Γενική Λογιστική κατά ΕΛΠ

Ημερομηνίες: 15 Φεβρουαρίου 2024
Διάρκεια: 42 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης


Το σεμινάριο 

Το σεμινάριο παρουσιάζει βασικά θέματα Λογιστικής (Λογιστικές Έννοιες, Αρχές Λογιστικής, Οντότητες και Κατηγορίες κατά ΕΛΠ), Ενσώματα και Άυλα περιουσιακά στοιχεία, Επενδύσεις, Συμμετοχές, Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις, Απαραίτητες Χρηματοοικονομικές Γνώσεις για εφαρμογή των ΕΛΠ, Εμπορικές Απαιτήσεις και Επισφάλειες καθώς επίσης και θέματα πιστωτικού ελέγχου (Credit Control), Ανάλυση Εξόδων και Χρηματικά διαθέσιμα.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται αποκλειστικά με εξ αποστάσεως παρακολούθηση μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας E-Class. Παρέχεται σύγχρονη και ασύγχρονη παρακολούθηση. Όλες οι ενότητες συνοδεύονται από εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα E-Class.

Η συγκεκριμένη ενότητα, αποτελεί μέρος του Μακροχρόνιου σεμιναρίου της PwC Academy με τίτλο «Accounting Foundation Programme».

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Tα Λογιστικά προγράμματα της PwC’s Academy, σας βοηθούν να κατανοήσετε πλήρως τις βασικές λειτουργίες της Λογιστικής αποκτώντας όχι μόνο θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις.
 • Με εισηγητές, διακεκριμένα στελέχη της PwC με πολυετή εμπειρία, δημιουργείται η απαραίτητη αξία ώστε οι συμμετέχοντες, πέραν των τεχνικών γνώσεων, να εκπαιδευτούν στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων του ρόλου του Λογιστή, μέσα από προσομοιώσεις λειτουργίας Οικονομικών Διευθύνσεων, Case Studies και χρήση πληροφοριακών συστημάτων, δίνοντας έμφαση στο Διοικητικό ρόλο του Λογιστή.

 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Εργαζόμενους σε Λογιστήρια και Λογιστικά-Φοροτεχνικά Γραφεία.

 

Περιεχόμενο

 • Τα Βασικά θέματα Λογιστικής (Λογιστικές Έννοιες, Αρχές Λογιστικής, οντότητες και κατηγορίες κατά ΕΛΠ), 

 • Η ανάλυση των Ενσώματων και Άϋλων περιουσιακών στοιχείων, 

 • Η ανάλυση των Αποθεμάτων (Απογραφή, Αγορά, Πώληση, Επιμέτρηση), Θέματα Διακίνησης και Τιμολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 περί ΕΛΠ

 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (Άρθρο 19 ΕΛΠ)-Επενδύσεις-Συμμετοχές- Δάνεια Χορηγηθέντα

 • Απαραίτητες Χρηματοοικονομικές Γνώσεις για εφαρμογή των ΕΛΠ-

 • Εμπορικές Απαιτήσεις (Πελάτες-Προκαταβολές Πελατών-Επισφαλείς  Πελάτες -Προβλέψεις Επισφαλών Πελατών και απαιτήσεων) και ο Πιστωτικός Έλεγχος (Credit Control)

 • Ανάλυση των Εξόδων

Εισηγητές

 • Ανώτερα στελέχη της PwC Ελλάδος

Κόστος

 • Εταιρείες, Ιδιώτες : 750€ 
 • Λογιστικά γραφεία : 700€

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: