Λογιστική της Φορολογίας Εισοδήματος με βάση τα IFRS και ΕΛΠ

Έναρξη

05/12/2017

Διάρκεια

24 ώρες

Κόστος

500 €


Σύντομη περιγραφή

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καταρτίσει πλήρως τους λογιστές στη Φορολογική Λογιστική (Tax Accounting) και ειδικότερα στην λογιστική αντιμετώπιση του Φόρου Εισοδήματος. Στα ειδικά θέματα παρουσιάζονται και αναλύονται εξαντλητικά η Αναβαλλόμενη Φορολογία, η Λογιστική και Φορολογική βάση, ο προσδιορισμός και η λογιστική αποτύπωση του Φόρου Εισοδήματος κ.λ.π.

Το σεμινάριο εξετάζει το σημαντικό θέμα της Φορολογίας Εισοδήματος τόσο από την πλευρά και την εφαρμογή των IFRS όσο με τις νέες διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014) σε σύγκριση με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) σύμφωνα με τον οποίο προσδιορίζονται τα Φορολογικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων.

Στόχος

 • Η πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση των αντικειμένων της Λογιστικής του Φόρου Εισοδήματος και του λογιστικού κυκλώματος για το κλείσιμο της χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των νέων Ε.Λ.Π. που ισχύουν από την 1-1-2015 
 • Η τεχνική κατάρτιση του λογιστή, με πρακτικά και κατανοητά παραδείγματα για τον προσδιορισμό του ετήσιου φόρου εισοδήματος και της Αναβαλλόμενης Φορολογίας 
 • Ο προσδιορισμός των φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης 31-12-2017 με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013).
   


Διδακτέα ύλη

 • Σύντομη αναφορά για βασικά θέματα του Ν. 4172/2013 που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος των νομικών οντοτήτων
 • Μεταφορά ζημιών
 • Μερίσματα και Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων 
 • Υποκεφαλαιοδότηση και μεταβατικές διατάξεις για τα έτη 2014 - 2016 
 • Φορολογητέα Κέρδη
 • Φορολογικός συντελεστής
 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 • Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και η καταβολή φόρου
 • Εισαγωγή στις νέες διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)
 • Αλλαγές στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
 • Προσδιορισμός φορολογικής και λογιστικής βάσης (Άρθρο 3)
 • Ανάπτυξη Θεμάτων Αναβαλλόμενης Φορολογίας
 • Εκπιπτόμενες και μή, επιχειρηματικές δαπάνες (Φορολογικές Αποσβέσεις, Επισφαλείς απαιτήσεις) και η συμπλήρωση των ενδείξεων στον Πίνακα Αναμόρφωσης 
 • Οι διευκρινίσεις που δόθηκαν με την Πολ. 1113/2015 για τα άρθρα 22, 22Α και 23 του Ν. 4172/2013
 • Αναλυτικά παραδείγματα για Αναβαλλόμενη Φορολογία
 • Πρακτικά παραδείγματα για Διανομή αποτελέσματος με διατάξεις Ν. 2190/20, Σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού και Διανομή αποτελέσματος
 • Παρακράτηση Φόρου διανεμομένων κερδών - Προϋποθέσεις εφαρμογής άρθρου 48 Ν. 4172/2013
 • Παραδείγματα υπολογισμού φόρου και εκκαθάρισης 

Εισηγητές

 • Άγγελος Αφράτης, FCCA, Εισηγητής Δ.Π.Χ.Α. και ΕΛΠ
 • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC

View more

Τόπος πραγματοποίησης

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου)

View more

Χορήγηση Πιστοποιητικών

Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, το Κέντρου διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης
Senior Manager
Tel: +30 210 6874559
Email

Αγγέλικα Κοργιοπούλου
Administration
Tel: + 30 210 6874256
Email

Follow us on: