Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Ν. 4172/2013)

Έναρξη: 17 Μαΐου 2022
Διάρκεια: 24 ώρες
 
 

Το σεμινάριο

Η φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων επεκτείνεται σε όλα γενικά τα νομικά πρόσωπα και περιλαμβάνει και τις Ο.Ε, Ε.Ε, κοινοπραξίες, αστικές εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου κλπ, καθώς και τις νομικές οντότητες.

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Ενημερωθείτε για τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) που αφορούν τα νομικά πρόσωπα, όπως οι διατάξεις αυτές έχουν ερμηνευτεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • σε στελέχη
 • σε ιδιώτες

Περιεχόμενο

 • Αντικείμενο της φορολογίας
 • Υποκείμενα του φόρου
 • Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα
 • Μόνιμη εγκατάσταση
 • Φορολογικό έτος
 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Εκπιπτόμενες και μή, επιχειρηματικές δαπάνες
 • Μεταφορά ζημιών
 • Μερίσματα και Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων
 • Υποκεφαλαιοδότηση
 • Transfer pricing (Κανόνες Ενδοομιλικών Συναλλαγών - Άρθρο 50 Κ.Φ.Ε.)
 • Κράτη μή συνεργάσιμα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 • Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα
 • Φορολογικός συντελεστής
 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 • Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή φόρου
 • Πρακτικές εφαρμογές για υπολογισμό φόρου, προκαταβολής και εκκαθάρισης

Εισηγητής

• Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager, PwC

Κόστος

 • Εταιρείες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 500€
 • Λογιστικά γραφεία (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 350€
 • Δικηγόροι (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 300€
 • Ιδιώτες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 300€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: