Terms and Conditions PwC's Academy

Правила и Услови на Академијата на ПрајсвотерхаусКуперс (PwC)   

 

 

1.Предмет на Договорот

 

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје, Северна Македонија, со ЕМБС 6333370, со седиште на Бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000 Скопје, со електронска пошта адреса mk_academy@pwc.com, тел.+389 2 3140 900 (ПрајсвотерхаусКуперс, или Академијата на ПрајсвотерхаусКуперс), ќе му обезбеди на клиентот („Клиентот“ или „Вие“), по комплетиран и доставен Oбразец за регистрација („Апликација“), обука и/или серија обуки како што е специфицирано во Апликацијата („Обука“).

Клиентот е лице/ентитет кое/кој ја пополнува Апликацијата и на кого ќе му се издаде фактура. Се подразбира дека лицето кое ја пополнува Апликацијата го прави тоа во свое лично име или има полномшно за тоа. Лажно претставување е забрането и казниво согласно закон.

Овие Правила и Услови, заедно со Апликацијата, го сочинуваат Договорот за обезбедување услуга („Договор“).

 

2.  Место на одржување на обуката, Датум, Технички информации

 

Обуката ќе се изведува или во просториите на PwC на наведената адреса Бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000 Скопје, Северна Македонија, или на некоја друга локација одредена од PwC („Место на одржување“), или ќе се одржи и  ќе биде достапна онлајн. Местото на одржување и датумот/те кога ќе започне/ат Обуката/те („Датум на обука“) ќе бидат достапни на веб-страницата на Академијата на PwC и/или ќе бидат вклучени во Информациите за обуката (вклучувајќи и друг промотивен материјал, понуди и сл.), кои ќе му бидат обезбедени на Клиентот директно на електронска пошта или на друг начин („Информации за обуката“).

Технички информации за Онлајн Обуки

За да пристапите до онлајн обуките се препорачува да го користите следниов пребарувач: Microsoft Edge for Windows 10, најновата верзија на Google Chrome. Потребно е да се дозволат “колачиња (cookies)” и “поп-ап” прозорци, и да дозволите пристап до микрофонот и камерата на вашиот уред. Безбедносниот систем на вашиот уред и пребарувачот не би требало да го блокираат пристапот до страницата на PwC (www.pwc.com; www.pwc.com/mk).

Потребна е широкопојасна (broadband) интернет конекција (препорачливо е минимум 1-2 Mbps).

Технички информации за електронски обуки (e-learnings): 

Откако ќе се регистрира за електронскa обукa, Клиентот ќе добие корисничко име и лозинка за пристап до регистрираната содржина. Пристапот до регистрираната содржина е неограничен за период од 6 месеци.

За да може дa се користи онлајн Порталот на Академијата на ПрајсвотерхаусКуперс и да се пристапува до содржината на електронските обуки, подолу се опишани потребните технички параметри.

Во случај Клиентот да сака да пристапи до системот преку неговиот/нејзиниот службен компјутер, можно е да се случи одредени поставки да го спречат пристапот до онлајн порталот и до содржината на електронските обуки.

Оперативен систем: Microsoft Windows (XP и поновите верзии), Linux (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS), MacOS (Mavericks и поновите верзии).

Пребарувач: Microsoft Edge for Windows 10, Internet Explorer (IE) 11 и повисоко, најновиот Apple Safari, најновиот Mozilla Firefox, најновиот Google Chrome.

Треба да се дозволат “колачиња”  и поп-ап прозорци. 

Во случај на 32-битен оперативен систем пребарувачот треба да биде 32-битна верзија.

Во случај на 64-битен оперативен систем пребарувачот треба да биде исто така 64-битна верзија

Потребен е Acrobat Reader:8.0 или подоцнежна верзија за да се читаат PDF документите. Поставки на безбедносниот систем (firewall): Некои делови од Обуката се достапни во .swf формат, кој содржи слики (jpeg, png), мултимедија (mp3, mp4) и текстуални фајлови (xml, xsd). Безбедносниот систем (firewall) и пребарувачот не треба да го блокираат пристапот до овие типови фајлови. 

Потребна е широкопојасна (broadband) интернет конекција (препорачливо е мин. 1-2 Mbps), 1024x768, 32-битна резолуција на дисплејот.

3. Природата на Обуката

При организацијата и обезбедувaњето на Обуката, ПрајсвотерхаусКуперс нема да спроведува (i) ревизија или друг ревизорски ангажман во согласност со професионалните стандарди кои се на сила и (ii) нема да обезбедува какви било правни, сметководствени и даночни совети или професионални совети за бизнисот. 

 

Обуката и сите обезбедени материјали за истата се информативни по природа, и немаат за цел да бидат конечна или сеопфатна анализа на предметот, и не треба да бидат сметани дека претставуваат замена за професионално советување. Клиентот мора независно да ја процени соодветноста на користењето на материјалите за обука кои ги добил за време на Обуката. ПрајсвотерхаусКуперс се иззема од одговорност за какви било заклучоци донесени од Клиентот (учесниците) кои произлегле како резултат на обезбедувањето на услугите, ниту за каква било практична примена на таквите заклучоци. 

 

4. Надомест и Услови за плаќање


Надоместоците за Обуките се достапни на веб-страницата на Академијата на ПрајсвотерхаусКуперс или во Информациите за Обуката обезбедени на Клиентот директно на електронска пошта или на друг начин. Надоместокот исто така ќе биде достапен во Апликацијата која Клиентот ќе ја достави до ПрајсвотерхаусКуперс. 

Регистрацијата за Обуката е обврзувачка. На Клиентот ќе му биде доставена фактура по пошта или електронски на адресата внесена во Апликацијата. Клиентот треба да го плати надоместокот за услугите наведен на фактурата („Надоместок“) во рок од две недели од датумот на фактурата. Надоместокот е без пресметан ДДВ.

На Клиентот нема да му се наплатат никакви други дополнителни трошоци од страна на ПрајсвотерхаусКуперс. Клиентот сепак ќе биде одговорен за своите трошоци поврзани со Обуката  (вклучително трошоци поврзани со патување и сместување, трошоци за соодветна ИТ опрема, софтвер и интернет конекција, и друго).

 

5. Откажување и Замена

а) Отажување на присуството на Клиентот - физичко лице (потрошувач како што е дефинирано со Законот за заштита на потрошувачите)


Клиентот - потрошувач може да го откаже своето присуство на Обуката, т.е. да го раскине Договорот, без да наведе причина за откажувањето и без пенали, во рок од 14 календарски денови од датумот на склучувањето на Договорот (датумот на поднесувањето на Аликацијата) но секако пред датумот на започнување на Обуката.

Секое откажување/раскинување на Договорот од страна на Клиентот мора да биде во писмена форма и доставено до ПрајсвотерхаусКуперс или до регистрираната поштенска адреса или по електронска пошта пратен до следната адреса: mk_academy@pwc.com. Откажувањето мора ди ги содржи следниве информации: Име и презиме на Клиентот, адреса, телефонски број или електронска пошта, и изјавата за откажување, или Клиентот може да го употреби образецот достапен овде. Образецот може да се пополни електронски.
На Клиентот ќе му биде доставена потврда за приемот на изјавата за раскинување на електронска пошта.

Ако Договорот е откажан/раскинат во рок од 14 календарски денови од денот на склучувањето на Договорот, и во случај Клиентот да не присуствувал на Обуката/некој дел од Обуката, Клиентот-потрошувач нема да биде задолжен да го плати Надоместокот, или ако Надоместокот веќе бил платен, тој ќе му биде вратен на Клиентот во рок од 14 календарски денови од датумот на приемот на известувањето за раскинување, и ПрајсвотерхаусКуперс нема обврска да ја обезбеди Обуката. Повратот на надоместокот ќе биде изведен на истиот начин како што е платен надоместокот или на друг начин со претходна согласност на Клиентот.

 

Сепак, доколку Клиентот не го информира ПрајсвотерхаусКуперс за својата одлука да го раскине Договорот пред Датумот на започнување на Обуката, ќе се смета дека Клиентот ја посетувал Обуката и ќе биде задолжен да го плати целосно износот на Надоместокот за Обуката. 

 

б) Отажување на присуството на Клиентот - правно лице, или кој било друг ентитет кој не е опфатен со Законот за заштита на потрошувачи

 

Обуката може да биде откажана без пенали најмалку 11 календарски денови пред Датумот на започнување на Обуката.

Ако откажувањето е на помалку од 11 дена пред Датумот на започнување на обуката, Клиентот е должен да ги плати следните износи: 

  • Ако откажувањето е во рок од 10 (десет) до 7 (седум) денови пред Датумот на почеток на Обуката  - 25% од вкупната сума на Надоместокот.

  • Ако откажувањето е во рок од 7 (седум) до 3 (три) денови пред Датумот на почеток на Обуката - 50% од вкупната сума на Надоместокот.

  • За откажување 3 (три) или помалку денови пред Датумот на почеток на Обуката - 100% од Надоместокот. 

 

Во сите други случаи ПрајсвотерхаусКуперс има право да го наплати целосниот износ на Надоместокот.
Во случај на отсуство, без соодветно откажување како што е наведено погоре, Клиентот е должен да го плати целосниот износ на Надоместокот т.е. нема право на поврат на платениот Надоместок. 

Какво било откажување од страна на Клиентот мора да биде во писмена форма, и доставено до ПрајсвотерхаусКуперс или на наведената поштенска адреса или по електронска пошта на следната адреса: mk_academy@pwc.com

Потврда за приемот ќе му биде доставена на Клиентот на електронска пошта.

За датум на откажувањето ќе се смета датумот на доставата на писмената изјава за откажување на Договорот од страна на Клиентот до ПрајсвотерхаусКуперс.  


в) Откажување на Обуката од страна на ПрајсвотерхаусКуперс


Во случај на откажување на Обуата од страна на ПрајсвотерхаусКуперс, на Клиентот ќе му биде вратен платениот Надомест, т.е. нема да биде задолжен за плаќање на откажаната Обука.

 

г) Замена на учесниците од страна на Клиентот


Клиентот може во кое било време пред Датумот на започнување на Обуката да го/ги замени пријавениот/те учесник/ци со друг/и, без тоа да влијае на Надоместокот (освен ако Курсот е организиран во соработка со професионални организации). Барањето за замена треба да биде во писмена форма и доставени до ПрајсвотерхаусКуперс на наведената поштенска адреса или по електронска пошта на следната адреса: mk_academy@pwc.com
Потврда за приемот ќе му биде доставена на Клиентот на електронска пошта. 

 

д) Обука организирана во соработка со професионални организации

 

Во случај ако Обуката е организирана во соработка со професионални организации, (CIPD, ACCA, CIMA, ICF, EMCC, и др.), Правилата и Условите на ПрајсвотерхаусКуперс се применливи за организирање на обуката (вклучувајќи ги и условите за откажување), а Правилата и Условите на релевантната професионална организација ќе се применатна статусот на членството на студентот (вклучително и (не)можноста за замена на запишаните индивидуи). 

На Клиентот ќе му бидат доставени соодветните Правила и Услови по неговата регистрација кај соодветната професионална организација.

 

ѓ) Измена на содржината на Обуката, Датумот на започнување на Обуката, Место на одржување

 
ПрајсвотерхаусКуперс може да ја измени содржината на Обуката, или да ги замени предавачите, доколку тоа не ја менува основната цел на Обуката.  

ПрајсвотерхаусКуперс може исто така да ја презакаже Обуката или да го промени Местото на одржување, со претходно известување до Клиентот.

Клиентот ќе биде навремено известен за промените во врска со Обуката, по електронска пошта или телефонски, а сите информации поврзани со Обуката ќе бидат достапни и на веб-страницата на Академијата на ПрајсвотерхаусКуперс.

 

6.  Интелектуална сопственост


ПрајсвотерхаусКуперс ги поседува правата на интелектуална сопственост (сопственност или релевантна лиценца) врз материјалите креирани во рамките на Обуката и дистрибуирани според овој Договор, а Клиентот ќе има не ексклузивна, не пренослива дозвола да ги користи за сопствени  цели. Конкретно и без ограничувања, Клиентот не смее да ги предаде или разоткрие материјалите од Обуката, или копии од нив, на трети лица.

На Клиентот може да му се даде пристап до платформата за учење на Академијата на ПрајсвотерхаусКуперс преку која на Клиентот може да му се обезбедат различни информации, печатени материјали и други материјали за учење.

Клиентот има право да ја користи платформата на Академијата на ПрајсвотерхаусКуперс (доколку му е одобрен пристап) и сите материјали од Обуката добиени во која било форма пред или за време на Обуката исклучиво за своја лична и/или внатрешна употреба. ПрајсвотерхаусКуперс, и соодветно други трети лица - сопственици, остануваат сопственци на сите субјекти на правата на интелектуална сопственост што му се дадени на Клиентот. Клиентот не смее, од која било причина, да дистрибуира показни материјали и/или материјали за Обуката на трети лица, да ја направи платформата на Академијата на ПрајсвотерхаусКуперс достапна за трети лица или да ја презентира содржината на материјалите од Обуката.

Клиентот не може да прави какви било аудио или видео снимки од Обуката, освен од оние дозволени од ПрајсвотерхаусКуперс. 

 

7. Ограничување на одговорноста


ПрајсвотерхаусКуперс не прифаќа никаква одговорност кон никој друг освен Клиентот за Обуката за услугите обезбедени според Договорот. Клиентот се согласува да му надомести на ПрајсвотерхаусКуперс за сите трошоци (вклучувајќи и правни трошоци) кои можат за произлезат за ПрајсвотерхаусКуперс во врска со какво била постапка покрената од трети лица против ПрајсвотерхаусКуперс во врска со Обуката или услугите што му се даваат на Клиентот според овој Договор. Клиентот се согласува да покрене постапка во врска со Обуката и услугите обезбедени според Договорот само против ПрајсвотерхаусКуперс, а не против кој било поединец, како и да е наведено.

До степен дозволен со закон, одговорноста на ПрајсвотерхаусКуперс кон Клиентот ќе биде ограничена на двоен износ на Надоместокот кој го платил Клиентот за Обуката за која е покрената постапка. До степен дозволен со закон, ПрајсвотерхаусКуперс нема да биде одговорен за (i) загуба на добивка,репутација, деловна можност, очекувани заштеди или придобивки, или за (ii) индиректна или последователна загуба.

 

8. Заштита на податоци


ПрајсвотерхаусКуперс ги обработува личните податоци на Клиентот, учесниците и на потенцијалните клиенти/учесници во својство на контролор на податоците во согласност со Законот за заштита на лични податоци (Сл.Весник 42/20)  и друга релевантна легислатива во Северна Македонија за заштита наличните  податоци.

Личните податоци доставени од Клиентот ќе бидат користени и процесирани само од ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје кој дејствува во својство на контролор на податоците. ПрајсвотерхаусКуперс има назначено Офицер за заштита на личните податоци кој може да биде контактиран на: mk_privacy@pwc.com.

ПрајсвотерхаусКуперс ги обработува личните податоци собрани преку Образецот за регистрација (Апликацијата) со цел склучување и исполнување  на Договорот и за издавање фактура, кои содржат минимален обем на податоци согласно закон. Без овие информации, ПрајсвотерхаусКуперс нема да може да му ги обезбеди на Клиентот понудените услуги. ПрајсвотерхаусКуперс исто така има легитимен интерес да ја користи електронската пошта на Клиентот со цел за испраќање деловни информации во форма на маркетинг материјали и покани за идни курсеви, семинари и конференции. Клиентот има право да го одбие користењето на податоците за маркетинг цели во секое време. Личните податоци што се користат за потребите на сметководството се задржуваат и чуваат во согласност со сметководствената регулатива, а за маркетинг цели, податоците се користат и се чуваат се додека Клиентот не ја повлече согласноста за користење на податоците за маркетинг цели .

Приматели на личните податоци обезбедени од Клиентот може да бидат деловни партнери на ПрајсвотерхаусКуперс - обработувачи на податоци кои ги обработуваат податоците во име на ПрајсвотерхаусКуперс како обработувачи. Исто така, приматели на лични податоци се органите кои ги обработуваат податоците во рамките на државната администрација. Во некои ситуации, ПрајсвотерхаусКуперс може да им обезбеди одредени ограничени информации на предавачите со цел прилагодување на содржината на Обуката кон група учесници.

 

Како субјект на податоците, Клиентот има право да бара пристап до личните податоци,  корекција, бришење или ограничување на обработката на личните податоци, како и право на спречување на обработката и преносливост на податоците. Клиентот, исто така, има право да поднесе жалба до надзорниот орган за заштита на податоци.

Контролор на лични податоци и контакт информации:
ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје, ,Бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000 Скопје, Северна Македонија.
електронска пошта: mk_privacy@pwc.com

   

9. Доверливост

 

ПрајсвотерхаусКуперс ќе ги користи доверливите информации од Клиентот (доколку ги споделил) само во врска со услугите и нема да ги споделува без претходна писмена согласност, освен (i) кога тоа го бара законот или регулативата или кога тоа го бара професионално тело на кое ние или некој од нашиот персонал сме член, или (ii) на своите правни советници или  осигурителни компании. Сепак, ПрајсвотерхаусКуперс може да дава доверливи информации на други фирми на ПрајсвотерхаусКуперс - членки на глобалната мрежа на одделни и независни фирми на ПрајсвотерхаусКуперс („Други фирми на ПрајсвотерхаусКуперс“), или на релевантни подизведувачи или даватели на услуги се додека тие се задолжени со обврските за доверливост. Обврските за доверливост во врска со овој Договор остануваат во сила три години по приемот на таквите информации. Горенаведеното нема да се однесува на информациите кои (i) се јавно достапни, (ii) се добиени од некој друг кој не е обврзан на доверливост за тие информации, или (iii) веќе му биле познати на ПрајсвотерхаусКуперс .

 

10. Виша сила

Ниту една страна нема да биде одговорна за какво било пролонгирање или откажување на спроведување на кој било дел од овој Договор доколку се утврди дека таквото пролонгирање е предизвикано од настани или околности кои биле вон контрола на страната која била оневозможена во спроведувањето.

 

11. Жалби

 

Во случај на какви било жалби во врска со спроведувањрто на Обуката, Клиентот може да го исконтактира ПрајсвотерхаусКуперс преку  електронска пошта на следната адреса mk_academy@pwc.com, или по електронска пошта пратен на адресата наведена под Член 1 погоре. ПрајсвотерхаусКуперс ќе одговори на жалбата во рок од 15 дена од датумот на приемот.

 

12. Пристап/влез на локацијата


Клиентот/учесниците кои ќе ja посетуваат Обуката на лице место треба да обезбедат идентификација и/или да се потпишат на рецепција, зависно од потребите на местото за регистрација. Доколку не покаже идентификација или одбие да се потпише, на Клиентот може да му се одбие пристап до местото на одржување на Обуката. 

Со влез во просториите на ПрајсвотерхаусКуперс (или во други релевантни објекти), Клиентот се согласува да се однесува во согласност со сите законски и внатрешни правила за безбедност, заштита на здравјето, заштита од пожар, како и со кои било други локални обврзувачки закони. Клиентот се задолжува доколку му биде издадена картичка за влез истата да ја врати во оригинална состојба по завршување на Обуката.

 

13. Услуги кон други

 

Клиентот се согласува дека ПрајсвотерхаусКуперс може да дава услуги на конкуренцијата на Клиентот или други лица чии интереси може да се во конфликт со оние на Клиентот, се додека ПрајсвотерхаусКуперс не ги разоткрива доверливите информации на Клиентот и се однесува во согласност со своите етички обврски. Други лица можат да бидат учесници на истата Обука на која присуствува и Клиентот, па се остава на проценка на Клиентот кои информации ќе ги сподели за време на Обуката.14. Законски одредби


Односот меѓу ПрајсвотерхаусКуперс и Клиентот кој произлегува од овој Договор ќе биде регулиран согласно законите во Северна Македонија. Во случај на спор кој не може да се разреши со добра волја од двете страни, надлежен ќе биде судот во Скопје.


15. Пренос на права и обврски

Клиентот не смее да ги пренесе своите права и обврски произлезени од овој Договор целосно или делумно на трети лица без претходна писмена согласност од ПрајсвотерхаусКуперс. ПрајсвотерхаусКуперс има право да ги пренесе своите права и/или обврски од овој Договор целосно или делумно кон друг ентитет на ПрајсвотерхаусКуперс без согласност на Клиентот. 


16. Други одредби


Во случај на разлики меѓу овие Правила и Услови и Апликацијата, одредбите од овие Правила и Услови ќе преовладуваат.

 PwC Academy North Macedonia - Terms and Conditions

 

1.     Subject of the Contract

 

PricewaterhouseCoopers Revizija DOO Skopje North Macedonia with company number 6333370, registered seat at 16, 8th of September Blvd. Hyperium Business Center, Skopje , e-mail: mk_academy@pwc.com,  phone: +389 2 3140 900 (“PwC” or “PwC Academy”) will provide to the client („Client“ or „you“), based on a completed and delivered registration form (“Application”), a training and/or a course of training specified in the Application (“Course”).

 

The Client is a person/entity identified in the Application to whom the invoice will be issued. It is presumed that the person filling out the Application is doing it in his/her own name or is authorized to do so. False representation is forbidden by the relevant laws.

These Terms and Conditions, together with the Application, constitute a Contract for Provision of Service (“Contract”).


2.  Course Venue, Date, technical information

 

The Course either takes place at PwC premises at the following address 8th of September Blvd. 16, Hyperium Business Center,Skopje, North Macedonia or any other place specified by PwC (“Venue”) or is delivered, or made available, online. The Venue and the dates when the Course(s) will start (“Course Date”) are available on PwC Academy web page and/or are included in the Course Information (including but not limited to promotive material, offers etc.)  provided to the Client directly by e-mail or by other means (“Course Information”).

 

Technical information for Online Courses:

To access online Courses it is recommended to use the following browser:  Microsoft Edge for Windows 10,  Latest Google Chrome. It is required to allow cookies and pop-up windows, and give access to the device's microphone and camera. The firewall and the browser shouldn’t block the access to the PwC domain (www.pwc.com; www.pwc.com/mk).

Broadband internet connection is required (recommended: min 1-2 Mbps).

 

Technical information for e-learnings:

Upon registering to the e-learning(s) the Client will receive a username and password to access the registered content. Access to the registered content is unlimited for the duration of 6 months.

To be able to use the PwC’s Academy Online Portal and run the e-learning contents the  below described technical parameters are required. In case the Client wants to access the  system through its/his/her company computer, it is possible that additional client-side settings  may restrict running the online portal and/ or e-learning contents.

Operating system: Microsoft Windows (XP and later versions), Linux (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS), MacOS (Mavericks and later versions).

Browser: Microsoft Edge for Windows 10, Internet Explorer (IE) 11 and greater, Latest Apple Safari, Latest Mozilla Firefox, Latest Google Chrome.

It is required to allow the cookies and pop-up windows.

In case of a 32 bit operating system the browser should be a 32 bit version. In case of a  64 bit operating system the browser should be also in 64 bit version.

Acrobat Reader:8.0 or higher version is required to be able to read the PDF documents.

Firewall settings: Some parts of the Course are available in swf format, which contains images (jpeg, png),  multimedia (mp3, mp4) and text files (xml, xsd). The firewall and the browser shouldn’t  block the access of these type of files.

Broadband internet connection is required (recommended: min 1-2 Mbps) 1024x768, 32 bit display resolution.


3. Nature of the Course

 

In organizing and providing the Course, PwC will not be (i) carrying out an audit or other assurance engagement in accordance with applicable professional standards, or (ii) providing any legal, accounting, tax or professional business advice. 

The Course and any Course materials provided are generally informative in nature, are not intended to be a definitive or comprehensive analysis of the subject and should not be deemed to constitute a substitute for professional advice. The Client must independently evaluate the appropriateness of using the information and training materials received during the Course. PwC will not be liable for any conclusions made by the Client (participants) as a result of the provision of services, or any practical application of such conclusions.

 

4. Fee and Payment TermsThe Fees for the Courses are available on the PwC Academy web page or in the Course Information provided to the Client directly by e-mail or by other means. The Fee will be also visible in the Application form the Client submits to PwC.

Registration for the Course has a binding effect. An invoice will be sent to the Client by post or electronically to the address shown on the Application. The Client is required to pay the invoiced Fee for the services (“Fee”) within two weeks after the date of invoice. The Fee does not include VAT.

No additional costs will be charged to the Client by PwC. The Client shall, however, bear its own costs and expenses associated with the delivery of the Course (including but not limited to travel and accommodation costs, or costs for suitable IT equipment / software and internet connection).

 

5. Cancellation and Alterations

 

a) Cancellation of attendance by the Client - natural person (consumer as defined under the relevant Consumer Protection Legislation)The Client - consumer can cancel his/her attendance to the Course, i.e. withdraw from the Contract, without stating a reason for termination, and without any penalties, within 14 calendar days from the date of Contract conclusion (the date of submission of Application), but anyway prior to the Course Date.

Any cancellation of attendance, i.e. withdrawal from the Contract by the Client must be in writing and sent to PwC either to the registered office address or by e-mail to the following email address: mk_academy@pwc.com. The withdrawal must include the following information: Client’s name and surname, address, phone number or e-mail address and the termination statement or the Client can use the form available here. The form can be filled out electronically.
The  confirmation of the receipt of the statement will be provided to the Client’s e-mail.

 

If the Contract is terminated within 14 calendar days from the date of Contract conclusion, provided that the Client has not attended the Course/any part of the Course, the Client - consumer will not be obliged to pay the Fee, or if the Fee has already been paid, the Client will be entitled to the reimbursement of paid Fee within 14 calendar days from the date of the receipt of termination notice and PwC will not be obliged to provide the Course. The reimbursement will be conducted in the same way as the payment has been made or in other way with Client’s prior consent.

 

However, if the Client does not inform PwC about his/her decision to terminate the Contract prior to the Course Date, it will be considered as the Client has attended the Course and the Client will be obliged to pay the full Fee for the Course.

 

b) Cancellation of attendance by Client - legal entity, or any other entity not under the scope of Consumer Protection Legislation


The Course can be cancelled without any penalties at least 11 calendar days before the Course Date.

 

If cancellation is made later than 11 days prior to the Course Date, the Client is obliged to pay the following amounts:

●        If cancellation is made within 10 (ten) to 7 (seven) days before the Course Date - 25% of the total Fee. 

●        If cancellation is made within 7 (seven) to 3 (three) days before the Course date - 50% of the total Fee.

●        For cancellation within 3 (three) or less days before the Course Date - 100% of the total Fee.

In all other cases PwC is entitled to the full Fee.
In case of non-attendance, without proper cancellation as stated hereinabove, the Client is obliged to pay the full Fee, i.e. is not entitled to any refund.
Any cancellation of attendance by the Client must be in writing and sent to PwC either to the registered office address or by e-mail to the following email address: mk_academy@pwc.com.

The receipt confirmation will be provided to the Client’s e-mail.

The date of cancellation will be the date of delivery of the Client’s written notification on termination of the Contract to PwC.

 

c) Cancellation of the Course by PwC


In case of cancellation of the Course by PwC, the Client must be reimbursed for the Fee already paid, i.e. will not be obliged to pay anything for the cancelled Course.

 

d) Alterations of the participant by the Client


The Client may, at any time prior to the Course Date, replace the enrolled individual(s) by another one, with no effect on the Fee (except for the Course organized in cooperation with professional organizations). All such requests must be in writing and sent to PwC either to the registered office address or by e-mail to the following email address: mk_academy@pwc.com.

The receipt confirmation will be provided to the Client’s e-mail. 

 

e) The Course organized in cooperation with professional organizations 
 

In case of the Course organized in cooperation with professional organizations (CIPD, ACCA, CIMA, ICF, EMCC, etc.) the PwC's Terms and Conditions apply to the delivery of the training (including the cancellation terms), and Terms and Conditions of the relevant professional organization apply to the student membership status (including the (non)possibility of the replacement of the individual enrolled). The Client receives relevant Terms and Conditions upon their registration with each professional organisation.

 

f) Alterations in the content of the Course, Course Date, Venue,


PwC can modify the content of the Course, or replace the lecturers, provided this will not affect its general purpose.

PwC can also reschedule the Course or change the Venue, with prior notice to the Client.

The Client shall be informed about the alterations related to the Course in time, by e-mail, or telephone call and all information related to the Course will also be available on PwC Academy web page .

 


6.  Intellectual Property


PwC owns the intellectual property rights (ownership or relevant licence) in the Course materials created and distributed under this Contract, and the Client will have a non-exclusive, non-transferable licence to use them for his/her/its own internal purposes.  In particular and without limitations, the Client will not provide or disclose the Course materials, or copies of them, to any third party.

The Client may be granted access to the learning platform of PwC Academy through which the Client may be provided with various information, handouts and other study material.

The Client is entitled to use the platform of PwC Academy (if granted access) and all handouts and other Course material received in any form, before or during the Course solely for his/her/its personal and/or internal purposes. PwC, respectively other third party legitimate owners, shall remain the owner of any subjects of intellectual property rights provided to the Client. The Client may not, for any reason, distribute any handouts and/or Course materials to any third party, make the platform of PwC Academy available to third parties or refer to the content of materials or the Course.

The Client cannot make any audio or video recordings of the Course, except for those permitted by PwC.

 

 

7. Limitation of LiabilityPwC accepts no liability to anyone, other than the Client, in connection with the Course and services provided under the Contract. The Client agrees to reimburse PwC for any costs (including legal costs) that PwC shall incur in connection with any claim raised by any third party against PwC in relation to the Course or services provided to the Client under this Contract. The Client agrees to bring any claim in connection with the Course and services provided under the Contract only against PwC, and not against any individual, however described.
To the extent permitted by law, PwC’s liability to the Client shall be limited to twice the Fee paid by the Client for the Course giving rise to the claim. To the extent permitted by law, PwC will not be liable for (i) loss of profit, goodwill, business opportunity, anticipated savings or benefits or (ii) indirect or consequential loss.

 

8. Data ProtectionPwC processes personal data of Clients, participants and potential clients/participants as a data controller in accordance with the Data Protection Law (Off. Gazette 42/2020)  and other relevant regulations in North Macedonia regarding the Data Protection.

The personal data provided by the Client will only be used and processed by PricewaterhouseCoopers Revizija DOO Skopje who acts as a data controller. PwC has appointed a Data Protection Officer who can be contacted at mk_privacy@pwc.com.

PwC processes personal data collected through the registration form (Application) for the purpose of concluding and executing the Contract and issuing an invoice, which must contain the minimum set of data prescribed by law. Without this information, PwC will not be able to provide the Client with the services offered. PwC also has a legitimate interest in using Client’s email address for the purpose of sending business information in the form of marketing materials and invitations for future courses, seminars and conferences. The Client has a right to object to processing for marketing purposes at any time. Personal data used for accounting purposes are stored and retained in accordance with accounting legislation, and for marketing purposes, data are used and retained until Client’s opt - out / revocation of the consent for marketing purposes use.

 

 

The recipients of personal data provided by the Client may be PwC’s business partners - data processors who process the data on PwC behalf as the controller. Also, the recipients of personal data are the bodies that process the data within their public authorities. In some situations, PwC may provide certain limited information to lecturers in order to adapt the content of the Course to a group of participants.

 

As a data subject, the Client has the right to request access to personal data and the correction, deletion or restriction of the processing of personal data, as well as the right to object to the processing and the right to data portability. The Client also has the right to lodge a complaint with the data protection supervisory authority.


Data controller and contact information:

PricewaterhouseCoopers Revizija DOO Skopje,8th of September Blvd.,16,  Hyperium Business Center, Skopje, North Macedonia
Email: mk_privacy@pwc.com

  

9. Confidentiality

 

PwC will use Client’s confidential information (if disclosed) only in relation to the services, and will not disclose it without prior written consent, except (i) where required by law or regulation or where requested by a professional body of which we or our staff are a members, or (ii) to its legal advisors or insurers. However, PwC may give confidential information to other PwC firms-members of global PricewaterhouseCoopers network of separate and independent firms (“Other PwC firms”) or relevant subcontractors or service providers as long as they are bound by confidentiality obligations. The obligations to keep the information received in connection with this Contract confidential shall remain in legal effect for three years after receipt of such information. The above will not apply to information which (i) is publicly available, (ii) has been received from someone else who owes no duty of confidence in relation to it, or (iii) was already known by PwC.

 

The Client acknowledges that all information shared by the Client with other participants of the Course, will become public that way and PwC has no control over the use of such information by other participants.

 

10. Force Majeure

Neither party will be held responsible for any delay or failure in performance of any part of this Contract to the extent that such delay is caused by events or circumstances beyond the delayed party's reasonable control.

 

11. Complaints

 

In case of any complaint in connection with the delivery of the Course, the Client may contact PwC at the email address mk_academy@pwc.com or by mail at PwC’s registered address specified in clause 1 above. PwC will respond to a complaint within 15 days from the date of receipt.

 

12. Entry to the VenueClients/participants attending a Course on-site are required to provide identification and/or to sign in at the reception desk, depending on the Venue requirements. Failure to provide identification and/or to sign in may result in refusal of access to the Venue.

By entering the PwC (or other relevant) premises, the Client undertakes to comply with all laws and internal regulations on security, health protection, and fire protection as well as with any other generally binding local laws. The Client hereby declares that in case the Client is granted an entry card to the relevant premises, the Client undertakes to return it in the original condition after the Course completion.


13. Services to others

 

The Client agrees that PwC may perform services for the Client’s competitors or other parties whose interests may conflict with the Client’s, as long as PwC does not disclose Client’s confidential information and PwC complies with its ethical obligations. Those other parties may be the participants of the same Course the Client is attending, so it is on the Client to assess which information he/she/it will reveal during the Courses.

 

14. Governing law

 
 

Relations between PwC and the Client under this Contract will be governed by the laws in North Macedonia.In case of disputes not settled amicably, the dispute will be brought to the court in Skopje.15. Assignment

 

The Client may not assign his/her/its rights and obligations under this Contract fully or partially to any third party without prior written consent from PwC. PwC will be entitled to assign its rights and/or obligations under this Contract fully or partially to the Other PwC firms without consent from the Client.
16. Miscellaneous

In case of any discrepancy between these Terms and Conditions and the Application, the provisions of these Terms and Conditions shall prevail.

 

Follow us

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Contact us

Tijana Naumovska

Tijana Naumovska

Training Academy Leader, PwC Macedonia

Tel: +38923140900

Hide