Πρακτικά Θέματα Ενδικοφανούς Προσφυγής

Έναρξη: 15 Απριλίου 2024

Διάρκεια: 8 ώρες

Το σεμινάριο

Με τις νέες διατάξεις (Άρθρο 63 του Ν. 4174/2013) ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 2 του Ν. 4174/2013) οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Επομένως καθίσταται απαράδεκτη η άσκηση ένδικου μέσου (προσφυγής) απευθείας στα δικαστήρια, εάν προηγουμένως δεν έχει εξαντληθεί η διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής η οποία καταλήγει στην έκδοση νέας πράξης από την αρμόδια υπηρεσία που την εξετάζει. Ο φορολογούμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, εάν αμφισβητεί τη νέα αυτή πράξη.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Το σεμινάριο έχει σκοπό να εξοικειώσει με πρακτικό τρόπο τον συμμετέχοντα:

Για το νέο θεσμό της ενδικοφανούς προσφυγής και σύγκριση του ισχύοντος καθεστώτος του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4174/2013) με προϊσχύσαντα νομοθετικά καθεστώτα (Επιτροπή άρθρου 70Α ΚΦΕ, Επιτροπή άρθρου 70Β ΚΦΕ).


Για τη μεθοδολογία επίλυσης των φορολογικών διαφορών, ενημερώνοντας για το τι ισχύει μετά την ισχύ του νέου Κώδικα Φορολογίας Διαδικασίας (Ν 4174/2013) και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013),
ώστε να είναι σε θέση να υπερασπίσει επαρκέστερα τα συμφέροντα των εντολέων του, ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε οικονομολόγους, λογιστές, φοροτεχνικούς, νομικούς και δικηγόρους.

Περιεχόμενο

Ενδικοφανής Προσφυγή:

 • Πεδίο εφαρμογής
 • Εξαιρέσεις
 • Προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής
 • Διαδικασία ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
 • Απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής.

Διοικητική Αναστολή Πληρωμής:

 • Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αναστολής,
 • Κατάθεση αίτησης αναστολής και δικαιολογητικών εγγράφων
 • Απόφαση επί της αίτησης αναστολής

Εισηγητές

 

 • Κωνσταντίνα Σταυρίδη, Δικηγόρος
 • Ανώτερα στελέχη της PwC Ελλάδος

 

Κόστος

 • Εταιρείες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 220€
 • Λογιστικά γραφεία (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 220€
 • Δικηγόροι (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 220€
 • Ιδιώτες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 220€

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: