Αναβαλλόμενη Φορολογία/ Deferred Taxation

Ημέρες

12 & 13/02/2018

Διάρκεια

6 ώρες

Κόστος

230€


Σύντομη περιγραφή

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη οικονομικών υπηρεσιών και Λογιστηρίων επιχειρήσεων και σε όσους ασχολούνται με τη Λογιστική του Φόρου Εισοδήματος.    

Στόχος

Να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη διαδικασία υπολογισμού και το λογιστικό χειρισμό του φόρου εισοδήματος (τρέχων φόρος δήλωσης, αναβαλλόμενος φόρος και διαφορές φορολογικού ελέγχου) καθώς προέχον θέμα στη λογιστική των φόρων εισοδήματος είναι το πώς θα πρέπει να λογιστικοποιηθούν οι τρέχουσες και μελλοντικές φορολογικές συνέπειες από: 

 1. τη μελλοντική ανάκτηση (τον μελλοντικό διακανονισμό) της λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων (υποχρεώσεων) που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό μιας οικονομικής οντότητας,
 2. συναλλαγές και άλλα γεγονότα της τρέχουσας περιόδου που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις μιας οικονομική οντότητας, και 
 3. τις εν γένει διαφορές μεταξύ των δημοσιευόμενων καταστάσεων και της φορολογικής βάσης.
   


Διδακτέα ύλη

Τρέχων & Αναβαλλόμενος φόρος (ΔΛΠ 12), Τρόπος Υπολογισμού, Διαδικασία, Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής.

 • Έννοια του αναβαλλόμενου φόρου (ΔΛΠ 12), ο σκοπός και η τεχνική του
 • Έννοια της λογιστικής και της φορολογικής βάσης, η σχέση της φορολογικής βάσης με το ισοζύγιο
 • Αναγνώριση των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων (δήλωση) και της προκαταβολής του φόρου στην δήλωση
 • Αναγνώριση της πρόβλεψης για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
 • Εκπεστέες/φορολογητέες προσωρινές διαφορές, μόνιμες φορολογικές διαφορές
 • Αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες και αχρησιμοποίητοι πιστωτικοί φόροι
 • Επάρκεια μελλοντικών φορολογικών κερδών και επανεκτίμηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης
 • Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων
 • Αναγνώριση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου στην κατάσταση αποτελεσμάτων (CI), στα λοιπά συνολικά εισοδήματα (OCI) ή κατευθείαν στον πίνακα κίνησης ιδίων κεφαλαίων
 • Αποκαλύψεις/παρουσίαση στις σημειώσεις (προσάρτημα) των οικονομικών καταστάσεων
 • Συμπλήρωση του πίνακα Κ στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος Ε3
 • Παραδείγματα για την εφαρμογή του ΔΛΠ 12
   

Ώρες διεξαγωγής

18:00 – 21:15

View more

Ημέρες πραγματοποίησης

12 & 13/02/2018

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

View more

Χορήγηση πιστοποιητικών

Το Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης
Senior Manager
Tel: +30 210 6874559
Email

Αγγέλικα Κοργιοπούλου
Administration
Tel: + 30 210 6874256
Email

Follow us on: