Αναβαλλόμενη Φορολογία/ Deferred Taxation

Ημερομηνίες: 4 & 8 Απριλίου 2024
Διάρκεια: 8 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης


Το σεμινάριο

Το σεμινάριο θα εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη διαδικασία υπολογισμού και το λογιστικό χειρισμό του φόρου εισοδήματος (τρέχων φόρος δήλωσης, αναβαλλόμενος φόρος και διαφορές φορολογικού ελέγχου) καθώς προέχον θέμα στη λογιστική των φόρων εισοδήματος είναι το πώς θα πρέπει να λογιστικοποιηθούν οι τρέχουσες και μελλοντικές φορολογικές συνέπειες από: 

 1. τη μελλοντική ανάκτηση (τον μελλοντικό διακανονισμό) της λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων (υποχρεώσεων) που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό μιας οικονομικής οντότητας,
 2. συναλλαγές και άλλα γεγονότα της τρέχουσας περιόδου που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις μιας οικονομική οντότητας, και 
 3. τις εν γένει διαφορές μεταξύ των δημοσιευόμενων καταστάσεων και της φορολογικής βάσης.

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Εκπαιδευτείτε στη διαδικασία υπολογισμού και το λογιστικό χειρισμό του φόρου εισοδήματος (τρέχων φόρος δήλωσης, αναβαλλόμενος φόρος και διαφορές φορολογικού ελέγχου) 

Σε ποιους απευθύνεται

 • σε στελέχη οικονομικών υπηρεσιών και Λογιστηρίων επιχειρήσεων 
 • σε όσους ασχολούνται με τη Λογιστική του Φόρου Εισοδήματος  

Περιεχόμενο

Τρέχων & Αναβαλλόμενος φόρος (ΔΛΠ 12), Τρόπος Υπολογισμού, Διαδικασία, Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής.

 • Έννοια του αναβαλλόμενου φόρου (ΔΛΠ 12), ο σκοπός και η τεχνική του
 • Έννοια της λογιστικής και της φορολογικής βάσης, η σχέση της φορολογικής βάσης με το ισοζύγιο
 • Αναγνώριση των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων (δήλωση) και της προκαταβολής του φόρου στην δήλωση
 • Αναγνώριση της πρόβλεψης για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
 • Εκπεστέες/φορολογητέες προσωρινές διαφορές, μόνιμες φορολογικές διαφορές
 • Αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες και αχρησιμοποίητοι πιστωτικοί φόροι
 • Επάρκεια μελλοντικών φορολογικών κερδών και επανεκτίμηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης
 • Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων
 • Αναγνώριση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου στην κατάσταση αποτελεσμάτων (PL), στα λοιπά συνολικά εισοδήματα (OCI) ή κατευθείαν στον πίνακα κίνησης ιδίων κεφαλαίων
 • Αποκαλύψεις/παρουσίαση στις σημειώσεις (προσάρτημα) των οικονομικών καταστάσεων
 • Συμπλήρωση του πίνακα E στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος Ε3
 • Παραδείγματα για την εφαρμογή του ΔΛΠ 12

Εισηγητές

 • Άγγελος Αφράτης: Πιστοποιημένος ελεγκτής-λογιστής (FCCA) από το 2004, εκπαιδευτής στα ΔΠΧΑ και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Προϋπολογισμοί

Κόστος

 • Εταιρίες & Ιδιώτες: 160 €, Λογιστικά Γραφεία: 150 €
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: