Προσέλκυση, Επιλογή & Διαχείριση Προσωπικού - Θεματική Ενότητα

Έναρξη: 18 Απριλίου 2024
Διάρκεια: 24 ώρες

Το σεμινάριο 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η άρτια επαγγελματική κατάρτιση και ενίσχυση των δεξιοτήτων στελεχών επιχειρήσεων στη διαδικασία προγραμματισμού, προσέλκυσης, επιλογής και ένταξης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στη διαδικασία αποχώρησης και υποστήριξης στην επανατοποθέτησή στην αγορά εργασίας.

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει θεωρητική και πρακτική γνώση στα εξής θέματα:

 • Διαδικασία αναγνώρισης των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών ενός οργανισμού σε ανθρώπινο δυναμικό και κατάλληλο προγραμματισμό των σχετικών αναγκών
 • Διαδικασία και μέσα προσέλκυσης των κατάλληλων υποψηφίων, όπως ορίζονται και επηρεάζονται από τις τάσεις της αγοράς και τη στρατηγική/κουλτούρα του οργανισμού
 • Επιλογή ανθρώπινου δυναμικού και ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας ένταξης των νέων εργαζομένων στον οργανισμό (on boarding & induction)
 • Διαδικασία ομαλής αποχώρησης των εργαζομένων από τον οργανισμό (off boarding)
 • Υποστήριξη των εργαζομένων που ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους με τον οργανισμό, στη διαχείριση της αλλαγής, το σχεδιασμό καριέρας και την επανατοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας (Οutplacement)
 • Τρόπους ενίσχυσης της εικόνας του εργοδότη (Employer Branding)

Σε ποιους απευθύνεται

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλων τομέων, που επιθυμούν να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα των διαδικασιών, σύγχρονων πρακτικών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται σήμερα στα θέματα προσλήψεων και αποχωρήσεων του ανθρώπινου δυναμικού.

Περιεχόμενο

 • Προσέλκυση, Επιλογή Προσωπικού και Employer Branding
 • Ένταξη και Αποχώρηση Προσωπικού
 • Διαχείριση Ταλέντων, Πλάνα Διαδοχής
 • Αποτελεσματική Ανατροφοδότηση & Καθοδήγηση εργαζομένων
 • Δέσμευση και Ικανοποίηση εργαζομένων

Εισηγητές

 • Ανώτερα Στελέχη της PwC

Κόστος

 • 500€
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06)
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: