Πιστοποιητικό Φορολογίας


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 280 ώρες Εταιρείες: 3.400€
Δικηγόροι & Ιδιώτες: 2.800€
Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Η PwC ανακοινώνει ότι διοργανώνει για την περίοδο 2017, το πρόγραμμα «Πιστοποιητικό Φορολογίας» για δέκατη ένατη (19η) συνεχή χρονιά, από οποίο μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει πάνω από 700 στελέχη.  

Πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία όπως οι νόμοι 4387/2016 (Ρυθμίσεις φορολογίας Εισοδήματος στο Νόμο για το Ασφαλιστικό), 4389/2016 (Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων) με τους οποίους έχουν τροποποιηθεί οι διατάξεις της Φορολογικής Νομοθεσίας (Εισόδημα, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ κ.λ.π.). 

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν εκτός από την ισχύουσα νομοθεσία και οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιηθεί στις διδασκόμενες ενότητες μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (Ιούνιος 2017).

Στην ύλη περιλαμβάνονται όλες οι κύριες φορολογίες και παράλληλα παρουσιάζονται θεματολογίες που ήδη ενδιαφέρουν άμεσα τις ελληνικές επιχειρήσεις, Φοροτεχνικούς και Δικηγόρους όπως:

 • Transfer Pricing (Ενδοομιλικές συναλλαγές)
 • Thin capitalisation Rules (Κανόνες υποκεφαλαιοδότησης)
 • Ενδοομιλικά Μερίσματα 
 • Deffered Taxation (Αναβαλλόμενη Φορολογία)
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014) συμπεριλαμβανομένης της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
 • Ενδικοφανής Προσφυγή
 • International Taxation (Διεθνής Φορολογία): Συγκριτική παρουσίαση των φορολογικών συστημάτων άλλων χωρών 

Στόχος:

 • Η πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση των πολύπλοκων αντικειμένων της φορολογικής νομοθεσίας
 • Η δυνατότητα χάραξης κατάλληλου σχεδιασμού (tax planning) φυσικών και νομικών προσώπων
 • Η απόκτηση τεχνικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου στα φορολογικά αντικείμενα
 • Η κατάρτιση φοροτεχνικών (Στελεχών επιχειρήσεων, Οργανισμών, Επαγγελματιών και Δικηγόρων) που επιθυμούν να εξειδικευτούν στη Φορολογία  και είναι σε θέση να ερμηνεύουν τα πολύπλοκα και δυσχερή φορολογικά ζητήματα και προβλήματα

Διδακτέα ύλη:

 • Φορολογία Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 (Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Ανάλυση κατά κατηγορία εισοδήματος)
 • Δηλώσεις, έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε9 κ.λ.π.
 • Δηλώσεις Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ και Α.Ε.
 • Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014) 
   -  Λογιστικό σύστημα και Λογιστικά αρχεία
   -  Θέματα Φορολογικών Στοιχείων
   -  Θέματα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
   -  Λογιστικά Θέματα (Κανόνες Επιμέτρησης, Αρχές Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων)
 • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4174/2013)
 • Φ.Π.Α. και Τελωνειακά θέματα – Ηλεκτρονικό Τελωνείο
 • Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing) και Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης
 • International Taxation
 • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
 • Στοιχεία Νομοθεσίας Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
 • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τον Ν. 2190/20 και το Ν. 4308/2014
 • Αναβαλλόμενη Φορολογία (Deffered Taxation)
 • Ενδικοφανής Προσφυγή
 • Φορολογία Χαρτοσήμου
 • Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων
 • Συγχωνεύσεις και Μετατροπές επιχειρήσεων
 • Φορολογικός Έλεγχος
 • Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης - Ο τρόπος ελέγχου των μεγάλων επιχειρήσεων από νόμιμους ελεγκτές
 • Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Νέο)

Ειδικά για τη συμμετοχή Δικηγόρων: Προβλέπονται πρόσθετες εισηγήσεις για βασικές γνώσεις Λογιστικής, προετοιμασίας, σύνταξης και ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων.

Χορήγηση Πιστοποιητικών:

Στη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες καλούνται ενώπιον ακροατηρίου, να παρουσιάζουν μελέτες επί συγκεκριμένων φορολογικών θεμάτων που θα τους ανατίθενται από τους εισηγητές των ενοτήτων του προγράμματος.

Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, το  Κέντρου διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Ώρες διεξαγωγής:

Θα ανακοινωθούν

Ημέρες διεξαγωγής: 

Θα ανακοινωθούν

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).