ΦΠΑ: Αναλυτική Παρουσίαση & Πρακτική Αντιμετώπιση

Έναρξη: 17 Απριλίου 2024
Διάρκεια: 21 ώρες


Το σεμινάριο

Πλήρης θεωρητική και πρακτική ενημέρωση των διατάξεων του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως ισχύουν μετά από τις πρόσφατες τροποποιήσεις, την αναλυτική παρουσίαση του Νέου εντύπου της Περιοδικής  Δήλωσης ΦΠΑ, το Δικαίωμα έκπτωσης - PRO-RATA, το Διακανονισμό παγίων, την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 σχετικά με τον τόπο φορολογίας των υπηρεσιών, τις Ηλεκτρονικές υπηρεσίες κ.λ.π.

Επίσης περιλαμβάνει την παρουσίαση των τελωνειακών διαδικασιών και ενδοκοινοτικών συναλλαγών καθώς και τις νέες ηλεκτρονικές τελωνειακές διαδικασίες και ηλεκτρονική υποβολή της Διασάφησης στο Τελωνείο.   

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Λεπτομερής ανάλυση και ερμηνεία, των διατάξεων του ΦΠΑ όπως ισχύουν
 • Πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του ΦΠΑ 
 • Ενημέρωση και εξοικείωση των συμμετεχόντων με την ορθή συμπλήρωση όλων των εντύπων Φ.Π.Α. (περιοδικές δηλώσεις, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες κλπ)
 • Ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις αλλαγές στις τελωνειακές συναλλαγές και τις νέες τελωνειακές διαδικασίες, τις νέες ηλεκτρονικές τελωνειακές συναλλαγές και την ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης και των λοιπών των τελωνειακών παραστατικών στο τελωνείο
 • Ενημέρωση για τις διαδικασίες διακίνησης των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της Κοινότητας

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ασχολούνται με τα θέματα του Φ.Π.Α., παρακολουθούν τις διαδικασίες εισαγωγών, εξαγωγών και ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 • Σε υπεύθυνους οικονομικών υπηρεσιών 
 • Σε προϊστάμενους λογιστηρίων  
 • Σε επαγγελματίες Λογιστές ή Δικηγόρους.

Περιεχόμενο

 • Πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ
 • Φορολογητέες πράξεις (παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, αυτοπαραδόσεις αγαθών και ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών κ.λ.π.) 
 • Υποκείμενοι στο φόρο 
 • Παράδοση αγαθών, Παραγγελιοδοχικές πωλήσεις, ΦΠΑ ακινήτων
 • Αυτοπαραδόσεις αγαθών – Ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών, Παροχή υπηρεσιών γενικά
 • Συναλλαγές με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, τριγωνικές συναλλαγές, πωλήσεις από απόσταση, παροχή και λήψη υπηρεσιών, κλπ)
 • Υποχρεώσεις υποκειμένων για τις συναλλαγές με άλλα κράτη μέλη
 • Τόπος Φορολογίας διασυνοριακών πράξεων παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών (πρακτικά παραδείγματα)
 • Φορολογητέα Αξία, Συντελεστές ΦΠΑ - Προϋποθέσεις για την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ
 • Απαλλαγές από το φόρο στο εσωτερικό της Χώρας, στις εξαγωγές και στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις
 • Απαλλαγές για πλοία και αεροσκάφη, κλπ.
 • Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής του φόρου, εξαιρέσεις από το δικαίωμα έκπτωσης – Εκπτώσεις λόγω τζίρου
 • Περιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου (pro-rata) με αναλυτικά παραδείγματα
 • Διακανονισμός του εκπιπτόμενου φόρου στα επενδυτικά αγαθά
 • Παραγραφή του δικαιώματος επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου
 • Επιστροφή του ΦΠΑ από άλλα κράτη – μέλη, διαδικασία και προϋποθέσεις για την επιστροφή
 • Υπόχρεος καταβολής του φόρου στο Δημόσιο (Φορολογικός αντιπρόσωπος)
 • Φορολογικές διαδικασίες Ν. 4174/2013 όπως ισχύει
 • Συμπλήρωση Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ, Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων – Πρακτικές εφαρμογές
 • Λογιστικά Θέματα ΦΠΑ
 • Τελωνειακά Θέματα για Συναλλαγές με τρίτες χώρες, μή Κοινοτικές
  - Τελωνειακή νομοθεσία – Ανάλυση εννοιών
  - Κοινοτικός και Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας
  - Δασμολόγιο
  - Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (ΕΔΕ)
  - Εισαγωγή εμπορευμάτων
  - Τελωνειακές διαδικασίες (θέση σε Ελεύθερη Κυκλοφορία - Ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας)
  - Δασμολογητέα και φορολογητέα αξία
  - Εξαγωγή εμπορευμάτων
  - Απλουστευμένες Διαδικασίες στην εισαγωγή και εξαγωγή
  - Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (ΑΕΟ)
  - Άλλες τελωνειακές διαδικασίες – τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα
  - Διεθνείς τριγωνικές συναλλαγές
  - Υποχρεώσεις συναλλασσομένων
 • Νέες ηλεκτρονικές τελωνειακές συναλλαγές – Ηλεκτρονική υποβολή Διασάφησης και λοιπων τελωνειακών παραστατικών
  - Ποια παραστατικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
  - Διαδικασία και τρόπος υποβολής
  - Ηλεκτρονική υποβολή διασάφησης
  - Ηλεκτρονική υποβολή λοιπών παραστατικών
  - Νέες υποχρεώσεις συναλλασσομένων με τα τελωνεία
 • Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές
  - Φορολογικό και τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας
  - Διακίνηση των εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ενιαία Εσωτερική Αγορά) - φορολογικές και τελωνειακές διαδικασίες και υποχρεώσεις
  - Συναλλαγές με τα ειδικά φορολογικά εδάφη - Έντυπα T2L, T2LF
  - Σύστημα VIES - Σύστημα INTRASTAT
  - Ενδοκοινοτική Απόκτηση και Ενδοκοινοτική Παράδοση (βασικές αρχές - ανάλυση - παραδείγματα)
  - Απόδειξη Ενδοκοινοτικής Παράδοσης για σκοπούς απαλλαγής από το ΦΠΑ
  - Δήλωση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών/Συμπλήρωση - Παραδείγματα
  - Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ
  - Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (LISTING)
  - Δήλωση INTRASTAT
  - Επιστροφές εμπορευμάτων - Εκπτώσεις  - Ακύρωση μερικής ή ολικής συναλλαγής
  - Ενδοκοινοτικές τριγωνικές συναλλαγές – Παραδείγματα- συμπληρώσεις δηλώσεων
  - Υποχρεώσεις συναλλασσομένων

Εισηγητές

Ανώτερα Στελέχη της PwC

Κόστος

 • 350€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).

 

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: