Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Διακανονισμοί Πληρωμής & Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Εμπορευμάτων (ISG)

Letters of Credit (LC) • Bank Payment Obligation (BPO) • Documentary Collections (DC) • Financing & Security Tools • Model Contracts & Key Clauses

Έναρξη: 29 Νοεμβρίου 2021
Ώρες: 17:00 – 21:30

Το σεμινάριο

Oι διακανονισμοί πληρωμής αποτελούν ιδιαίτερα κρίσιμη πτυχή των διεθνών αγοραπωλησιών, καθώς οι συναλλασσόμενοι - εξαγωγείς και εισαγωγείς - έχουν πολύ διαφορετικά συμφέροντα όσον αφορά τη μέθοδο πληρωμής. Στην ουσία, πρόκειται για συναλλαγές μεταξύ μακρινών, άγνωστων μερών που μιλούν διαφορετικές γλώσσες και έχουν συνηθίσει σε διαφορετικές εμπορικές πρακτικές, νομίσματα και νομικές διαδικασίες. Κατά συνέπεια, υποκρύπτουν αβεβαιότητες και κινδύνους που μπορεί να στοιχίσουν ακριβά εάν δεν προβλεφθούν εξαρχής από τους συναλλασσόμενους.

Δηλώστε συμμετοχή

Required fields are marked with an asterisk(*)

Οφέλη

Στο πρόγραμμα παρουσιάζουμε λύσεις και προτάσεις που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε στρατηγικά τις προκλήσεις αυτές μέσα από τη σύναψη γραπτών, σωστά δομημένων Συμφωνιών. Πιο συγκεκριμένα: Αναλύουμε τους τρόπους και τα διαθέσιμα μέσα πληρωμής των εμπορευματικών αξιών, συμπεριλαμβανομένης της ευρέως χρησιμοποιούμενης Ενέγγυας Πίστωσης (Letter of Credit) και της Bank Payment Obligation (BPO) - του νέου τρόπου πληρωμής στο διεθνές εμπόριο Εστιάζουμε στη λογική και τις ορθές πρακτικές διαχείρισης των κινδύνων πληρωμής που εμπεριέχονται στις διεθνείς συναλλαγές, με έμφαση στον εμπορικό (κίνδυνο) Αναδεικνύουμε τις ιδιαιτερότητες και τα «λεπτά σημεία» που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την σύνταξη προσφορών και διαπραγμάτευση συμφωνιών Εξοικειωνόμαστε με την «γλώσσα» και τους βασικούς Όρους των Συμβάσεων Διεθνούς πώλησης, μέσω έτοιμων προς χρήση υποδειγμάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη Εξαγωγικών Πωλήσεων, Διαχείρισης Παραγγελιών & Αποστολών, Οικονομικής Δ/νσης, Δ/νσης Προμηθειών, Νομικούς Συμβούλους εμπορικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και Συμβούλους Διεθνούς εμπορίου που επιδιώκουν να ενισχύσουν την διαπραγματευτική τους ικανότητα και να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι ενόψη των συναλλαγών τους με ξένους πελάτες και προμηθευτές.

Περιεχόμενο

Α) Διεθνείς Διακανονισμοί & Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου
Κίνδυνοι Πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο & Τρόποι Αντιμετώπισής τους
Διεθνείς Τρόποι Πληρωμής & Διασφάλιση Πληρωμής. Παραδοχές & Κριτήρια Επιλογής
Ενέγγυος Πίστωση - Letter of Credit (L/C). Πλαίσιο Λειτουργίας & Κανόνες που την διέπουν
Οφέλη & Δεσμεύσεις για τους Συναλλασσόμενους
Κύριοι Τύποι Πιστώσεων. Ορολογία & Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά
Προβλέψεις των UCP 600 για περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, Παράτασης της Ημερομηνίας Λήξης του L/C, Τροποποιήσεων (Amendments), Ανοχών (Tolerances) και τον Έλεγχο των Εγγράφων
Ομοιότητες & Διαφορές της Ενέγγυου Πίστωσης (L/C) με την Εγγυητική Τραπέζης (B/G)
Bank Payment Obligation (ΒΡΟ). «Όροι Κλειδιά» & Στάδια της Διαδικασίας
Πως συγκρίνεται με την Ενέγγυο Πίστωση (L/C). Οφέλη για τους Συμβαλλόμενους
«Αξίες» με Έγγραφα - Documentary Collections (URC 522)
Είδη Εγγράφων, «Αξιών» & «Αποδοχής»
Διαχείριση Φορτωτικών. Ιδιότητες & Χρήση της Θαλάσσιας Φορτωτικής (Bill of Lading)
Τύποι Αξιογράφων - Βραχυπρόθεσμοι Πιστωτικοί Τίτλοι. Ο ρόλος των Τραπεζών
Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων. Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι & Άντληση Ρευστότητας


Β) Διαπραγμάτευση Συμφωνιών & Σύνταξη Συμβάσεων
Προετοιμασία Εμπορικών Προσφορών. Σημεία που θέλουν προσοχή και διαχείριση
Τεχνική Εργασιών Εξωτερικού. Order Confirmation & Pro-forma Invoice
Διαπραγμάτευση Τιμών & Τρόπων Πληρωμής
Μεταβολές Τιμών & Ισοτιμιών. Αντιστάθμιση κινδύνων
Διαχείριση Αποκλειστικότητας - Exclusivity. Pros & Cons, Ελιγμοί
Μεταφορά Κυριότητας & Κινδύνων κατά την Παράδοση των Εμπορευμάτων
Προετοιμασία Διεθνούς Εμπορικής Σύμβασης - Βασικοί Όροι, Υποδείγματα Συμβάσεων

Εισηγητές

Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS - CGMCA

International Scale-up Advisor │Executive Coach │Corporate Trainer

Ανώτατο στέλεχος, ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΕΠ) (πρώην Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών - ΕΚΕΠΙΣ) για τελωνειακά και φορολογικά θέματα. Έχει πλούσια διδακτική εμπειρία, πλήθος μελετών και δημοσιεύσεων σε οικονομικά περιοδικά.

Κόστος

  • 350€

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: