Διαδικασίες, Τεχνικές & Τρόποι Διακανονισμού των Διεθνών Αγοραπωλησιών

Εξαγωγές - Εισαγωγές, Διαχείριση Οικονομικών Κινδύνων, Διασφάλιση Πληρωμών

Ημερομηνίες: 1, 3, 5, 8 Απριλίου 2024
Ώρες: 18:00-21:30
Διάρκεια: 14 ώρες

Το σεμινάριο 

Το περιβάλλον του Διεθνούς εμπορίου είναι πολυσύνθετο. Οι κίνδυνοι που υποκρύπτουν οι Διεθνείς συναλλαγές δεν είναι πάντοτε ορατοί και κατανοητοί από αυτούς που εμπλέκονται στη διεκπεραίωσή τους. Απειλούν τις συνεργασίες και μπορούν να κοστίσουν ακριβά εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και με επαγγελματικό τρόπο από τα συναλλασσόμενα μέρη. 

Το πρόγραμμα σας εισάγει στις τεχνικές, τις διαδικασίες  και την εξειδικευμένη Ορολογία των Διεθνών εμπορευματικών αγοραπωλησιών. Αναδεικνύουμε τις προκλήσεις και τους οικονομικούς κινδύνους που εμπεριέχονται σε αυτές καθώς και τα «λεπτά σημεία» που απαιτούν προσεχτικούς χειρισμούς. Σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με τους επικαιροποιημένους Διεθνείς εμπορικούς Όρους INCOTERMS ® 2020, τους τρόπους Διακανονισμού της αξίας των Φορτωτικών Εγγράφων,  τη λογική και τις ορθές πρακτικές διαχείρισης ρίσκου κατά τη διεκπεραίωση εμπορικών συμβολαίων, ώστε να εξυπηρετήσετε καλύτερα και ασφαλέστερα τις ανάγκες της επιχείρησής σας.


Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Πότε σε μια Διεθνή πώληση εμπορευμάτων, η ευθύνη παράδοσής τους μεταφέρεται από τον πωλητή στον αγοραστή; 
 • Ποιο από τα δύο εμπορικά μέρη είναι υπεύθυνο για την ασφάλιση των εμπορευμάτων και σε ποιο σημείο της μεταφοράς τους η ευθύνη αυτή μεταβιβάζεται;
 • Ποιες υποχρεώσεις τους αναλογούν ως προς την Μεταφορά και τον Εκτελωνισμό των εμπορευμάτων; 
 • Πως λειτουργεί η Ενέγγυος Πίστωση (L/C) και ποια πλεονεκτήματα προσφέρει ως σύγχρονο χρηματοδοτικό εργαλείο του Διεθνούς Εμπορίου; Πώς συγκρίνεται με την Εγγυητική Τραπέζης (B/G) και την BPO; Ποιους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής θα αξιολογήσουν οι συναλλασσόμενοι; Τι ρίσκο εμπεριέχουν για την κάθε πλευρά; Πώς θα το διαχειριστούν;

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε στελέχη εξαγωγικών πωλήσεων, προμηθειών, εφοδιαστικής αλυσίδας, οικονομικής & νομικής διεύθυνσης, νέους επιστήμονες και συμβούλους που θέλουν να εξειδικευθούν στο διεθνές εμπόριο και επιχειρηματίες που συναλλάσσονται με το εξωτερικό και θέλουν να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους ικανότητα και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους σε σημαντικά ζητήματα των Διεθνών εμπορευματικών συναλλαγών.

Περιεχόμενο

Α. Φυσική Διακίνηση Εμπορευμάτων. INCOTERMS ® 2020

 • Τι σηματοδοτεί για τα συναλλασσόμενα μέρη ο «Τόπος/Σημείο παράδοσης» των εμπορευμάτων στο Διεθνές Εμπόριο;

 • Οι επικαιροποιημένοι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι Incoterms ® 2020

 • Πως πρέπει να Ενσωματώνονται στις Τιμές πώλησης. Διαμόρφωση Τιμών στα Στάδια μιας Door-to-Door Μεταφοράς 

 • Με ποιο τρόπο πρέπει να Επιλέγονται. Αξιολόγηση της Καταλληλότητάς τους ως προς τον τρόπο Μεταφοράς και τη Φύση του εμπορεύματος. 

 • Οι Αλλαγές σε σχέση με τους Incoterms ® 2010. Με ποια ζητήματα Δεν ασχολούνται

 • Οι Υποχρεώσεις που επιβάλλουν στα συναλλασσόμενα μέρη ως προς την Μεταφορά και τον Εκτελωνισμό των εμπορευμάτων

 • Σε ποιο Σημείο της Μεταφοράς ο κίνδυνος Ζημιάς ή Απώλειας περνά από τον Πωλητή στον Αγοραστή; «Γκρίζες ζώνες» και παρανοήσεις που κοστίζουν

 • Ποιος από τους δύο ευθύνεται για την Ασφάλιση των εμπορευμάτων; Σε ποιο Σημείο της Μεταφοράς η ευθύνη ασφάλισης μεταβιβάζεται;

 • Ζητήματα Κυριότητας & Ασφαλίσιμο Συμφέρον. Ρήτρες Ασφάλισης Θαλάσσιου Φορτίου

 • Εξάσκηση σε υποθετικά Σενάρια για την καλύτερη κατανόηση των Όρων

Β. Διεθνείς Διακανονισμοί Εμπορευματικών Αξιών 

 • Κίνδυνοι Πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο και πως Αντιμετωπίζονται

 • Μέθοδοι Πληρωμής Εμπορευματικών Συμβολαίων. Κριτήρια Επιλογής

 • Πως Αξιολογούνται ως προς τη Διασφάλιση Πληρωμής

 • «Κρυφοί» Κίνδυνοι του Cash on Delivery 

 • Διακανονισμοί έναντι Εγγράφων - Documentary Collections

 • Σε τι Αποσκοπούν, Κίνδυνοι για τους Συμβαλλόμενους, Τρόποι Κάλυψης

 • Η έννοια της «Αξίας» (Collection). Είδη Εγγράφων & Αξιών

 • Χρήση Αξιογράφων - Τύποι βραχυπρόθεσμων προθεσμιακών Τίτλων 

 • Προβλέψεις των Κανόνων URC 522 για την Διαχείριση των Εγγράφων από τις Τράπεζες

 • Διαχείριση του Εγγράφου της Θαλάσσιας Φορτωτικής (Bill of Lading) 

 • Διαθεσιμότητα Εγγράφων, Τύποι «Αποδοχής», Χρήση Αξιογράφων

 • Το χρηματοοικονομικό «εργαλείο» της Ενέγγυου Πίστωσης - Documentary Credit (L/C)

 • Λειτουργικό «Κύκλωμα» και θεμελιώδεις Αρχές

 • Πλεονεκτήματα, Δεσμεύσεις & Κίνδυνοι για τα Συναλλασσόμενα μέρη

 • Ομοιότητες & Διαφορές με την Εγγυητική Επιστολή Εξωτερικού (Bank Guarantee)

 • Οι Τράπεζες που εμπλέκονται και ο Ρόλος της κάθε μιας στις Συναλλαγές 

 • Κύριοι & Ειδικοί Τύποι Πιστώσεων. Ορολογία & Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

 • Standby Letter of Credit (SLOC). Τι είναι και σε τι διαφέρει από την Ενέγγυο Πίστωση 

 • Προβλέψεις των Κανόνων UCP 600 για περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, Παράτασης της Ημερομηνίας Λήξης του L/C, Τροποποιήσεων (Amendments), Ανοχών (Tolerances) και τον έλεγχο των Εγγράφων

 • «Διαθεσιμότητα», «Τίμηση», «Ασύμφωνη Παρουσίαση», «Παραίτηση & Αναγγελία» 

 • Bank Payment Obligation (ΒΡΟ). Ο νέος Τρόπος Πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο

 • Σε τι αποσκοπεί, τα Οφέλη που προσφέρει, πως συγκρίνεται με την Ενέγγυο Πίστωση

 • «Όροι Κλειδιά» & Μηχανισμός. Οι Ευθύνες των εμπλεκόμενων μερών

 • Προβλέψεις των Κανόνων URBPO 750 για το ρόλο των Τραπεζών, περιπτώσεις Τροποποιήσεων & Ανωτέρας Βίας. Πότε οριστικοποιείται η Υποχρέωση Πληρωμής

 • Διαχείριση Ανοικτών Πωλήσεων (Open Account). Ασφάλεια & Ρευστότητα

Εισηγητής

 • Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS - CGMCA Business Advisor, Executive Coach, Corporate Trainer

Κόστος

 • ​€ 370

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: