Διαχείριση Διαθεσίμων - Treasury

Εξ' αποστάσεως παρακολούθηση

Έναρξη: 09/06/2020
Ημερομηνίες: 9, 11, 15 & 17 Ιουνίου 2020
Διάρκεια 12 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:15

Το σεμινάριο

Το σεμινάριο έχει ως σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο αντικείμενο της διαχείρισης των διαθεσίμων και ταυτόχρονα την κατανόηση των τεχνικών που είναι αποδεκτές και χρησιμοποιούνται, ώστε οι υπεύθυνοι της διαχείρισης των διαθεσίμων να επιτύχουν το μέγιστο δυνατό όφελος για την επιχείρηση.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Η Διαχείριση διαθεσίμων έχει ως βασικό αντικείμενο την υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων της Οικονομικής Διεύθυνσης μιας επιχείρησης σε ότι αφορά στην διαχείριση των κεφαλαίων της

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται στους υπεύθυνους και τα στελέχη των μονάδων διαχείρισης διαθεσίμων των επιχειρήσεων, σε οικονομολόγους, λογιστές, εσωτερικούς ελεγκτές, στελέχη τραπεζών, επιχειρηματίες και σε όσους ασχολούνται με τη διαχείριση των διαθεσίμων των επιχειρήσεων.

Περιεχόμενο

 • Το κεφάλαιο κίνησης και το καθαρό κεφάλαιο κίνησης

 • Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (Cash Flow Statements)

 • Αριθμοδείκτες
  • Ρευστότητας 
  • Δραστηριότητας
  • Εμπορικού & Λειτουργικού Κύκλου
  • Δανειακής Επιβάρυνσης (Καθαρός Δανεισμός)

 • Επένδυση – Κίνδυνοι Επένδυσης
  • Πώς υπολογίζουμε τους κινδύνους της επένδυσης 
  • Δείκτες μέτρησης Κινδύνου Αγοράς (κίνδυνοι επιτοκίων και ισοτιμιών)

 • Εποπτικοί Κανόνες
  • Ποιο ρόλο παίζουν οι εποπτικοί κανόνες (Βασιλεία ΙΙ και ΙΙΙ) και οι Οίκοι Αξιολόγησης

 • Τραπεζικά Δάνεια
  • Αποτίμηση Τραπεζικών Δανείων 
  • Εφαρμογές στην τιμολόγηση των spreads και τον σχηματισμό των προβλέψεων
  • Χρηματοοικονομικές αγορές (Χρηματαγορά, Κεφαλαιαγορά) 
   • Αποτίμηση τίτλων της Χρηματαγοράς
   • Μετοχές
   • Ορισμός
   • Τιμές της μετοχής
   • Βασικές έννοιες
   • Τεχνικές αξιολόγησης των μετοχών
   • Στοιχεία αξιολόγησης των μετοχών
   • Τεχνική και Θεμελιώδης ανάλυση 
   • Ομόλογα 
   • Έννοια, Βασικά χαρακτηριστικά
   • Τοκομερίδιο
   • Διάρκεια του ομολόγου
   • Εκδότες και βαθμολόγηση
   • Προτεραιότητα δανείου
   • Απόδοση των ομολόγων
   • Τιμή του ομολόγου
   • Μετατρέψιμα ομόλογα

 

 • Προθεσμιακά Συμβόλαια (Forward) - Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Future)
  • Τιμολόγηση Futures και Forwards, 
  • Διαπραγμάτευση, 
  • Η διαδικασία Mark-to-Market. 
  • Εκκαθάριση, εξασφαλίσεις και περιθώρια (margin)

 • Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Options)
  • Θέσεις, Διαπραγμάτευση, 
  • Τιμολόγηση, Binomial Trees., 
  • Black-Scholes Model, 
  • Εσωτερική και εξωτερική αξία δικαιώματος

 • Συμφωνίες Ανταλλαγής (Swaps)
  • Swaps Επιτοκίων, και Swaps Συναλλάγματος

 • Επενδυτικές Στρατηγικές και Διαχείριση Κινδύνου
  • Κερδοσκοπία με τη χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων προϊόντων, 
  • Στρατηγικές Κάλυψης Κινδύνου (hedging strategies) με χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων προϊόντων, 
  • Arbitrage, 
  • Διαχείριση και μέτρηση κινδύνου με τη μέθοδο Value at Risk.

 

Εισηγητές

• Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC
• Μαρία Ελένη Αγοράκη, Διδάκτωρ Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κόστος

 • 190€                                                
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: