבר דחייה של תחולת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 - הקצאת מספרי חשבוניות.

כפי שפורסם, הוראת השעה עתידה לחול ביום 1 בינואר 2024, אולם בשל הנסיבות המפורטות בהחלטתם, הוחלט על ידי רשות המיסים על דחיית מועד תחולת הוראת השעה, וזאת עד לתאריך 31 במרץ 2024.

עם זאת, רשות המיסים תהיה ערוכה מיום 1 בינואר 2024 להפעיל את המודל במערכות שלה וזאת על מנת לאפשר לעוסקים המעוניינים באופן וולונטרי להצטרף ממועד זה. בכל מקרה עד לתאריך 1 באפריל 2024 עוסקים יהיו רשאים לנכות את מס התשומות הכלול בחשבוניות מס שהונפקו כדין גם ללא מספר הקצאה.

לצפיה בהודעת רשות המיסים לחץ כאן

לאור המצב הבטחוני בו שרויה המדינה עקב מלחמת "חרבות ברזל" ועל מנת להקל על הציבור, פרסמה רשות המסים האמריקאית (Internal Revenue Service - IRS) ביום שישי האחרון (10 באוקטובר 2023) הודעה בדבר דחייה בהגשת דו"חות מס לנישומים ישראליים. הודעה זו פורסמה בהמשך לפניות אשר נעשו ל-IRS מצד גורמים במשק הישראלי, ביניהם PwC ישראל.

למבזק המלא

לאור המצב הבטחוני בו שרויה המדינה עקב מלחמת "חרבות ברזל" ועל מנת להקל על הציבור, פרסמה רשות המיסים ביום 10 באוקטובר 2023, מספר הקלות אשר עיקרן מפורט להלן:

1. דיווחים תקופתיים ביחס לחודש ספטמבר 2023 במע"מ ודיווח ניכויים ומקדמות למס הכנסה, יידחו עד ליום 26 באוקטובר 2023. במקביל, לא יוטלו קנסות על פיגור בדיווחים שיוגשו עד ליום 23 בנובמבר 2023, אולם תחול חבות בריבית והפרשי הצמדה עד למועד התשלום ובמקרים חריגים יינתנו הקלות (בכפוף להגשת פנייה לרשות המיסים). בכל הקשור לאי הגשת דוחות במועד על ידי משרתי מילואים, תושבי הדרום ועוטף עזה, ניתן יהיה לפנות לרשות המיסים לקבלת ביטול מלא של קנסות וחיובים בריבית והפרשי הצמדה.

2. לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות ולא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימושי עיקולים, עד ליום 20 באוקטובר 2023. 

3. בתקופה הקרובה, רשות המיסים תגלה רגישות וגמישות ביחס לניהול הליכים קיימים ופתיחת הליכים חדשים ובכלל זאת, בהתייחס להגשת אורכות להשגות וערעורים, הגשת מסמכים וניהול הליכי שומה. 

4. מועדי הגשת דיווחים שנתיים ליחידים וחברות לשנת 2022 יוארכו (באשר לחברות, מועד ההגשה שנקבע ליום 31 באוקטובר 2023, יידחה ליום 30 בנובמבר 2023). 

5. אישורי ניכוי מס במקור שתוקפם פג ביום 30 בספטמבר 2023, יוארכו עד ליום 30 בנובמבר 2023. 

 

למבזק המלא

במסגרת ההחלטה נקבע כי אשקלון ומבקיעים יוגדרו למשך שנה כישובי ספר, מאחר שישובים אלה נחשפים למידת פגיעה נרחבת בתקופת מלחמת חרבות ברזל, באופן הדומה ליישובים המוגדרים כיישובי ספר בדרום הארץ. להודעה המלאה

זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה - הנחיות מיוחדות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל לאור המצב הביטחוני המיוחד בתקופת מלחמת "חרבות ברזל" עובדים רבים גויסו למילואים בצו 8 ועובדים רבים הוצאו לחל"ת לתקופה שאינה ידועה, ולכן הוחלט להקל ולקבוע כי עובדים אלו שהחזירו  למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ייזקף להכנסתם שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותם (להלן: "שווי יחסי"). שווי יחסי יחושב גם בעתהחזרת הרכב לרשותו של העובד. 

במטרה להקל, באשר לעובדים שגויסו למילואים בצו 8, יכול המעסיק לוודא מול העובד או מי מטעמו את  החזרת הרכב לרשות המעסיק, לרבות השארתו בשטח.

עדכוני מענקים ותמריצים

בהמשך למבזק מס 62/2023, בעניין מתווה הפיצוי לנזק עקיף עקב מלחמת חרבות ברזל לעסקים בכל הארץ ולמבזק מס 63/2023 בעניין מתווה הפיצוי לעסקים באזורים מיוחדים, נעדכן כי ביום 12 בפברואר, 2024 הודיעה רשות המסים על הארכת המועדים להגשת תביעות לפיצויים בגין נזק עקיף שנגרם בחודש אוקטובר 2023, כמפורט להלן:

  • תביעה לפיצוי במסלול הוצאות מזכות (עסקים בכל הארץ), עבור חודש אוקטובר 2023, ניתן להגיש עד ליום 19 במרץ 2024 (במקום 19 בפברואר 2024).
  • תביעה לפיצוי במסלולי שכר, מחזורים וחקלאות, עבור חודש אוקטובר 2023, ניתן להגיש עד ליום 19 באפריל 2024 (במקום 19 במרץ 2024). 

בנוסף, ברצוננו לעדכן שנפתחה האפשרות להגשת בקשה למקדמות עבור החודשים ינואר-פברואר במסלול האדום (עבור עסקים ביישובי ספר). ניתן להגיש בקשה למקדמות עד לתאריך 10 במרץ 2024. תקרת סכום המקדמה הינו מיליון ₪*. 

בהקשר זה נזכיר כי ניתן עדיין להגיש בקשה למקדמה עבור החודשים נובמבר-דצמבר 2023, עד לתאריך 29 בפברואר 2024.

למבזק המלא

בהמשך למבזק מס 70/2023, בעניין הארכת מתווה הפיצוי לנזק עקיף עקב מלחמת חרבות ברזל, לעסקים בכל הארץ בעלי מחזור הכנסות של עד 400 מיליון ₪ (להלן: "מענק המשכיות עסקית" ו/או "פיצוי הוצאות מזכות"), נעדכן כי ביום 2 בינואר 2024 אישרה ועדת הכספים את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הארכת התקופה הקובעת וקביעת תיאומים), התשפ"ד-2023 (להלן: "תקנות הארכת התקופה"), אשר מסדירות את הארכת מתווה הפיצוי לחודש דצמבר 2023.  

נדגיש כי בהתאם לתקנות הארכת התקופה, הפיצוי והזכאות לפיצוי בגין החודשים נובמבר ודצמבר 2023 יחושבו יחדיו, כתקופת זכאות אחת.  

כלומר, בין היתר, יש להשוות את הירידה במחזור העסקאות של נובמבר ודצמבר 2023 (במאוחד) אל מול מחזור העסקאות של נובמבר ודצמבר 2022 (במאוחד). 

למבזק המלא

בהמשך למבזק מס 62/2023, בעניין הפיצוי לעסקים בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", נעדכן כי רשות המסים פתחה את האפשרות להגיש בקשה למקדמה לפיצויים בגין נזק עקיף שנגרם כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל" עבור החודשים נובמבר ודצמבר 2023.    

למקדמה זכאים עסקים ביישובי ספר שפונו לפי החלטות הממשלה וביישובי ספר באזור קו העימות בהתאם להנחיות התגוננות של פיקוד העורף והנחיות תנועה של פיקוד צפון, אשר נגרם להם נזק עקיף בשל המלחמה ועומדים בתנאי הזכאות לתשלום פיצויים לפי תקנות מס רכוש.

סך המקדמה המקסימלית שניתן לקבל הינה מיליון ₪(*) והיא תחושב על ידי רשות המסים על סמך הנתונים שבידה במסלול שכר, מסלול מחזורים או מסלול חקלאות. 

ניתן להגיש בקשה למקדמה עד 31 בינואר 2024.  

למבזק המלא

בהמשך למבזק מס 62/2023, בעניין מתווה הפיצוי לנזק עקיף עקב מלחמת חרבות ברזל לעסקים בכל הארץ בעלי מחזור הכנסות של עד 400 מיליון ₪ ("מענק המשכיות עסקית"), נעדכן כי ביום 3 בדצמבר, 2023 הודיע שר האוצר על הארכת מתווה הפיצויים לעסקים בכל הארץ בגין נזק עקיף בפעימה נוספת לחודש דצמבר (מעבר לחודשים אוקטובר-נובמבר). 

נדגיש כי החלטת השר כפופה לאישור ועדת הכספים ורק לאחר מכן תתפרסם באופן רשמי. 

נציין כי נכון לפרסום מבזק זה, טרם הוחלט על הארכת מתווה הפיצויים המיועד ליישובים ב"אזורים המיוחדים"(*) והוא חל, נכון למועד זה, עבור חודש אוקטובר בלבד.

בנוסף, רשות המסים האריכה את המועד להגשת בקשה למקדמה עבור חודש אוקטובר במסגרת המסלול האדום, עבור עסקים ביישובי ספר (בצפון ובדרום), עד ליום 10 בדצמבר, 2023 (במקום 30 בנובמבר, 2023). בקרוב עתידה להיפתח האפשרות להגשת בקשה למקדמה גם עבור חודש נובמבר.

בהמשך למבזק מס 62/2023, בעניין מתווה הפיצוי לנזק עקיף עקב מלחמת חרבות ברזל לעסקים בעלי מחזור הכנסות של עד 400 מיליון ₪, נעדכן כי ביום 16 בנובמבר, 2023 פורסמו ברשומות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשפ"ד-2023, במסגרתן אושר מתווה ל"פיצוי מוגדל" עבור יישובים המצויים באזורים שבהם הטילה מערכת הביטחון הגבלות מחמירות במיוחד על הפעילות הכלכלית בשל מלחמת חרבות ברזל  (ככלל, יישובים בטווח של 0-40 ק"מ מרצועת עזה, יישובים המצויים בקו העימות ויישובים באזור גולן צפון וגולן דרום, (להלן: "אזור מיוחד")).

במסגרת הוראת השעה הוסדרו ארבעה מסלולים חלופיים לפיצוי בגין נזק עקיף שאירע בתקופה שמיום 7 באוקטובר 2023 ועד ליום 31 באוקטובר, 2023 ("התקופה הקובעת"), לפי בחירת הניזוק (ובהתאם לזכאותו): 
 

  1. מסלול שכר - מסלול לפיצוי עסקים בגין שכר עבודה ששילמו לעובדים שנעדרו מהעבודה בתקופה הקובעת, עצמאים אשר עובדים במוסד חינוך ונעדרו מעבודתם עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך ועצמאים אשר מתגוררים באזור המיוחד ואשר עסקם אינו מצוי באזור המיוחד ונעדרו מעבודתם בשל המצב הבטחוני.
  2. מסלול מחזורים - מסלול לפיצוי עסקים באזור המיוחד בגין ירידה במחזור העסקאות.
  3. מסלול חקלאים - מסלול לפיצוי עסקים בגין נזק שאירע לגידולים חקלאיים באזור המיוחד.
  4. מסלול קבלן ביצוע - מסלול לפיצוי קבלני ביצוע באזור המיוחד.


התביעות לפיצויים יוגשו באמצעות המערכת המקוונת באתר רשות המסים החל מיום 19 בנובמבר, 2023 ותוך ארבעה חודשים מיום פתיחת המערכת.

למבזק המלא

כנסת ישראל אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023, אשר מסדיר את מתווה משרד האוצר לפיצוי עסקים (שאינם ביישובי ספר או במרחק 7-20 ק"מ מהגדר עם רצועת עזה) בגין נזק עקיף שנגרם כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל".

בנוסף, תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשפ"ד-2023, אשר מסדירות את מתווה משרד האוצר לפיצוי עסקים בדרום, במרחק 7-20 ק"מ מהגדר עם רצועת עזה, צפויות לעלות לאישור הכנסת בימים הקרובים.

עסקים ביישובי הספר (עד 7 ק"מ מהגדר עם עזה, לרבות אשקלון ומבקיעים ועד 9 ק"מ מהגבול הצפוני) זכאים לפיצוי מלא בגין כל נזק עקיף שנגרם להם בשל המלחמה וזאת בהתאם לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א - 1961 והתקנות שהותקנו מכוחו.

בהתאם למתווה, נקבע מסלול ייעודי לעסקים בדרום במרחק של 7-20 ק"מ (*) מהגדר עם עזה, לפיצוי בגין נזק עקיף, בשני מסלולים חלופיים, עבור תשלומי שכר עבודה (מסלול שכר) או אובדן מחזור (מסלול מחזורים), לפי בחירת העסק.

לגבי עסקים ביתר האזורים בארץ המתווה כולל מענק המשכיות עסקית, המיועד לעסקים בעלי מחזור פעילות של עד 400 מיליון ₪ שחוו ירידה במחזור של 25% לפחות (12.5% לפחות לעסקים המדווחים דו-חודשי) בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023 לעומת החודשים המקבילים ב-2022.


כמענה לאתגרים שנוצרו לחברות טכנולוגיה ישראליות במהלך מלחמת "חרבות ברזל", רשות החדשנות פרסמה ערוץ מענקים מהיר המיועד לחברות טכנולוגיה חדשניות עם Runway קצר (6 חודשים), המתקשות לגייס כסף ממשקיעים קיימים בעקבות המצב.
 
במסגרת המסלול, חברות ישראליות יוכלו להגיש תוכנית מו”פ של עד 9 חודשים בתקציב של עד 7.5 מיליון ₪. תמיכה כספית תינתן בשיעור של עד 50% מהתקציב המאושר עם אפשרות למקדמה של עד 50% מגובה המענק המאושר. המסלול מציע מנגנון בדיקה ותהליך קבלת החלטות מואצים ומהירים (תוך 4 שבועות).
 
ניתן להגיש בקשות החל מיום 1 בנובמבר 2023.
המועד האחרון עבור הגשת בקשות הינו 1 בפברואר 2024 בשעה 12:00.

למבזק המלא

לאור המצב הבטחוני בו שרויה מדינת ישראל עקב מלחמת "חרבות ברזל", ובמטרה לסייע לחברות בהתמודדות עם קשיים הנובעים מהמלחמה, פרסמה רשות החדשנות (להלן: "הרשות") מספר עדכונים חשובים:
 

-  יוקם ערוץ מהיר של 100 מיליון ₪ להארכת ה-Runway של חברות הזנק, אשר מתגבש בימים אלו. אנו נדאג לעדכן עם פתיחתו של הערוץ המהיר. 
 

- אושרו מטעם הרשות לחדשנות הסדרים והקלות שיחולו לאורך 90 ימים, הכוללות הארכת מועדי הגשות, דחיית ופריסת תשלומים ועוד. ההקלות נכנסות לתוקף באופן מיידי.
 

- האיחוד האירופי אישר דחיה של מועדי הגשת הבקשות למענקים בתוכניות EIC Accelerator ו-(challenges) EIC Pathfinder מטעם הורייזן אירופה. 

למבזק המלא לחץ כאן

PwC Israel נותנים כתף ומתגייסים

מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל אנשינו מתגייסים לסייע ולתרום למאמץ הלאומי

ליצירת קשר

Eric Benishay

Eric Benishay

Tax Partner, Head of Tax Group, PwC ישראל

טלפון: +972 3 7954494

Liat Petrushka

Liat Petrushka

Business Development Manager, Tax Group, PwC ישראל

טלפון: +972 3 7954860

עקבו אחרינו