Ενέγγυος Πίστωση, Διακανονισμοί & Μέσα Διασφάλισης Πληρωμής Διεθνών Συναλλαγών

Ημερομηνίες: 29 & 31 Μαρτίου και 5 & 7 Απριλίου 2023
Διάρκεια: 14 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:30

Το σεμινάριο

Οι διεθνείς αγοραπωλησίες υποκρύπτουν αβεβαιότητες και κινδύνους που δεν είναι πάντοτε ορατοί και κατανοητοί από αυτούς που εμπλέκονται στη διεκπεραίωσή τους. Η πολύ-ποικιλότητα των πωλήσεων, οι μεγάλες αποστάσεις, τα διαφορετικά νομίσματα, οι διαφορετικές κουλτούρες,  εμπορικές πρακτικές και συμφέροντα μπορούν να δημιουργήσουν παρανοήσεις, αμφισβητήσεις και αξιώσεις που θα στοιχίσουν ακριβά εάν δεν καθοριστούν, μέσα από σωστά δομημένες και επαρκώς συμπληρωμένες συμβάσεις (συμβόλαια) πώλησης, οι κατάλληλες δικλείδες διασφάλισης των συναλλαγών.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Στο εξειδικευμένο αυτό Πρόγραμμα παρουσιάζουμε λύσεις, προτάσεις και μια σειρά από σύγχρονα trade finance εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε την ομαλή εξέλιξη και πληρωμή των συμβολαίων σας, αποφεύγοντας επικίνδυνα ανοίγματα για την επιχείρησή σας.

Πιο συγκεκριμένα:

 • αναλύουμε λεπτομερώς και σε βάθος τους τρόπους διακανονισμού (πληρωμής) των εμπορευματικών αξιών προκειμένου να διακρίνετε ποιοι ταιριάζουν στις επιδιώξεις και τις συνεργασίες σας - πως λειτουργούν, πότε πρέπει να τους επιλέξετε, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καθενός, καθώς και το ρίσκο που ενέχουν 

 • εξοικειωνόμαστε με τις σύγχρονες πρακτικές, τεχνικές και ιδιαιτερότητες των Ενέγγυων Πιστώσεων (L/C), Εγγυητικών Πληρωμής (B/G), Πιστώσεων σε Ετοιμότητα (SLOC), Αξιών (Collections), Ασφάλισης Ανοικτών Πιστώσεων (Open Account) και Τραπεζικής Υποχρέωσης Πληρωμής (BPO) - του καινούριου τρόπου πληρωμής στο διεθνές εμπόριο

 • αξιολογούμε τη συμβατότητα μεταξύ των απαιτήσεων της Ενέγγυας Πίστωσης (L/C) και των προβλέψεων των κανόνων INCOTERMS ® 2020, επισημαίνοντας λάθη και εσφαλμένες επιλογές που μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στους συναλλασσόμενους 

 • αναδεικνύουμε τις ιδιαιτερότητες και τα «λεπτά σημεία» που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την σύνταξη προσφορών και διαπραγμάτευση Συμβάσεων, προκειμένου να αποφύγετε διενέξεις και claims που ροκανίζουν τα κέρδη   

 • εξοικειωνόμαστε με την «γλώσσα», το περιεχόμενο και Όρους-κλειδιά των Συμβάσεων Διεθνούς πώλησης μέσω έτοιμων προς χρήση υποδειγμάτων

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη Εξαγωγικών Πωλήσεων, Προμηθειών, Διαχείρισης Παραγγελιών & Logistics, Οικονομικής Δ/νσης, Νομικούς Συμβούλους, Συμβούλους Διεθνούς εμπορίου και Επιχειρηματίες που επιδιώκουν να ενισχύσουν την διαπραγματευτική τους ικανότητα και να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι ενόψη των συναλλαγών τους με ξένους πελάτες και προμηθευτές.

 

Περιεχόμενο

 1.  Διεθνείς Διακανονισμοί & Διασφάλιση Πληρωμών 
 • Κίνδυνοι Πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο και Τρόποι Αντιμετώπισής τους

 • Διεθνείς Τρόποι Πληρωμής Εμπορευματικών Αξιών. Παραδοχές & Κριτήρια Επιλογής

 • Η έννοια της «Αξίας» (Collection). Είδη Εγγράφων & «Αξιών» 

 • Διαχείριση Φορτωτικών και ο ρόλος των Τραπεζών σύμφωνα με τις προβλέψεις των URC 522

 • Η βαρύνουσα σημασία του Εγγράφου της Θαλάσσιας Φορτωτικής (Bill of Lading) 

 • Τύποι «Παρουσιάσεων», Αξιογράφων & «Αποδοχής». Υποχρεώσεις & Ευθύνες Πληρωμής  

 • Ενέγγυος Πίστωση - Documentary Letter of Credit (L/C) 

 • Λειτουργία & Αρχές που την διέπουν, Ευθύνη των Τραπεζών 

 • Πλεονεκτήματα & Δεσμεύσεις βάσει της Πίστωσης, Είδη Πιστώσεων, Εξασφαλίσεις  

 • Προβλέψεις των UCP 600 για περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, Παράτασης της Ημερομηνίας Λήξης του L/C, Τροποποιήσεων (Amendments), Ανοχών (Tolerances) και τον έλεγχο των Εγγράφων

 • Ειδικές Πιστώσεις: Transferable, Back-to-back & Standby Letters of Credit 

 • Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά και Διαφορές σε σχέση με την Ενέγγυο Πίστωση (Documentary L/C) 

 • Διασφάλιση Πληρωμής μέσω Εγγυητικής Επιστολής (Bank Guarantee - B/G) 

 • Λειτουργία & εμπλεκόμενα Μέρη, Βασικά Στοιχεία, Εξασφαλίσεις, Κατάπτωση, Ακύρωση

 • Ομοιότητες & Διαφορές της Εγγυητικής Επιστολής (B/G) με την Ενέγγυο Πίστωσης (L/C) 

 • Bank Payment Obligation (ΒΡΟ). Ο νέος τρόπος πληρωμής στο Διεθνές εμπόριο

 • «Όροι Κλειδιά» & Στάδια της Διαδικασίας. Ρόλοι και οι Ευθύνες των εμπλεκόμενων μερών 

 • Πως συγκρίνεται με την Ενέγγυο Πίστωση (L/C). Οφέλη για τους Συμβαλλόμενους

 • Open Account Sales. Ασφάλιση Πληρωμής και άντληση Ρευστότητας

  2. Διαπραγμάτευση & Σύνταξη Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης 

 • Προετοιμασία εμπορικών Προσφορών. Σημεία που θέλουν προσοχή και διαχείριση

 • Τεχνική Εργασιών Εξωτερικού. Προτιμολόγιο (Pro-forma Invoice) &  «Αποδεκτές» Παραγγελίες (Order Control & Confirmation)

 • Διαπραγμάτευση Τιμών & Τρόπων Πληρωμής

 • Αντιστάθμιση Συναλλαγματικού Κινδύνου

 • Διαμόρφωση Τιμών στα Στάδια της Μεταφοράς. Επισκόπηση (Overview) INCOTERMS ® 2020

 • Letters of Credit (L/C) και INCOTERMS ® 2020. Αλληλεπιδράσεις & Ασυμβατότητες. Σημεία-Παγίδες που χρήζουν διαχείρισης μέσω των Συμβάσεων Πώλησης

 • Ζητήματα Κυριότητας κατά την πώληση των Εμπορευμάτων

 • Διαπραγμάτευση Αποκλειστικότητας - Exclusivity. Pros & Cons, Ελιγμοί

 • Προετοιμασία Σύμβασης Διεθνούς Πώλησης - Βασικοί Όροι, Υποδείγματα Συμβάσεων

Εισηγητές

Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS - CGMCA

International Scale-up Advisor │Executive Coach │Corporate Trainer

Κόστος

 • € 370

 

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: