Λογιστικά Αρχεία και Παραστατικά Πωλήσεων σύμφωνα με τα Νέα ΕΛΠ (Ν.4308/2014)


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 12 ώρες 230€ Ιδιώτης Εταιρεία

8η Διοργάνωση


Σύντομη περιγραφή:

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014) ισχύουν από 1-1-2015 και αποτελούνται από δύο ενότητες:

α) Στην πρώτη ενότητα περιέχονται διατάξεις για τα αρχεία (Βιβλία) και τα παραστατικά πωλήσεων (Άρθρα 1 - 15) και

β) Στη δεύτερη περιέχονται διατάξεις για τους λογιστικούς κανόνες (Άρθρα 1 - 40)

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει με Πρακτικές εφαρμογές τα θέματα της πρώτης ενότητας (άρθρα 1 - 15) των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, να επισημανθούν τα νέα δεδομένα που εισάγονται και ισχύουν από 1-1-2015.

Διδακτέα ύλη:

 • Νομικές οντότητες που υποχρεούνται να εφαρμόσουν το νέο νόμο. 
 • Λογιστικό σύστημα
  - Λογιστική βάση (Εσόδων, Εξόδων, Περιουσιακών Στοιχείων, Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσης)
 • Λογιστικά αρχεία
  - Τρόπος τήρησης αρχείων
  - Αρχείο Ενσώματων και Άϋλων πάγιων στοιχείων, Ιδιόκτητων Αποθεμάτων, λογαριασμών Καθαρής Θέσης, Υποχρεώσεων κ.λ.π.
  - Χρόνος ενημέρωσης αρχείων
 • Κατάλληλα παραστατικά (Τεκμήρια)
 • Παραλαμβανόμενα και αποστελλόμενα αποθέματα (Εφαρμογή κατάλληλων δικλίδων κ.λ.π.)
  - Παρακολούθηση παραλαμβανόμενων και αποστελλόμενων αποθεμάτων
  - Ειδικότερα θέματα και επισημάνσεις για τη διακίνηση ( τριγωνικές διακινήσεις , ελλείμματα - πλεονάσματα , άυλο παραστατκό - αρχείο διακίνησης κ.λπ. )
 • Παραστατικά Πωλήσεων και Διακίνησης
  - Τιμολόγιο Πώλησης (Περιεχόμενο, ποσά, χρόνος έκδοσης, Απλοποιημένο και Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο κ.λ.π.)
  - Τιμολόγηση αγαθών, υπηρεσιών και κατασκευής έργων – Ειδικότερα θέματα όπως: 
  • Αυτοτιμιλόγηση και ανάθεση τιμολόγησης (περιπτώσεις εφαρμογής)
  • Τιμολόγηση συμβατικών τόκων, άλλων επιβαρύνσεων και τόκων υπερημερίας
  • Μετακύλιση – επίρριψη δαπανών και εξόδων
  • Πώληση αγαθών και προσωρινή φύλαξη στις εγκαταστάσεις του πωλητή
  • Ανταλλαγή αγαθών ή αγαθών και υπηρεσιών (έννοια, περιπτώσεις, πρακτικές εφαρμογής)
  • Αγορά παγίου από κοινού (συνιδιοκτησία) - τρόπος έκδοσης τιμολογίου
  • Πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου – εκκαθάριση πωλήσεων
  • Πιστωτικά τιμολόγια (προϋποθέσεις έκδοσης)- Εκπτώσεις τζίρου
  • Συγκεντρωτικό τιμολόγιο – Επαναλαμβανόμενες συναλλαγές
 • Αποδείξεις λιανικής αγαθών και υπηρεσιών και ειδικότερα θέματα όπως, ανάθεση έκδοσης, πιστωτικές αποδείξεις, υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. - εξαιρέσεις, ιδιαιτερότητες καταστημάτων εστίασης κ.λπ.
  - Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο
  - Αυθεντικότητα Τιμολογίου
  • Έννοια και σημασία αξιόπιστης - ελέγξιμης αλληλουχίας συσχέτισης συναλλαγών και τεκμηρίωσης της αυθεντικότητας και ακεραιότητας παραστατικών
 • Αποδείξεις Δαπανών – Ευκαιριακά απασχολούμενοι (έννοια, περιπτώσεις εφαρμογής)
 • Χρόνος έκδοσης στοιχείων και αναγνώρισης εσόδων
 • Πρακτικές εφαρμογές - ερωτήσεις, απαντήσεις

Εισηγητής: 

Γιάννης Τζίμας, πρώην Διευθυντής Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Υ) του Υπ. Οικονομικών, Συγγραφέας

Ώρες διεξαγωγής:

18:00 - 21:15

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).