Φορολογία Εισοδήματος – Νόμος 4172/2013 (Φυσικών & Νομικών Προσώπων)

Έναρξη: 14 Φεβρουαρίου 2024
Διάρκεια: 66 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:15

Το σεμινάριο

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις διατάξεις του Νόμου 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) που αφορούν στα ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ πρόσωπα, όπως οι διατάξεις αυτές έχουν ερμηνευτεί από τη Φορολογική Διοίκηση και τα Διοικητικά Δικαστήρια.

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για το περιεχόμενο και τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) που αφορούν τα ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ πρόσωπα, όπως οι διατάξεις αυτές έχουν ερμηνευτεί από τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η παρουσίαση κάθε μιας ενότητας συνοδεύεται με πληθώρα πρακτικών περιπτώσεων και αναλυτικών παραδειγμάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Προς Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Ορκωτούς ελεγκτές, Στελέχη λογιστηρίων και επιχειρήσεων, Επιχειρηματίες, Νομικούς και Δικηγόρους

Περιεχόμενο

Α. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

 • Γενικές διατάξεις (Εισόδημα, Φορολογικός Κάτοικος κ.λ.π.)
 • Εισόδημα από Μισθωτή Εργασία (Εισόδημα, παρακράτηση Φ.Μ.Υ., Παροχές σε είδος )
 • Εισόδημα από Επιχειρηματική δραστηριότητα - Αγροτικό Εισόδημα
 • Εισόδημα από Κεφάλαιο (Τόκοι, Μερίσματα, Δικαιώματα, Μίσθωση Ακινήτων)
 • Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος
 • Κλίμακες Φορολογίας για κάθε κατηγορία εισοδήματος
 • Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
 • Εισόδημα από Υπεραξία από Μεταβίβαση Κεφαλαίου
 • Εναλλακτικός Προσδιορισμός εισοδήματος (Τεκμήρια - "Πόθεν έσχες")
 • Πρακτικό Μέρος με επίλυση ασκήσεων και Εκκαθαρίσεων, χωρίς τη χρήση προγράμματος εκκαθάρισης φόρου

Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

 • Αντικείμενο της φορολογίας - Υποκείμενα του φόρου
 • Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα
 • Μόνιμη εγκατάσταση
 • Φορολογικό έτος
 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Εκπιπτόμενες και μή, επιχειρηματικές δαπάνες
 • Μεταφορά ζημιών
 • Μερίσματα και Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων
 • Κανόνες περιορισμού των τόκων (άρθρο 49 Κ.Φ.Ε.)
 • Transfer pricing (Κανόνες Ενδοομιλικών Συναλλαγών - Άρθρο 50 Κ.Φ.Ε.)
 • Κράτη μή συνεργάσιμα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 • Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα
 • Διανομή Κερδών και παρακράτηση φόρου μερίσματος - Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού
 • Αποθεματικά 
 • Φορολογικός συντελεστής
 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 • Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή φόρου
 • Πρακτικές εφαρμογές για υπολογισμό φόρου, προκαταβολής και εκκαθάρισης

Εισηγητές

 • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC
 • Ματθαίος Χαπίδης, Στέλεχος ΑΑΔΕ

Κόστος

 • € 600

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: