Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

Έναρξη: 10/03/2020
Διάρκεια 12 ώρες

Το σεμινάριο

Στόχος του σεμιναρίου είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν την ευχέρεια και τη δυνατότητα ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων  τόσο με τη χρήση αριθμοδεικτών, όσο και με την μελέτη  πραγματικών παρατηρήσεων ορκωτών λογιστών σε δημοσιευμένους ισολογισμούς, με τον απαραίτητο συνδυασμό της σχετικής λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.  

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Η πλήρης γνώση της μεθοδολογίας και ανάλυσης των Οικονομικών Καταστάσεων
 • Η ανίχνευση σημείων των Οικονομικών Καταστάσεων τα οποία επηρεάζονται από τις μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος
 • Λογαριασμοί στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον και η προσοχή ενός εξωτερικού αναλυτή 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη και ιδιώτες

Περιεχόμενο

 • Νομοθεσία Α.Ε. & Ε.Π.Ε. για τις Οικονομικές Καταστάσεις (Νόμος 2190/20 και 3190/55)
 • Συνδυασμένη παρουσίαση και αναφορά Φορολογικών Θεμάτων
 • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων μέσω Αριθμοδεικτών (Ρευστότητας, Δομής Κεφαλαίων, Ισορροπίας πηγών χρηματοδοτήσεων, Αποδοτικότητας, Μόχλευσης)
 • Ανάλυση με τη μέθοδο Z-score («Altman's Z-score»: Το πιο γνωστό, κοινώς αποδεκτό και εύχρηστο μοντέλο πρόβλεψης της πιθανότητας χρεοκοπίας)
 • Λογαριασμοί στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον και η προσοχή ενός εξωτερικού αναλυτή:
  - Η τεχνική της Απόκρυψης Λογιστικών Ζημιών
  - Βασικοί Λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής (Αποθέματα, Υποχρεώσεις, Απαιτήσεις)
  - Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού & Αποσβέσεις
  - Ο σχηματισμός Προβλέψεων - Η Αποζημίωση Προσωπικού
  - Τραπεζικά Δάνεια & Λοιπά Χρηματοοικονομικά Εργαλεία
  - Λογιστικές και Φορολογικές ζημίες
  - Μόχλευση και Ίδια Κεφάλαια
  - EBITDA
  - Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης
  - Λειτουργικός και Εμπορικός κύκλος
  - Παραδείγματα από δημοσιευμένους ισολογισμούς με παρατηρήσεις Ορκωτών Λογιστών
 • Πρακτικά εργαστήρια για ανάλυση και μελέτη δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων 

Εισηγητές

Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager, PwC

Κόστος

 • 300€
  Τιμή webex 200€                                                       
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: