Η λογιστική των αμοιβών προσωπικού και της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού


Έναρξη:
 19 Νοεμβρίου 2019
Διάρκεια: 3 ώρες


Το σεμινάριο

Κτανόηση της λογιστικής των αμοιβών προσωπικού καθώς και βασικών εννοιών/μεταβλητών που επηρεάζουν τον υπολογισμό της πρόβλεψής αποζημίωσης προσωπικού.

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Η συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκει να βοηθήσει το λογιστή που θα συντάξει οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε υπεύθυνους οικονομικών υπηρεσιών,
 • Σε στελέχη και προϊσταμένους Λογιστηρίων,
 • Σε Ορκωτούς Λογιστές - Ελεγκτές 

Περιεχόμενο

Η συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκει να βοηθήσει το λογιστή που θα συντάξει οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ να κατανοήσει: 

 • τη λογιστική των αμοιβών προσωπικού
 • τις βασικές έννοιες / μεταβλητές που επηρεάζουν τον υπολογισμό της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού βάσει του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»
 • το πώς διαβάζουμε τα δεδομένα μιας έκθεσης αναλογιστικής μελέτης,
 • πως κάνουμε την εγγραφή της πρόβλεψης αναλόγως αν η πρόβλεψη αφορά σε χρηματοδοτούμενο ή σε μη χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

 

Εισηγητές

 • Ανώτερα στελέχη της PwC Ελλάδος

 • Εξειδικευμένοι συνεργάτες, με πιστοποιημένη διδακτική και συμβουλευτική εμπειρία»

Κόστος

 • 50€                                                         
 • Οι συμμετέχοντες θα λάβουν δωρεάν το βιβλίο της PwC "IFRS Manual" - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%.

 

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: