Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

Έναρξη

09/11/2018

Διάρκεια

12 ώρες

Κόστος

300€

Σύντομη περιγραφή

Στόχος του σεμιναρίου είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν την ευχέρεια και τη δυνατότητα ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων  τόσο με τη χρήση αριθμοδεικτών, όσο και με την μελέτη  πραγματικών παρατηρήσεων ορκωτών λογιστών σε δημοσιευμένους ισολογισμούς, με τον απαραίτητο συνδυασμό της σχετικής λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.  

Στόχος

 • Η πλήρης γνώση της μεθοδολογίας και ανάλυσης των Οικονομικών Καταστάσεων
 • Η ανίχνευση σημείων των Οικονομικών Καταστάσεων τα οποία επηρεάζονται από τις μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος
 • Λογαριασμοί στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον και η προσοχή ενός εξωτερικού αναλυτή 

Διδακτέα ύλη

 • Νομοθεσία Α.Ε. & Ε.Π.Ε. για τις Οικονομικές Καταστάσεις (Νόμος 2190/20 και 3190/55)
 • Συνδυασμένη παρουσίαση και αναφορά Φορολογικών Θεμάτων
 • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων μέσω Αριθμοδεικτών (Ρευστότητας, Δομής Κεφαλαίων, Ισορροπίας πηγών χρηματοδοτήσεων, Αποδοτικότητας, Μόχλευσης)
 • Ανάλυση με τη μέθοδο Z-score («Altman's Z-score»: Το πιο γνωστό, κοινώς αποδεκτό και εύχρηστο μοντέλο πρόβλεψης της πιθανότητας χρεοκοπίας)
 • Λογαριασμοί στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον και η προσοχή ενός εξωτερικού αναλυτή:
  - Η τεχνική της Απόκρυψης Λογιστικών Ζημιών
  - Βασικοί Λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής (Αποθέματα, Υποχρεώσεις, Απαιτήσεις)
  - Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού & Αποσβέσεις
  - Ο σχηματισμός Προβλέψεων - Η Αποζημίωση Προσωπικού
  - Τραπεζικά Δάνεια & Λοιπά Χρηματοοικονομικά Εργαλεία
  - Λογιστικές και Φορολογικές ζημίες
  - Μόχλευση και Ίδια Κεφάλαια
  - EBITDA
  - Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης
  - Λειτουργικός και Εμπορικός κύκλος
  - Παραδείγματα από δημοσιευμένους ισολογισμούς με παρατηρήσεις Ορκωτών Λογιστών
 • Πρακτικά εργαστήρια για ανάλυση και μελέτη δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων 

Εισηγητές

Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager, PwC

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης
Senior Manager, PwC Greece
Tel: +30 210 6874559
Email

Αγγέλικα Κοργιοπούλου
Administration, PwC Greece
Tel: + 30 210 8114256
Email

Follow us on: