פסק דין חדש - לא ניתן לקזז הפסד הון הנובע מירידה בשער המטבע במכירת נייר ערך חוץ

25/08/2014


 לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין (חלקי) בעניין כלל פיננסים (ע"מ 13485-02-13) מאת כבוד השופט מגן אלטוביה. פסק הדין דן בשאלה האם ניתן, במסגרת סעיף 92 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-196 (להלן:"הפקודה"), לקזז כנגד רווחי הון את מלוא הפסד ההון הנובע ממכירת ניירות ערך הנסחרים בחוץ לארץ, לרבות הפסד הון שנוצר כתוצאה מירידה בשער המטבע.

עובדות פסק הדין:

המערערת עוסקת בניהול תיקי השקעות, ובכלל זה מנהלת עבור לקוחותיה מסחר בניירות ערך שערכם נקוב במטבע חוץ. בעת מימוש ניירות הערך על ידי לקוחותיה חייבת המערערת בניכוי מס במקור, ועל כן, ולצורך חישוב ניכוי המס התחשבה המערערת במלוא ההפסדים שנוצרו ללקוחותיה ממימוש ניירות הערך, ובכלל זה גם בהפסד אשר נבע מירידה בשער מטבע החוץ. המערערת טענה, כי מכירת נייר ערך חוץ הינה בגדר עסקה אחת אשר לצורך קיזוז הפסד לפי סעיף 92(א)(1) לפקודה אין לפצל אותה, ועל כן ניתן לקזז הפסד הנובע ממכירת נייר הערך ובכלל זה הפסד הנובע מירידת שער המטבע בו הוא נרכש.

מנגד, פקיד השומה טען כי במכירת נייר ערך חוץ גלומים שני מרכיבים שיש לראות כל אחד מהם כ"נכס" נפרד. רכיב אחד, הינו נייר הערך שהרווח או ההפסד שבו נובעים משינוי בשער נייר הערך. רכיב שני, הינו מטבע החוץ שהרווח או ההפסד שבו נובעים משינוי בשער מטבע החוץ. לעמדת פקיד השומה, כשם שרווח הנובע מעליית שער מטבע חוץ אינו חייב במס כך שאין לקזז הפסד הנובע מירידת שער מטבע החוץ.

נפסק:
בית המשפט קיבל את עמדת פקיד השומה וקבע כי, בהתאם להוראות סעיף 92(א)(1) לפקודה, במכירת נייר ערך חוץ לא ניתן לקזז הפסד הון שנגרם מירידת שער מטבע החוץ. כבוד השופט מגן אלטוביה נימק את קביעתו, בין היתר, בכך שיש לעשות הקבלה בין הפטור ממס על רווחי הון הנובעים מהפרשי שער לבין אי מתן זכות קיזוז להפסדי הון הנובעים מהפרשי השער.

מחלקת המסים של PwC Israel עומדת לשירותכם במתן הסברים נוספים אודות השלכות פסק הדין.

ליצירת קשר

ורד קירשנר

שותפת מסים

Tel +972 3 7954849

עקבו אחרינו