Παράταση ισχύος των μέτρων οργάνωσης του τόπου και χρόνου εργασίας

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση παρατείνονται έως και την 28η Φεβρουαρίου 2021 τα εξής μέτρα ως προς την οργάνωση του τόπου και χρόνου εργασίας:

1. Οι εργοδότες όλης της ελληνικής επικράτειας υποχρεούνται να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού εργαζομένων που μπορούν να απασχοληθούν καθ’ αυτόν τον τρόπο.

Εξακολουθεί να ισχύει, παράλληλα, η υποχρέωση της προαναγγελίας της τηλεργασίας με το έντυπο Ε4.1 του ΠΣ «Εργάνη». Σε περίπτωση παράβασης του υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση κατόπιν ελέγχου του ΣΕΠΕ.

2. Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, και για το μήνα Φεβρουάριο, με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου, οι εργαζόμενοι να προσέρχονται και να αποχωρούν σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη, αντίστοιχα, του ωραρίου τους.

Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μέτρου αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο ΠΣ «Εργάνη» κάθε τροποποίηση του ωραρίου. Αντίθετα, η υποχρέωση δήλωσης της υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης πριν την έναρξη της πραγματοποίησής τους ισχύει κανονικά.

Follow us on: