Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Έναρξη: 19 Μαρτίου 2024

Διάρκεια: 12 ώρες

Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης


Το σεμινάριο

Οι  ΣΑΔΦ αποβλέπουν στην ενθάρρυνση και προώθηση  των διασυνοριακών συναλλαγών, ανταλλαγή αγαθών και  υπηρεσιών,  τη  μετακίνηση κεφαλαίων και  προσώπων ως και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.  

Προκειμένου να επιτευχθεί  ο σκοπός αυτός οι ΣΑΔΦ περιέχουν διατάξεις με τις οποίες επιδιώκεται:

 • Η εξάλειψη της διπλής φορολογίας  (Κυρίως η νομική διπλή φορολογία)
 • Η παροχή προνομίων  (φορολογικών) προς ενθάρρυνση των μεταξύ των δυο συμβαλλόμενων κρατών συναλλαγών. 
 • Η εξάλειψη της διακριτικής φορολογικής μεταχείρισης
 • Η καθιέρωση σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την ανάπτυξη των εκατέρωθεν επενδυτικών τάσεων.

Στο σεμινάριο προσεγγίζουμε ερμηνευτικά τις συγκεκριμένες συμβάσεις. Ειδικότερα, επιχειρούμε μία διεξοδική εξέταση της φύσεως και των ιδιαιτεροτήτων τους, τους τρόπους ενσωμάτωσής τους στην εσωτερική έννομη τάξη και τη σημασία της αρχής της αμοιβαιότητας. Παρουσιάζεται η κανονιστική λειτουργία των συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας στην εσωτερική έννομη τάξη, οι ερμηνευτικές δυσκολίες και παρατίθεται η σχέση των συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας με το εθνικό δίκαιο.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Σκοπός των εν λόγω συμβάσεων είναι η αποφυγή της διπλής φορολογίας στο πεδίο των διμερών διασυνοριακών οικονομικών σχέσεων. Είναι εμφανές ότι η συνεχώς αυξανόμενη οικονομική συνεργασία των χωρών με το πέρας του χρόνου επιτείνει και οξύνει έτι περαιτέρω το πρόβλημα της διπλής φορολογίας. Στην υπηρεσία επίλυσης του τελευταίου έχουν τεθεί οι υπό εξέταση συμβάσεις. 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ιδιώτες και στελέχη

Περιεχόμενο


Παρουσιάζονται

 • Η έκταση εφαρμογής των συμβάσεων, με κριτήριο το αντικείμενο και τα υποκείμενα που αυτές καταλαμβάνουν. 
 • Επιχειρείται εννοιολογική προσέγγιση του προσώπου και του κατοίκου για τα φυσικά και τα μη φυσικά πρόσωπα, καθώς και της κατοικίας. 
 • Εξετάζουμε την περίπτωση των επιχειρήσεων, δίδοντας έμφαση στην μόνιμη εγκατάσταση, στις ελέγχουσες και ελεγχόμενες εταιρίες, καθώς και στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, όσον αφορά την Μόνιμη Εγκατάσταση αναλύεται το απαιτούμενο τοπικό και χρονικό κριτήριο, εκτίθεται νομολογία μέσω 3 της οποίας αποτυπώνεται πιο παραστατικά ο τρόπος φορολόγησης των κερδών της Μόνιμης Εγκατάστασης, παρουσιάζεται το Σχέδιο Μόνιμης Εγκατάστασης 2015 που εξέδωσε ο ΟΟΣΑ, ενώ εξετάζεται η περίπτωση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου εν σχέσει με τις συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας. 
 • Προσεγγίζονται οι μέθοδοι για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, ως αυτές αποτυπώνονται στο Μοντέλο Σύμβασης του ΟΟΣΑ και υιοθετούνται από τα συμβαλλόμενα κράτη. Πρόκειται για τη μέθοδο της εξαίρεσης και τη μέθοδο της πίστωσης, οι οποίες εκτίθενται ενδελεχώς. Ακολούθως, αναπτύσσεται η διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού. 

1η Ημέρα

 • Γενικά περί των Σ.Α.Δ.Φ
 • Διπλή φορολογία σε διεθνές επίπεδο
 • Μέτρα θεραπείας
 • Η Αρχή πίστωσης φόρου
 • Οι ΣΑΔΦ που έχει υπογράψει η Ελλάδα
 • Τα απαραίτητα έγγραφα για την εφαρμογή των ΣΑΔΦ
 • Βασικές αρχές των Σ.Α.Δ.Φ
 • Σχέση των ΣΑΔΦ με το εσωτερικό φορολογικό δίκαιο
 • Φορολογικός Κάτοικος 
 • Μόνιμη εγκατάσταση 

2η Ημέρα

 • Δικαιώματα (Royalties)
 • Τεχνική βοήθεια (Technical Assistance)
 • Επιχειρηματικά κέρδη (Business Profits)
 • Τα εισοδήματα τα οποία ρυθμίζονται με τις ειδικές διατάξεις είναι:
  - Εισόδημα από ακίνητα
  - Ναυτιλιακές και αεροπορικές μεταφορές
  - Μερίσματα
  - Τόκους
  - Ωφέλεια από εκποίηση περιουσιακού στοιχείου
  - Αμοιβές από συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο μιας εταιρείας

3η Ημέρα

 • Μισθωτές υπηρεσίες
 • Δανεισμός υπηρεσιών μισθωτού

Εισηγητές

Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC

Κόστος

 • Εταιρείες, Λογιστικά γραφεία, Δικηγόροι, Ιδιώτες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 350€

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: