IFRS Αdvanced topics


Έναρξη
 22/10/2019
Διάρκεια 38 ώρες


Το σεμινάριο 

H PwC γνωρίζοντας το ρόλο που έχει η εκπαίδευση στην επαγγελματική εξέλιξη, σχεδίασε το σεμινάριο "IFRS Advanced Topics", με προχωρημένα θέματα των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ / IFRS).

Το σεμινάριο σχεδιάστηκε με συντονισμένη προσπάθεια των εξειδικευμένων στα IFRS εκπαιδευτών της PwC και έχει ως στόχο να δοθεί γνώση με κατανοητό και πρακτικό τρόπο, η οποία θα αφομοιωθεί από όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο.
 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Εκπαιδευτείτε στις ισχύουσες τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ και τις σημαντικότερες αλλαγές που θα καταστούν υποχρεωτικές στα επόμενα έτη και για τα οποία απαιτείται προετοιμασία ήδη από τη χρήση του 2017.  
 • Καταρτιστείτε πλήρως όχι μόνον στην τεχνική της εφαρμογής των IFRS αλλά και στην ερμηνεία τους για σκοπούς ανάλυσης της επιχειρηματικής δράσης και λήψης αποφάσεων. 
 • Αντιληφθείτε και κατανοήστε τις διαφορές που αυτά έχουν σε σχέση με το πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, όπως αυτό υιοθετήθηκε από τον Νόμο 4308/2014 και επικαιροποιήθηκε με τον Νόμο 4410/2016.  

Σε ποιους απευθύνεται

Σε λογιστές και όσους που θέλουν να εκπαιδευτούν σε προχωρημένα θέματα των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ / IFRS).

Περιεχόμενο

1. IFRS Update 

Η συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκει να βοηθήσει το λογιστή που θα συντάξει οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ την 31/12/2017 αλλά και από 1/1/2018, να επικαιροποιήσει τις γνώσεις του με τις απαιτήσεις των προτύπων.

Παρουσιάζονται οι ισχύουσες τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ και οι σημαντικότερες αλλαγές που θα καταστούν υποχρεωτικές στα επόμενα έτη και για τα οποία απαιτείται προετοιμασία ήδη από τη φετινή χρήση του 2017. 

Για τις σημαντικότερες από τις παρουσιαζόμενες αλλαγές παρατίθενται παραδείγματα και ενδεικτικές περιπτώσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση των συζητούμενων θεμάτων. 

Αναλύονται τα πρότυπα: 

 • ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες
 • ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις

Καθώς και οι νέες ερμηνευτικές:

 • IFRIC 22: Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα - Προκαταβολές
 • IFRIC 23: "Αβεβαιότητες για φορολογικούς χειρισμού

2. Καταστάσεις Ταμειακών Ροών / Cash Flow Statements  

Στα πλαίσια της κατάρτισης της κατάστασης ταμειακών ροών, αναλύονται θέματα χειρισμού κονδυλίων όπως οι φόροι εισοδήματος, οι τόκοι, τα μερίσματα, οι αμοιβές μελών του ΔΣ, κλπ.

Το σεμινάριο εξετάζει το θέμα των ταμειακών ροών στο πλαίσιο των ΔΠΧΑ σε αντιδιαστολή με τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014).

3. Αναβαλλόμενη Φορολογία / Deferred Taxation 

Αντικείμενο της ενότητας είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη διαδικασία υπολογισμού και το λογιστικό χειρισμό του φόρου εισοδήματος (τρέχων φόρος δήλωσης, αναβαλλόμενος φόρος και διαφορές φορολογικού ελέγχου) καθώς προέχον θέμα στη λογιστική των φόρων εισοδήματος είναι το πώς θα πρέπει να λογιστικοποιηθούν οι τρέχουσες και μελλοντικές φορολογικές συνέπειες από: 

 • τη μελλοντική ανάκτηση (τον μελλοντικό διακανονισμό) της λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων (υποχρεώσεων) που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό μιας οικονομικής οντότητας
 • συναλλαγές και άλλα γεγονότα της τρέχουσας περιόδου που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις μιας οικονομική οντότητας 
 • τις εν γένει διαφορές μεταξύ των δημοσιευόμενων καταστάσεων και της φορολογικής βάσης

4. Διαφορές ΕΛΠ με ΔΠΧΑ 

Η ενότητα βοηθά τον επαγγελματία που είναι εξοικειωμένος με το πλαίσιο των ΔΠΧΑ, να αντιληφθεί και να κατανοήσει τις διαφορές που αυτά έχουν σε σχέση με το πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, όπως αυτό υιοθετήθηκε από τον Νόμο 4308/2014 και επικαιροποιήθηκε με τον Νόμο 4410/2016.

Εστιάζουμε στις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των δύο πλαισίων, ως προς:

 • τον υπολογισμό των κονδυλίων
 • την εμφάνιση στην οικονομική κατάσταση
 • την ουσία των απαιτήσεων των δύο αυτών λογιστικών πλαισίων

Απώτερο σκοπός είναι να βοηθήσει τον επαγγελματία που θέλει είτε να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις (π.χ. λογιστή), είτε να διαβάσει και να αξιολογήσει οικονομικές καταστάσεις (π.χ. για λήψη επενδυτικών αποφάσεων, τραπεζικής χρηματοδότησης, κλπ.) να αντιληφθεί τις διαφορές στην αποτίμηση των μεγεθών αλλά και στην εμφάνιση τους στην οικονομική κατάσταση, προκειμένου να μπορέσει να λάβει ορθότερες αποφάσεις.

5. Ειδικά θέματα της παρουσίασης των ΔΠΧΑ οικονομικών καταστάσεων 

Η συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκει να βοηθήσει το λογιστή που θα συντάξει οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ να κατανοήσει την λειτουργία της «Κατάστασης Κέρδους ή Ζημίας», της «Κατάστασης Λοιπών Συνολικών Εσόδων» καθώς και το πώς αυτές συνδέονται με τον «Πίνακα Κίνησης Ιδίων Κεφαλαίων», τα κέρδη εις νέον και τα λοιπά αποθεματικά.

Επίσης, τον βοηθά να κατανοήσει ειδικά θέματα όπως:

 • τη λογιστική των αμοιβών προσωπικού
 • τις βασικές έννοιες / μεταβλητές που επηρεάζουν τον υπολογισμό της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού βάσει του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»
 • το πώς διαβάζουμε τα δεδομένα μιας έκθεσης αναλογιστικής μελέτης,
 • πως κάνουμε την εγγραφή της πρόβλεψης αναλόγως αν η πρόβλεψη αφορά σε χρηματοδοτούμενο ή σε μη χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

Εισηγητές

 • Ανώτερα στελέχη της PwC Ελλάδος

 • Εξειδικευμένοι συνεργάτες, με πιστοποιημένη διδακτική και συμβουλευτική εμπειρία»

Κόστος

 • Εταιρείες, ιδιώτες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 650€
 • Λογιστικά γραφεία (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 600€

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: