Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις

Ναυτιλιακή Λογιστική σύμφωνα με τα IFRS και τα US GAAP και Ειδικά Θέματα Φορολογίας


Έναρξη: 
21 Μαρτίου 2024
Διάρκεια: 22 ώρες


Το σεμινάριο 

Πλήρης θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στη Ναυτιλιακή Λογιστική και στα ειδικά θέματα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Το σεμινάριο έχει πλήρως επικαιροποιηθεί με αναλυτική περιγραφή του λογιστικού χειρισμού σύμφωνα με τα IFRS πρακτικών θεμάτων που αφορούν στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις (πλοιοκτήτριες και management εταιρείες).

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στη Ναυτιλιακή Λογιστική και στα ειδικά θέματα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων 
 • Συνδυασμός US GAAP και IFRS’s 
 • Ανάλυση Ειδικών Θεμάτων Ναυτιλιακών επιχειρήσεων όπως Φορολογία πλοίων, Πώληση Πλοίου, Κοστολογική οργάνωση Ναυτιλιακής εταιρεία, Πράκτορες, Λογαριασμός Πλοιάρχου, Leasing κ.λ.π 
 • Ανάλυση Εσόδων, Ναυλωτές - Ναύλωση - Συμφωνητικά - Σταλίες (Επιμέτρηση - Αναγνώριση - Λογιστική Αντιμετώπιση) -IFRS 15 Αναφορά σε US GAAP ASC 606 
 • Αριθμοδείκτες – Management Reporting

 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Λογιστές
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

Περιεχόμενο

 • Οργανόγραμμα ναυτιλιακής Επιχείρησης - Έννοια Πλοίου - Κατηγορίες πλοίων, Ναυτιλιακές επιχειρήσεις (Ν.959/79, Ν.849/78, Α.Ν. 89/67) – Λογιστική της διαχειρίστριας εταιρείας 
 • Ειδικά Θέματα Φορολογίας Ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Λογαριασμοί Παγίων - Πλοίο 
 • Πώληση πλοίου, Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση - IFRS 5, Απομείωση - IAS 36, Αναφορά σε US GAAP – ASC 360, 835 
 • Κοστολογική Οργάνωση Ναυτιλιακής εταιρείας - Έξοδα Ταξιδιών – Πράκτορες - Λειτουργικά έξοδα - Ίδια κεφάλαια - Προβλέψεις 
 • Λογαριασμός Πλοιάρχου - Συναλλαγματικές Διαφορές - Συνδεδεμένα Μέρη - Γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης Χρηματοοικονομικής θέσης 
 • Αριθμοδείκτες- Management Reporting 
 • Επιμέτρηση Αποθεμάτων Πλοίου – Κατανάλωση/Αποτίμηση - Λογιστική Αντιμετώπιση IAS 2, Αναφορά σε US GAAP – ASC 330
 • Έσοδα - Ναυλωτές - Ναύλωση - Συμφωνητικά - Σταλίες (Επιμέτρηση - Αναγνώριση - Λογιστική Αντιμετώπιση) - IFRS 15 Αναφορά σε US GAAP ASC 606 
 • Υποχρεώσεις – Δάνεια – Παράγωγα IAS 32 & IFRS 9, Αναφορά σε US GAAP - ASC 470 
 • Leasing - IFRS 16 Αναφορά σε US GAAP - ASC 842 
 • Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων – Κατάσταση ταμειακών ροών - IAS 1, 7

Εισηγητές

 • Χάρης Αμπανάβος, Senior Manager PwC
 • Παναγιώτης Δημοτάτσης, Senior Manager PwC
 • Βασίλης Μπαλόπιτας, Manager PwC
 • Μαρία Βάγια, Manager PwC

 

 

 

 

Κόστος

 • € 500

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: