Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις

Ναυτιλιακή Λογιστική σύμφωνα με τα IFRS και τα US GAAP και Ειδικά Θέματα Φορολογίας


Έναρξη: 
17 Οκτωβρίου 2023
Διάρκεια: 30 ώρες


Το σεμινάριο 

Πλήρης θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στη Ναυτιλιακή Λογιστική και στα ειδικά θέματα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Το σεμινάριο έχει πλήρως επικαιροποιηθεί με αναλυτική περιγραφή του λογιστικού χειρισμού σύμφωνα με τα IFRS πρακτικών θεμάτων που αφορούν στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις (πλοιοκτήτριες και management εταιρείες).

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Κατανόηση και εφαρμογή των αρχών και των εννοιών των IFRS για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων
 • Εκτίμηση της επίδρασης που έχουν τα IFRS για έναν οργανισμό
 • Δυνατότητα ανάλυσης και ερμηνείας οικονομικών καταστάσεων και πληροφοριών
 • Χρήση της κατάρτισης για σκοπούς λήψης οικονομικών αποφάσεων ή την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, παρουσιάσεις εισηγητών και ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης ανά πρότυπο.

 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Λογιστές
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

Περιεχόμενο

 • Έννοια πλοίου, κατηγορίες πλοίων, ναυτιλιακές επιχειρήσεις Ν.959/79, Ν.849/78, Α.Ν. 89/67
 • Οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Λογιστικό σχέδιο ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Λογαριασμοί ενεργητικού, παθητικού, εξόδων, εσόδων
 • Πλοίο: Αναγνώριση κόστους κτήσης (κατασκευής), τρόποι κτήσης Πλοίου, προκαταβολές κτήσης, απομείωση, αποσβέσεις, προσθήκες - Μεταβολές  IFRS:5/IAS: 16, 36
 • Επιμέτρηση αποθεμάτων Πλοίου - Κατανάλωση/ Αποτίμηση - Λογιστική Αντιμετώπιση
 • Ναυλωτές, ναύλωση, σταλίες, συμφωνητικά - (Επιμέτρηση - Αναγνώριση - Λογιστική Αντιμετώπιση)
 • Λογαριασμός "Πλοιάρχου" - Πράκτορες  - Συναλλαγματικές διαφορές
 • Λογιστική της διαχειρίστριας εταιρείας (Management)
 • Υποχρεώσεις - Δάνεια
 • Αναλυτική Λογιστική ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Κοστολογική οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων
 • Η τεχνική του Reporting προς τη Διοίκηση
 • Βασικοί δείκτες ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Εισηγητές

 • Χάρης Αμπανάβος, Manager PwC
 • Παναγιώτης Δημοτάτσης, PwC Manager

 

 

 

 

 

Κόστος

 • 750€
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%.

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: