Αποτίμηση (Εκτίμηση) Ακινήτων (Real Estate Valuation)

Έναρξη: 26 & 28 Μαρτίου 2024
Διάρκεια: 6 ώρες
 


Το σεμινάριο

Στόχος είναι να παρουσιάσει σημαντικά θέματα της εκτίμησης των ακινήτων και να επισημάνει τον ρόλο των εκτιμητών.

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Εκπαιδευτείτε σε σημαντικά θέματα της εκτίμησης των ακινήτων 
 • Ενημερωθείτε για τον ρόλο των εκτιμητών

Σε ποιους απευθύνεται

 • Εκτιμητές, Αναλυτές επενδύσεων, Μηχανικούς, επενδυτικούς συμβούλους, Ορκωτούς Λογιστές κ.λ.π.και έχει ως σκοπό οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν πλήρως τα θέματα που είναι σχετικά με την Αποτίμηση (Εκτίμηση) Ακινήτων, τις Αποδόσεις αγοράς (market return), τη χρήση μεθόδων αποτίμησης, την περιγραφή και ανάλυση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της κάθε μεθόδου, την εφαρμογή των μεθόδων με τη χρήση παραδειγμάτων, υπολογισμοί με τη χρήση του MS Excel Μοντέλο Αποτίμησης, τις Τυποποιημένες μεταβλητές εκτίμησης (standardized value estimates

Περιεχόμενο

Μέρος 1ο 

 • Το επενδυτικό περιβάλλον, Επενδυτική συμπεριφορά και κίνδυνος
 • Βασικές Έννοιες Αποτίμησης
 • Παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης και σταθερότητας, Μακροοικονομικοί Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτίμηση
 • Παράμετροι Εκτίμησης-Παραδοχές υποδειγμάτων εκτίμησης
 • Μέθοδοι Αποτίμησης (Discounted Cash Flow, Residual Valuation)
 • Ανάλυση Καθαρών Ταμειακών Ροών (Κ.Τ.Ρ.) (Υπολογισμός Καθαρών Ταμειακών Ροών, Ειδικές Περιπτώσεις, Υπολειμματική Αξία, Πληθωρισμός, Ονομαστικές και Πραγματικές Καθαρές Ταμειακές Ροές)
 • Κόστος κεφαλαίου-Weighted Average Cost of Capital (Κόστος Δανειακών Κεφαλαίων και Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων)

  Μέρος 2ο
 • Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model)
 • Εκτίμηση συντελεστή βήτα
 • Χρήση μεθόδων αποτίμησης, περιγραφή της κάθε μεθόδου, ανάλυση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της κάθε μεθόδου, εφαρμογή των μεθόδων με τη χρήση παραδειγμάτων, υπολογισμοί με τη χρήση του MS Excel 
 • Υποδείγματα του Gordon
 • Εκτίμηση συντελεστή ανάπτυξης
 • Εναλλακτικές εκτιμήσεις προεξοφλητικών επιτοκίων
 • Παράμετροι κινδύνου, Διαφοροποιήσιμος και μη διαφοροποιήσιμος κίνδυνος
 • Συνήθη λάθη και προβληματισμοί στην αποτίμηση

Εισηγητής

 • Δρ. Μαρία - Ελένη Αγοράκη, Διδάκτωρ Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κόστος

350€

 

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: