Φορολογία Εισοδήματος – Νόμος 4172/2013 (Φυσικών & Νομικών Προσώπων)

Έναρξη: 15 Δεκεμβρίου 2022
Διάρκεια: 56 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:15

Το σεμινάριο

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις διατάξεις του Νόμου 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) που αφορούν στα ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ πρόσωπα, όπως οι διατάξεις αυτές έχουν ερμηνευτεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. 

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση των πολύπλοκων αντικειμένων της φορολογικής νομοθεσίας
 • Δυνατότητα χάραξης κατάλληλου σχεδιασμού (tax planning) φυσικών και νομικών προσώπων
 • Απόκτηση τεχνικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου στη φορολογία εισοδήματος 
 • Κατάρτιση φοροτεχνικών (Στελεχών επιχειρήσεων, Οργανισμών, Επαγγελματιών και Δικηγόρων) που επιθυμούν να εξειδικευτούν στη Φορολογία Εισοδήματος και να είναι σε θέση να ερμηνεύουν τα πολύπλοκα και δυσχερή ζητήματα και προβλήματα.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Ορκωτούς Ελεγκτές, Δικηγόρους που ασχολούνται με τα φορολογικά θέματα, Στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες.

Περιεχόμενο

 • Γενικές διατάξεις (Εισόδημα, Φορολογικός Κάτοικος κ.λ.π.)
 • Φορολογικά Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
  • Μισθωτή Εργασία (Εισόδημα, παρακράτηση Φ.Μ.Υ., Παροχές σε είδος )
  • Κεφάλαιο (Τόκοι, Μερίσματα, Δικαιώματα, Ακίνητα)
  • Παρακράτηση Φόρου
  • Υπεραξία από Μεταβίβαση Κεφαλαίου
  • Εναλλακτικός Προσδιορισμός εισοδήματος (Τεκμήρια)
  • Διατάξεις για Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
  • Πρακτικό Μέρος με επίλυση ασκήσεων και Εκκαθαρίσεων, χωρίς τη χρήση προγράμματος εκκαθάρισης φόρου
 • Φορολογικά Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
  • Αντικείμενο της φορολογίας νομικών προσώπων
  • Υποκείμενα του φόρου
  • Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα
  • Μόνιμη εγκατάσταση νομικού προσώπου
  • Φορολογικό έτος
  • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Εκπιπτόμενες και μη, επιχειρηματικές δαπάνες (Πολ. 1113/2015)
  • Μεταφορά ζημιών
  • Μερίσματα και Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων - Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών (Πολ. 1039/2015)
  • Υποκεφαλαιοδότηση - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 και της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, αναφορικά με την υποκεφαλαιοδότηση (Πολ. 1037/2015)
  • Transfer pricing (Κανόνες Ενδοομιλικών Συναλλαγών - Άρθρο 50 Κ.Φ.Ε.)
  • Κράτη μη συνεργάσιμα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
  • Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα (Πολ. 1042/2015)
  • Φορολογικός συντελεστής
  • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
  • Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή φόρου
  • Πρακτικές εφαρμογές για υπολογισμό φόρου, προκαταβολής και εκκαθάρισης.

Εισηγητές

• Ματθαίος Χαπίδης: Στέλεχος της Διεύθυνσης εφαρμογής άμεσης φορολογίας της ΑΑΔΕ
• Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC
• Δημήτρης Τζαβάρας, Manager PwC

Κόστος

 • Εταιρείες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 650€
 • Λογιστικά γραφεία (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 550€
 • Δικηγόροι (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 600€
 • Ιδιώτες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 600€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: