Φορολογία χαρτοσήμου και o Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων...στην Πράξη

Έναρξη 26/9/2019
Διάρκεια 12 ώρες
 

Το σεμινάριο

Ανάλυση των θεμάτων που αφορούν τη φορολογία χαρτοσήμου και συγκέντρωσης κεφαλαίων.

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τα τέλη χαρτοσήμου και το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων

Σε ποιους απευθύνεται

 • σε στελέχη
 • σε ιδιώτες

Περιεχόμενο

 • Συμβάσεις αστικές και εμπορικές
  - Εκχώρηση απαίτησης,
  - Αναδοχή, Aναγνώριση  και Άφεση χρέους,
  - Συμβιβασμός,
  - Δάνεια, Χρησιδάνεια και Πιστώσεις,
  - Πώληση - Ανταλλαγή - Πλειστηριασμός
  - Μίσθωση πράγματος, Μίσθωση έργου και εργασίας
  - Εντολή
  - Δωρεά
  - Προσύμφωνα
 • Συμβάσεις και άλλες σχέσεις που προκύπτουν από εγγραφές στα λογιστικά βιβλία των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών
 • Παρεπόμενα Σύμφωνα (Υποθήκη, Ενέχυρο, Εγγύηση, Ποινική ρήτρα κ.λ.π.)
 • Ασφαλιστικές συναλλαγές
 • Τόκοι (Συμβατικοί, Νόμιμοι, Υπερημερίας)
 • Καταθέσεις και Αναλήψεις Χρημάτων - Τρεχούμενοι Δοσοληπτικοί Λογαριασμοί
 • Μεταβίβαση επιχείρησης
 • Έγγραφα εις  διαταγήν
 • Εξοφλητικές Αποδείξεις
 • Έγγραφα που συντάσσονται στην Αλλοδαπή
 • Απόγραφα
 • Βάρος δαπάνης χαρτοσήμου
 • Τρόπος και χρόνος απόδοσης τελών χαρτοσήμου
 • Κυρώσεις στη φορολογία χαρτοσήμου
 • Φορολογικός έλεγχος
 • Απαλλαγές στη Φορολογία Χαρτοσήμου
 • Παραγραφή και επιστροφή στη φ.χ.
 • Τύχη εγγράφων μή νομίμως χαρτοσημανθέντων
 • Σχέση τελών χαρτοσήμου με ΦΠΑ και άλλες φορολογίες
 • Βασικές Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας
 • Υπαγόμενα Πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., ΙΚΕ) και Κατηγορίες ανωνύμων εταιρειών ειδικής μορφής
 • Φορολογούμενες πράξεις
 • Βάση επιβολής
 • Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης
 • Απαλλασσόμενα πρόσωπα και εξαιρέσεις
 • Αύξηση κεφαλαίου
 • Κεφαλαιοποίηση κερδών και Αποθεματικών
 • Συγχωνεύσεις και Διασπάσεις νομικών προσώπων
 • Πράξεις απαλλασσόμενες από το φόρο
 • Συντελεστής Φόρου και υπολογισμός
 • Δήλωση και καταβολή φόρου
 • Διαδικασία βεβαίωσης
 • Προσαυξήσεις

Εισηγητές

Ζωγραφάκης Νίκος

Κόστος

 • 270€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: