Η Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού και οι υπόλοιπες Υποχρεώσεις (ΔΛΠ 37 & ΔΛΠ 19)

Έναρξη 10 Νοεμβρίου 2020
Ώρες: 18:00 - 21:00
Διάρκεια 3 ώρες
Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Το σεμινάριο

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στην παρουσίαση των προτύπων: ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία» και ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

  • Το σεμινάριο επικεντρώνεται στην παρουσίαση των προτύπων: ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία» και ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»

Σε ποιους απευθύνεται

Λογιστές, Φοροτεχνικούς, στελέχη επιχειρήσεων

Περιεχόμενο

Παρουσιάζουμε την λογιστική των αμοιβών προσωπικού, με έμφαση στην λογιστική της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού (αναλογιστική μελέτη), καθώς και άλλες βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες αμοιβές. Εξηγούμε την λογιστική των προβλέψεων αλλά και γενικότερα το πότε και το πως αναγνωρίζουμε δεδουλευμένες υποχρεώσεις στο παθητικό.

Εισηγητές

  • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC 

  • Εξειδικευμένος συνεργάτης, με πιστοποιημένη διδακτική και συμβουλευτική εμπειρία

Κόστος

  • 50€
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Required fields are marked with an asterisk(*)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: