Λογιστική της Φορολογίας Εισοδήματος με βάση τα IFRS και ΕΛΠ

Έναρξη: 12 Οκτωβρίου 2021
Διάρκεια: 18 ώρες 
Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης
 


Το σεμινάριο

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καταρτίσει πλήρως τους λογιστές στη Φορολογική Λογιστική (Tax Accounting) και ειδικότερα στην λογιστική αντιμετώπιση του Φόρου Εισοδήματος. Στα ειδικά θέματα παρουσιάζονται και αναλύονται εξαντλητικά η Αναβαλλόμενη Φορολογία, η Λογιστική και Φορολογική βάση, ο προσδιορισμός και η λογιστική αποτύπωση του Φόρου Εισοδήματος κ.λ.π.

Το σεμινάριο εξετάζει το σημαντικό θέμα της Φορολογίας Εισοδήματος τόσο από την πλευρά και την εφαρμογή των IFRS όσο με τις νέες διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014) σε σύγκριση με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) σύμφωνα με τον οποίο προσδιορίζονται τα Φορολογικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων.
 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Η πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση των αντικειμένων της Λογιστικής του Φόρου Εισοδήματος και του λογιστικού κυκλώματος για το κλείσιμο της χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των νέων Ε.Λ.Π. που ισχύουν από την 1-1-2015 
 • Η τεχνική κατάρτιση του λογιστή, με πρακτικά και κατανοητά παραδείγματα για τον προσδιορισμό του ετήσιου φόρου εισοδήματος και της Αναβαλλόμενης Φορολογίας 
 • Ο προσδιορισμός των φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης 31-12-2018 με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013).

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Λογιστές

Περιεχόμενο

Ημέρα 1η 

 • Σύντομη αναφορά για βασικά θέματα του Ν. 4172/2013 που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος των νομικών οντοτήτων
 • Μεταφορά ζημιών
 • Μερίσματα και Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων 
 • Υποκεφαλαιοδότηση
 • Φορολογητέα Κέρδη
 • Φορολογικός συντελεστής
 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 • Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και η καταβολή φόρου

Ημέρα 2η 

 • Εισαγωγή στις νέες διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)
 • Αλλαγές στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
 • Προσδιορισμός φορολογικής και λογιστικής βάσης (Άρθρο 3)

Ημέρα 3η 

 • Ανάπτυξη Θεμάτων Αναβαλλόμενης Φορολογίας

Ημέρα 4η 

 • Εκπιπτόμενες και μή, επιχειρηματικές δαπάνες (Φορολογικές Αποσβέσεις, Επισφαλείς απαιτήσεις) και η συμπλήρωση των ενδείξεων στον Πίνακα Αναμόρφωσης 
 • Οι διευκρινίσεις που δόθηκαν με τις εγκυκλίους της ΑΑΔΕ

Ημέρα 5η 

 • Αναλυτικά παραδείγματα για Αναβαλλόμενη Φορολογία

Ημέρα 6η 

 • Πρακτικά παραδείγματα για Διανομή αποτελέσματος με διατάξεις του νέου Νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών 4548/18
 • Παρακράτηση Φόρου διανεμομένων κερδών - Προϋποθέσεις εφαρμογής άρθρου 48 Ν. 4172/2013
 • Παραδείγματα υπολογισμού φόρου και εκκαθάρισης 

Εισηγητές

 • Ανώτερα στελέχη της PwC Ελλάδος

 • Εξειδικευμένοι συνεργάτες, με πιστοποιημένη διδακτική και συμβουλευτική εμπειρία»

Κόστος

Εταιρίες & Ιδιώτες: 500€
Λογιστικά Γραφεία: 450€  

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06%)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: