Τα Οφειλόμενα Δάνεια – (Λογιστική, Χρηματοοικονομική, Φορολογική αντιμετώπιση)


Έναρξη:
 18, 23 & 24 Μαΐου 2023
Διάρκεια: 9 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:00
Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης


Το σεμινάριο 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τα θέματα των οφειλόμενων δανείων των επιχειρήσεων από τη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Φορολογική αντιμετώπισή τους.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν και καταρτιστούν στο σημαντικό θέμα των οφειλόμενων δανείων και στο χειρισμό τους Λογιστικά, Χρηματοοικονομικά και Φορολογικά.

 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Το σεμινάριο απευθύνεται προς Οικονομολόγους, Λογιστές, Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους επιχειρήσεων, Ορκωτούς Ελεγκτές και γενικά προς τα στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα οφειλόμενα δάνεια των επιχειρήσεων

 

Περιεχόμενο

Α. Χρηματοοικονομικά Θέματα (3 ώρες)

Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό κύκλωμα

 • Δομή και βασικές λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος
 • Κίνδυνος και αβεβαιότητα
 • Ασύμμετρη πληροφόρηση και αντιμετώπισή της
 • Το επενδυτικό περιβάλλον

  Διαχρονική Αξία Χρήματος
 • Παρούσα αξία (Ορισμός, Πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα)
 • Μέλλουσα αξία (Έννοιες Πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα)
 • Σύνθετος και Απλός Ανατοκισμός - Προεξόφληση
 • Σειρές Πληρωμών (Ράντες)
 • Υπολογισμοί με τη χρήση του MS Excel

  Τραπεζικά προϊόντα
 • Δάνεια - Χρηματοδοτήσεις (Δάνειο, Πίστωση, Κατηγορίες πιστοδοτήσεων, Πιστωτικός κίνδυνος)
 • Περιπτώσεις Υπολογισμού Πίνακα Αποπληρωμής Δανείων
 • Υπολογισμοί με τη χρήση του MS Excel

  Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης
 • Leasing – Χρηματοδοτική μίσθωση και Λειτουργική μίσθωση (Ορισμός, Προϋποθέσεις του υποψήφιου πελάτη, Είδη χρηματοδοτικής μίσθωσης, Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης)
 • Υπολογισμοί με τη χρήση του MS Excel

  Β. Λογιστικά Θέμα (Διάρκεια 3 ώρες)

 • Η λογιστική των δανείων στο ΔΠΧΑ 9 στο αποσβέσιμο κόστος (έξοδα σύναψης δανείων, πραγματικό επιτόκιο, έξοδα που ενσωματώνονται στον τόκο), επιμέτρηση οφειλόμενου δανείου σε εύλογη αξία,
 • Ρυθμίσεις δανειακών οφειλών και η λογιστική τους στα ΔΠΧΑ,
 • Η εμφάνιση των δανείων στην κατάσταση ταμειακών ροών,
 • Δάνεια σε ξένο νόμισμα, λογιστική χωρίς πράξεις hedging και λογιστική σε συνδυασμό με πράξεις hedging με σκοπό την κάλυψη κινδύνων από διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών,
 • Μισθωτικές Υποχρεώσεις, μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια.

  Γ. Φορολογικά Θέματα

  Φορολογία Εισοδήματος (1,5 ώρα)

 • Έκπτωση Τόκων δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος
 • Περιορισμός έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4172/2013 – Υπερβαίνον κόστος δανεισμού
 • Δανειοδότηση από τρίτο πρόσωπο μη συνδεδεμένο
 • Δανειοδότηση εταιρείας (Ημεδαπής ή της Ε.Ε.) με συμμετοχή άνω του 10%

  Φορολογία Χαρτοσήμου (1,5 ώρα)

 • Η δανειακή σύμβαση ως αντικείμενο της Φορολογίας Χαρτοσήμου
 • Εισαγωγή: περί Χαρτοσήμου γενικά
 • Περί δανειακής σύμβασης γενικά
 • Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα δάνεια (αρ. 172 ν. 4972/2022)
 • Τα ομολογιακά δάνεια
 • Τα τραπεζικά δάνεια
 • Τρεχούμενοι δοσοληπτικοί λογαριασμοί «Ταμειακές διευκολύνσεις»
 • Συμβάσεις που συνάπτονται στην αλλοδαπή

Εισηγητές

 • Μαριαλένα Αγοράκη
 • Αριστείδης Πανολαρίδης
 • Νίκος Ζωγραφάκης

 

Κόστος

 • € 380

 

Required fields are marked with an asterisk(*)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: