Διανομή κερδών Ανωνύμων Εταιρειών

ΔΠΧΑ και Ελληνική νομοθεσία - Νομικό Πλαίσιο, Λογιστική - Φορολογική Βάση

Ημερομηνία: 16, 18 & 23 Ιανουαρίου 2024

Διάρκεια: 12 ώρες

Ώρες: 17:00 - 21:15

Το σεμινάριο

Η Διανομή των κερδών αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για μια επιχείρηση και ιδιαίτερα για την Ανώνυμη εταιρεία, καθώς διατάξεις επιβάλουν τη διανομή συγκεκριμένων ποσοστών των κερδών της και δεν επιτρέπουν τη διάθεση κερδών όταν ορισμένα όρια των ιδίων κεφαλαίων είναι μικρότερα από τα οριζόμενα στο νόμο 4548/2018.

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει το θέμα της Διανομής των κερδών σύμφωνα με το υφιστάμενο Νομικό Πλαίσιο καθώς και τη Λογιστική και Φορολογική Βάση 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

  • Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες, για την Διανομή Κερδών σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και την ελληνική νομοθεσία

 

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υπεύθυνους Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίων επιχειρήσεων, Ορκωτούς Ελεγκτές, Λογιστές και Στελέχη Λογιστηρίων, Φοροτεχνικούς, Δικηγόρους, στελέχη επιχειρήσεων γενικά

Περιεχόμενο

Α. Ελληνική Νομοθεσία

Α1. Έννοια Κερδών με τα ΕΛΠ

Α2. Κέρδη για Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4548/2018

       Ποσά πιστωτικών κονδυλίων που δεν αποτελούν πραγματοποιηθέντα κέρδη

Α3. Αποτελέσματα χρήσης

Α3.1 Δομή του λογαριασμού "Αποτελέσματα χρήσης" σύμφωνα με ΕΛΠ

Α3.2 Σειρά Διάθεσης κερδών

Α3.3 Ζημίες προηγούμενων χρήσεων

Α3.4 Κέρδη λογιστικά με Φορολογικές ζημίες

Α3.5 Περιορισμός διανομής και μέγιστο ποσό διανομής

Α3.6 Απαγόρευση Διανομής κερδών

Α4 Μερίσματα

Α4.1 Έννοια, Υπολογισμός, Ελάχιστο μέρισμα, μη Διανομή ελαχίστου

Α4.2 Παρακράτηση φόρου

Α4.3 Ενδοομιλικά μερίσματα

Α4.4 Προμερίσματα, Προσωρινές απολήψεις κερδών

Α4.5 Διανομή περαιτέρω κερδών

Α4.6 Παραγραφή μερισμάτων

Α5 Τακτικό Αποθεματικό

Α5.1 Κέρδη επί των οποίων υπολογίζεται το Τακτικό Αποθεματικό

Α6 Αμοιβές σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Α7 Λύση και εκκαθάριση Α.Ε.

B. Κέρδος πραγματοποιημένο ή μη

    Λογιστικό αποτέλεσμα, Φορολογικό αποτέλεσμα

B.1 Η προσέγγιση των ΔΠΧΑ

     Επιμετρήσεις, εύλογες αξίες, αναβαλλόμενος φόρος, κλπ.

B.2 Η προσέγγιση των ΕΛΠ

      Υφιστάμενες οδηγίες ΕΛΤΕ, Ερμηνευτικές ΣΛΟΤ, υποχρεωτικότητα και επιλογές

Γ.1 Stock options,

     Διακανονισμός με μετοχές (έκδοση ή ίδιες μετοχές)

     Διακανονισμός με μετρητά

     Διακανονισμός με μετοχές ή μετρητά κατ' επιλογή του ερεγαζομένου.

     Πως επηρεάζουν το κέρδος (έξοδο και αναβαλλόμενος φόρος)

Γ.2 Προνομιούχες μετοχές με σταθερό μέρισμα,

      Πότε θεωρούνται στοιχεία ιδίων κεφαλαίων, πότε δάνεια,

      Μέρισμα ή τόκος;

Γ.3 Βonus πωλητών βάσει κερδών,

      Πότε τα bonus θεωρούνται έξοδα (ΔΛΠ 19).

      Πότε τα bonus θεωρούνται στοιχεία ενεργητικού (ΔΠΧΑ 15).

      Δαπάνη bonus και αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

Γ.4 Ιδιωτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια για παροχή εφάπαξ,

      Η λογιστική των καθορισμένων παροχών (αναλογιστική μελέτη)

      Διαφορές βάσει των ΕΛΠ και των ΔΠΧΑ

Γ.5 Αμοιβές μελών ΔΣ ως αποκοπή από τα κέρδη της εταιρείας

Δ. Ειδικά Πρακτικά Θέματα ΔΠΧΑ

Δ.1 Μερισματοδοτική πολιτική - φορολογικοί περιορισμοί

Δ.2 Προτεραιότητα κατά τη διανομή ποσών - λ/σμοι καθαρής θέσης

Δ.3 Προέλευση διανεμόμενων ποσών - προσέγγιση φορολογικού ελέγχου

Δ.3 Πρακτικό παράδειγμα - Αριθμητικά δεδομένα και περιπτωσιολογία

Εισηγητές

  • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC
  • Θεόδωρος Ανθρωπόπουλος, Managing Director PwC (Tax)

  • Άγγελος Αφράτης: Πιστοποιημένος ελεγκτής-λογιστής (FCCA) από το 2004, εκπαιδευτής στα ΔΠΧΑ και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Προϋπολογισμοί

Κόστος

  • Εταιρείες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 300€

  • Λογιστικά γραφεία (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 250€

  • Δικηγόροι (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 250€

  • Ιδιώτες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 250€

  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06%

 

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: