SOX וביקורת פנים

View this page in: English

בעולמם של עסקים מתקדמים וארגונים מתפתחים, הביקורת הפנימית היא מעמודי התווך של ניהול ממוקד סיכונים וממשל תאגידי.
המבקרים הפנימיים ומחלקות הביקורת הפנימית בארגונים נדרשים כיום לסייע להנהלת הארגון בזיהוי וניהול
סיכונים,ייעול תהליכים, שיפור התרבות הארגונית ולסייע בעמידה בדרישות הרגולציה.
על מנת לעמוד באתגרים ובמשימות הניצבות בפני המבקרים הפנימיים, עליהם להיות בעלי ידע נרחב בתחומים
רבים ולספק פתרונות בקרה יצירתיים, המביאים לארגון ערך מוסף ויתרון תחרותי.

מחלקת הביקורת הפנימית, כחלק מחטיבת הייעוץ של ,PwC Israel מורכבת מ:
• רואי חשבון
• מבקרים פנימיים מוסמכים מטעם המוסד לביקורת פנימית בארה"ב (CIA)
• מבקרי מערכות מידע מוסמכים (CISA)
• בוגרי תואר שני במנהל עסקים
• בוגרי תואר שני המשפטים
• מהנדסי תעשיה וניהול
• מנתחי מערכות
• מומחי IT, יועצי ERP ואנשי טכנולוגיה אחרים.


כיצד נוכל לסייע?

ביצוע פרויקטים מיוחדים לפי הזמנה כתמיכה במחלקות הביקורת הפנימית

ביצוע סקרי סיכונים לצרכים שונים

ביקורת מערכות מידע ממוחשבות ואבטחת מידע

ייעוץ בנושא ממשל תאגידי

ביקורת חקירתית