Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων (Valuation)

Έναρξη: Φεβρουάριος 2024
Διάρκεια: 12 ώρες
 


Το σεμινάριο

Στόχος του σεμιναρίου είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες, τα εργαλεία και τις διαδικασίες για την ορθή αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων με έμφαση στις ειδικές ανάγκες των τραπεζών.
 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Εκπαιδευτείτε στις βασικές έννοιες, τα εργαλεία και τις διαδικασίες για την ορθή αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων
 • Ενημερωθείτε για τις ειδικές ανάγκες των τραπεζών

Σε ποιους απευθύνεται

 • σε στελέχη
 • σε ιδιώτες

Περιεχόμενο

 • Βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων (Έννοιες, όροι)
 • Χρηματοοικονομικά και μη περιουσιακά στοιχεία (ομόλογα, μετοχές, παράγωγα, ακίνητα κλπ)   
 • Εύλογη Αξία (fair value)   
 • Αποτίμηση χαρτοφυλακίου   
 • Δείκτες αποτίμησης   
 • Υπόδειγμα Αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model)   
 • Μοντέλο Αποτίμησης - Τιμολόγησης Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing Theory)   
 • Μοντέλα προεξόφλησης εισοδήματος   
 • Προεξόφληση Ταμειακών Ροών  (Discounted Cash Flow analysis) 
 • Χρηματοοικονομικά παράγωγα (futures, forward, options, swaps) και risk management 
 • Αποτίμηση χρηματοοικονομικών παραγώγων 
 • Μοντέλο Black & Scholes

Εισηγητές

Δρ. Μαρία - Ελένη Αγοράκη, Διδάκτωρ Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Κόστος

 • 190€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06%

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: