Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Έναρξη: 09 Μαρτίου 2022

Διάρκεια: 3 ώρες

Ώρες: 17:30 - 20:30

Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης

 

Το σεμινάριο

Σκοπός της ημερίδας είναι να παρουσιάσει το νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Σκοπός του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το αντικείμενο και τις διαδικασίες του νέου Αναπτυξιακού Νόμου σχετικά με τη θέσπιση καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες: 
1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
3. Νέο Επιχειρείν
4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
11. Μεγάλες επενδύσεις
12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
13. Επιχειρηματικότητα 360ο

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη επιχειρήσεων, Οικονομικούς και Διοικητικούς Διευθυντές, Μετόχους Επιχειρήσεων και μέλη ΔΣ, Δικηγόρους, Ορκωτούς Λογιστές-Ελεγκτές, Επιχειρηματίες και σε όσους ασχολούνται με θέματα που άπτονται σε όλο το φάσμα του Αναπτυξιακού Νόμου (πχ. εκπόνηση πρότασης, διαχείριση πρότασης, έλεγχοι επενδύσεων, κλπ)

Περιεχόμενο

 • Σκοπός και αντικείμενο του νέου νόμου
 • Γενικές αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις
 • Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια 
 • Επιλέξιμες (και μη) δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
 • Είδη και ποσοστά ενισχύσεων
 • Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων 
 • Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων
 • Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων 
 • Διαδικασία υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων
 • Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων
 • Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων 
 • Σύντομη περιγραφή προβλεπόμενων καθεστώτων χορήγησης ενισχύσεων 
 • Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 • Πράσινη μετάβαση 
 • Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
  • Νέο Επιχειρείν
  • Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
  • Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
  •  Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
  • Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
  • Επιχειρηματική εξωστρέφεια
  • Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
  • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
  • Μεγάλες επενδύσεις
  • Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
  • Επιχειρηματικότητα 360ο
 • Πληροφοριακό Σύστημα, Κοινοποιήσεις και Αξιολόγηση Επιπτώσεων Ενισχύσεων -Σύντομη αναφορά άλλων ενισχύσεων (πχ. Στρατηγικές Επενδύσεις, Ταμείο Ανάκαμψης) που μπορεί να σωρεύουν με τον Αναπτυξιακό Νόμο

Εισηγητές

Ματίνα Μυκωνιάτη, Manager International Business PwC

Κόστος

 • 100€ ανά συμμετοχή
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06%)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: