Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τίθεται σε εφαρμογή δύο φάσεων το σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Η πρώτη φάση, η οποία άρχεται την 1η Ιουλίου 2022, αφορά τον κλάδο των Super Markets που απασχολούν συνολικά περισσότερους από 250 εργαζόμενους, καθώς και το σύνολο των Τραπεζών της Χώρας. Η δεύτερη αφορά τις λοιπές επιχειρήσεις-εργοδότες της Χώρας.

Οι επιχειρήσεις της πρώτης φάσης θα πρέπει να προβούν σε απογραφή της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας από την 1η Ιουνίου έως και την 30η Ιουνίου 2022 για το σύνολο των εργαζομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή μέσω δανεισμού, οι οποίοι απασχολούνται με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις τους. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, η απογραφική διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί σταδιακά από 1/10/2022 έως και 30/11/2022.

 

- Κατά την παραπάνω απογραφική διαδικασία, μέσω της Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης, θα δηλώνονται μεταξύ άλλων:

· Οι συμβατικές εβδομαδιαίες ώρες πλήρους απασχόλησης,

· Το σύστημα απασχόλησης (5ήμερη/6ήμερη),

· Τα στοιχεία διαλείμματος,

· Η δυνατότητα ευέλικτης προσέλευσης.

 

Σε κάθε νέα πρόσληψη από 1/6/2022 και έπειτα τα εν λόγω στοιχεία συμπληρώνονται στο έντυπο Ε3, στο οποίο επιπλέον προστίθεται και πεδίο ώρας αποχώρησης κατά την 1η μέρα πρόσληψης, έτσι ώστε να διαμορφώνεται ωράριο.

 

- Επιπλέον, μέσω της Δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, θα δηλώνονται:

· Τα στοιχεία για εργαζομένους με σταθερό εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης,

· Τα στοιχεία για εργαζόμενους με μεταβαλλόμενο / τροποποιούμενο ανά ημέρα ωράριο απασχόλησης,

· Τα στοιχεία αδειών εργαζομένων (δηλώνονται απογραφικά εντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα που ακολουθεί το μήνα χορήγησής τους).

 

Οι ανωτέρω δηλώσεις πραγματοποιούνται πριν την έναρξη της απασχόλησης, ενώ διατηρείται η υποχρέωση δήλωσης του εντύπου Ε8 - νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης. Σε κάθε νέα πρόσληψη από 1/6/2022 για τους εντασσόμενους στην Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας εργαζομένους, τυχόν αλλαγή του προγράμματος εργασίας παύει να δηλώνεται με Ε4 Συμπληρωματικό Ωραρίου.

Κατά την υποβολή της «Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης», ενεργοποιείται η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι θιγόμενοι εργοδότες υποχρεούνται από την ημερομηνία υποχρεωτικής ενεργοποίησης (01/07 για την α’ φάση), να τηρούν σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, όπου γίνεται άμεση καταγραφή της πραγματικής έναρξης και λήξης της, πληροφορία η οποία πρέπει να διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα και σε πραγματικό χρόνο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Προς τον σκοπό αυτό μπορούν να αξιοποιούν μεταβατικά, μέχρι την εγκατάσταση δικού τους συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας, λογισμικό που τους παρέχεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που επέλθει γεγονός αντικειμενικής αδυναμίας διαβίβασης των στοιχείων του συστήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου, ο εργοδότης οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Αντίστοιχη υποχρέωση γνωστοποίησης υφίσταται και με τη λήξη της συγκεκριμένης κατάστασης. Η παράλειψη αποστολής των στοιχείων της ψηφιακής κάρτας αποτελεί κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη για τη διενέργεια ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία ΣΕΠΕ. 

 

Η απόφαση μπορεί να αντληθεί από τον εξής σύνδεσμο (ΦΕΚ B’ 2668/31.05.2022).

Follow us on: