Ενδικοφανής Προσφυγή


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 4 ώρες Εταιρείες: 120€
Ιδιώτες: 80€
Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Με τις νέες διατάξεις (Άρθρο 63 του Ν. 4174/2013) ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 2 του Ν. 4174/2013) οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Επομένως καθίσταται απαράδεκτη η άσκηση ένδικου μέσου (προσφυγής) απευθείας στα δικαστήρια, εάν προηγουμένως δεν έχει εξαντληθεί η διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής η οποία καταλήγει στην έκδοση νέας πράξης από την αρμόδια υπηρεσία που την εξετάζει. Ο φορολογούμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, εάν αμφισβητεί τη νέα αυτή πράξη.

Στόχος:

Το σεμινάριο έχει σκοπό να ενημερώσει τον συμμετέχοντα:

  • για το νέο θεσμό της ενδικοφανούς προσφυγής και σύγκριση του ισχύοντος καθεστώτος του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4174/2013) με προϊσχύσαντα νομοθετικά καθεστώτα (Επιτροπή άρθρου 70Α ΚΦΕ, Επιτροπή άρθρου 70Β ΚΦΕ).
  • για τη μεθοδολογία επίλυσης των φορολογικών διαφορών, ενημερώνοντας για το τι ισχύει μετά την ισχύ του νέου Κώδικα Φορολογίας Διαδικασίας (Ν 4174/2013) και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013),

ώστε να είναι σε θέση να υπερασπίσει επαρκέστερα τα συμφέροντα των εντολέων του, ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Διδακτέα ύλη:

Ενδικοφανής Προσφυγή:

  • Πεδίο εφαρμογής
  • Εξαιρέσεις
  • Προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής
  • Διαδικασία ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
  • Απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής.

Διοικητική Αναστολή Πληρωμής:

  • Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αναστολής,
  • Κατάθεση αίτησης αναστολής και δικαιολογητικών εγγράφων
  • Απόφαση επί της αίτησης αναστολής

Ώρες διεξαγωγής: 

17:00 - 21:00

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).