Έντυπο Ε9 και ο ΕΝΦΙΑ

Περίοδος: 10 Οκτωβρίου 2022
Διάρκεια: 15 ώρες
Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Το σεμινάριο 

Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος, επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης και της επιφάνειας επί του ακινήτου. Ο φόρος επιβάλλεται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους σε όλα τα ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους οντότητες με κριτήρια την έκταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου. Οι παρουσιάσεις που θα γίνουν, είναι επικαιροποιημένες με το Νόμο 4589/2019, με τις πρόσφατες αλλαγές.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Να ενημερώσει τα στελέχη των επιχειρήσεων, τους Λογιστές, Συμβολαιογράφους και Δικηγόρους και όσους ασχολούνται με τα ακίνητα και το Κτηματολόγιο για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων του Ε9 και του ΕΝΦΙΑ και για τα πρακτικά ζητήματα του Κτηματολογίου και να απαντήσει σε ερωτήματα των συμμετεχόντων.

Σε ποιους απευθύνεται

  • σε Λογιστές,
  • Συμβολαιογράφους
  • Δικηγόρους

Περιεχόμενο

Περιεχόμενο

A. Ε9 Φυσικών και Νομικών Προσώπων 


Ποιοι είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9)
Έννοιες - Ορισμοί
Εμπράγματα δικαιώματα ( η κυριότητα, οι δουλείες, το ενέχυρο, η υποθήκη)
Επικαρπία, Πράγμα, Ψιλή κυριότητα, Κυριότητα, Νομή, Χρησικτησία Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης του εσωτερικού εντύπου και των Πινάκων 1 και 2 του Ε9
Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης των δηλώσεων Ε9
Ημιυπαίθριοι χώροι και αυθαίρετα κτίσματα
Κολυμβητικές δεξαμενές - πισίνες
Επισημάνσεις που αφορούν τα ειδικά κτίρια, τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, τα κτίρια ειδικών συνθηκών
Χρόνος υποβολής της δήλωσης
Πρόσφατες αλλαγές
Παραδείγματα συμπλήρωσης εντύπου Ε9


B. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 


Αντικείμενο και Υποκείμενο του φόρου
Απαλλαγές
Υπολογισμός του κύριου και συμπληρωματικού Φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α (Επιφάνεια, Χρήσεις κτισμάτων, παλαιότητες, Κλίμακες κ.λ.π.)
Χρόνος υποβολής της δήλωσης
Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής του φόρου
Αναλυτικά παραδείγματα για την κάθε περίπτωση

Εισηγητές

Μαργώνη Ευανθία, Δικηγόρος, Ειδική επί θεμάτων Ακινήτων και Κτηματολογίο

Κόστος

  • Εταιρείες, Λογιστικά γραφεία, Δικηγόροι, Ιδιώτες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 300€

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: