Λογιστικά Αρχεία και Παραστατικά Πωλήσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Ν.4308/2014)

14η Διοργάνωση

Έναρξη: 31 Ιανουαρίου 2024
Διάρκεια: 16 ώρες

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων που αφορούν στην τήρηση λογιστικών αρχείων και παραστατικών πωλήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε Προϊσταμένους και Στελέχη λογιστηρίων και οικονομικών διευθύνσεων
 • Στελέχη τμημάτων τιμολογήσεων 
 • Δικηγόρους

Περιεχόμενο

 • Νομικές οντότητες που υποχρεούνται να εφαρμόσουν το νέο νόμο. 
 • Λογιστικό σύστημα
  - Λογιστική βάση (Εσόδων, Εξόδων, Περιουσιακών Στοιχείων, Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσης)
 • Λογιστικά αρχεία
  - Τρόπος τήρησης αρχείων
  - Αρχείο Ενσώματων και Άϋλων πάγιων στοιχείων, Ιδιόκτητων Αποθεμάτων, λογαριασμών Καθαρής Θέσης, Υποχρεώσεων κ.λ.π.
  - Χρόνος ενημέρωσης αρχείων
 • Κατάλληλα παραστατικά (Τεκμήρια)
 • Παραλαμβανόμενα και αποστελλόμενα αποθέματα (Εφαρμογή κατάλληλων δικλίδων κ.λ.π.)
  - Παρακολούθηση παραλαμβανόμενων και αποστελλόμενων αποθεμάτων
  - Ειδικότερα θέματα και επισημάνσεις για τη διακίνηση ( τριγωνικές διακινήσεις , ελλείμματα - πλεονάσματα , άυλο παραστατκό - αρχείο διακίνησης κ.λπ. )
 • Παραστατικά Πωλήσεων και Διακίνησης
  - Τιμολόγιο Πώλησης (Περιεχόμενο, ποσά, χρόνος έκδοσης, Απλοποιημένο και Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο κ.λ.π.)
  - Τιμολόγηση αγαθών, υπηρεσιών και κατασκευής έργων – Ειδικότερα θέματα όπως: 
  • Αυτοτιμολόγηση και ανάθεση τιμολόγησης (περιπτώσεις εφαρμογής)
  • Τιμολόγηση συμβατικών τόκων, άλλων επιβαρύνσεων και τόκων υπερημερίας
  • Μετακύλιση – επίρριψη δαπανών και εξόδων
  • Πώληση αγαθών και προσωρινή φύλαξη στις εγκαταστάσεις του πωλητή
  • Ανταλλαγή αγαθών ή αγαθών και υπηρεσιών (έννοια, περιπτώσεις, πρακτικές εφαρμογής)
  • Αγορά παγίου από κοινού (συνιδιοκτησία) - τρόπος έκδοσης τιμολογίου
  • Πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου – εκκαθάριση πωλήσεων
  • Πιστωτικά τιμολόγια (προϋποθέσεις έκδοσης)- Εκπτώσεις τζίρου
  • Συγκεντρωτικό τιμολόγιο – Επαναλαμβανόμενες συναλλαγές
 • Αποδείξεις λιανικής αγαθών και υπηρεσιών και ειδικότερα θέματα όπως, ανάθεση έκδοσης, πιστωτικές αποδείξεις, υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. - εξαιρέσεις, ιδιαιτερότητες καταστημάτων εστίασης κ.λπ.
  - Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο
  - Αυθεντικότητα Τιμολογίου
  • Έννοια και σημασία αξιόπιστης - ελέγξιμης αλληλουχίας συσχέτισης συναλλαγών και τεκμηρίωσης της αυθεντικότητας και ακεραιότητας παραστατικών
 • Αποδείξεις Δαπανών – Ευκαιριακά απασχολούμενοι (έννοια, περιπτώσεις εφαρμογής)
 • Χρόνος έκδοσης στοιχείων και αναγνώρισης εσόδων
 • Πρακτικές εφαρμογές - ερωτήσεις, απαντήσεις

Εισηγητές

 • Γιάννης Κυριφίδης, Senior Manager PwC
 • Θεόδωρος Τούζιος, Senior Manager PwC

Κόστος

 • Εταιρείες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 230€
 • Λογιστικά γραφεία (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 180€
 • Δικηγόροι (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 150€
 • Ιδιώτες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 180€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%.

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: