Φορολογία χαρτοσήμου και o Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων...στην Πράξη

Έναρξη: 17 Οκτωβρίου 2024
Διάρκεια: 9 ώρες
Ώρες: 18:00-21:00

Το σεμινάριο

Ανάλυση των θεμάτων που αφορούν τη φορολογία χαρτοσήμου και συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Στόχος

Να παρουσιάσει, με απλά παραδείγματα και αναφορές, την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τα τέλη χαρτοσήμου και το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ισχύουσα νομοθεσία Φορολογίας Χαρτοσήμου και Φορολογίας Συγκέντρωσης Κεφαλαίων μέσω των διατάξεων και της ερμηνείας τους με εγκυκλίους της ΑΑΔΕ και της σχετικής νομολογίας.

 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Ορκωτούς Ελεγκτές- Λογιστές, Δικηγόρους που ασχολούνται με φορολογικά θέματα, Στελέχη Λογιστηρίων και Φοροτεχνικών τμημάτων

Περιεχόμενο

 • Συμβάσεις αστικές και εμπορικές
  - Εκχώρηση απαίτησης,
  - Αναδοχή, Aναγνώριση  και Άφεση χρέους,
  - Συμβιβασμός,
  - Δάνεια, Χρησιδάνεια και Πιστώσεις,
  - Πώληση - Ανταλλαγή - Πλειστηριασμός
  - Μίσθωση πράγματος, Μίσθωση έργου και εργασίας
  - Εντολή
  - Δωρεά
  - Προσύμφωνα
 • Συμβάσεις και άλλες σχέσεις που προκύπτουν από εγγραφές στα λογιστικά βιβλία των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών
 • Παρεπόμενα Σύμφωνα (Υποθήκη, Ενέχυρο, Εγγύηση, Ποινική ρήτρα κ.λ.π.)
 • Ασφαλιστικές συναλλαγές
 • Τόκοι (Συμβατικοί, Νόμιμοι, Υπερημερίας)
 • Καταθέσεις και Αναλήψεις Χρημάτων - Τρεχούμενοι Δοσοληπτικοί Λογαριασμοί
 • Μεταβίβαση επιχείρησης
 • Έγγραφα εις  διαταγήν
 • Εξοφλητικές Αποδείξεις
 • Έγγραφα που συντάσσονται στην Αλλοδαπή
 • Απόγραφα
 • Βάρος δαπάνης χαρτοσήμου
 • Τρόπος και χρόνος απόδοσης τελών χαρτοσήμου
 • Κυρώσεις στη φορολογία χαρτοσήμου
 • Φορολογικός έλεγχος
 • Απαλλαγές στη Φορολογία Χαρτοσήμου
 • Παραγραφή και επιστροφή στη φ.χ.
 • Τύχη εγγράφων μή νομίμως χαρτοσημανθέντων
 • Σχέση τελών χαρτοσήμου με ΦΠΑ και άλλες φορολογίες
 • Βασικές Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας
 • Υπαγόμενα Πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., ΙΚΕ) και Κατηγορίες ανωνύμων εταιρειών ειδικής μορφής
 • Φορολογούμενες πράξεις
 • Βάση επιβολής
 • Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης
 • Απαλλασσόμενα πρόσωπα και εξαιρέσεις
 • Αύξηση κεφαλαίου
 • Κεφαλαιοποίηση κερδών και Αποθεματικών
 • Συγχωνεύσεις και Διασπάσεις νομικών προσώπων
 • Πράξεις απαλλασσόμενες από το φόρο
 • Συντελεστής Φόρου και υπολογισμός
 • Δήλωση και καταβολή φόρου
 • Διαδικασία βεβαίωσης
 • Προσαυξήσεις

Εισηγητές

 • Ζωγραφάκης Νίκος, Στέλεχος ΑΑΔΕ, MSc Finance & Economics

Κόστος

 • 250€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ 

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: