Αλλαγές στην Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

και στα φορολογικά έντυπα, για το φορολογικό έτος 2022

Ημέρα Διοργάνωσης: 14 Ιουνίου 2023
Διάρκεια: 18:00 - 21:30
 


Το σεμινάριο

Αντικείμενο της ενημερωτικής εσπερίδας είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων με τις αλλαγές που επήλθαν πρόσφατα στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και η παρουσίαση του εντύπου Ν για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2022 που θα υποβληθεί εντός του 2023.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με τις αλλαγές που επήλθαν πρόσφατα στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και η παρουσίαση του εντύπου Ν φορολογικού έτους 2022

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Στελέχη λογιστηρίων και φορολογικών τμημάτων, Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, Δικηγόρους και σε όσους ασχολούνται με φορολογικά θέματα (κυρίως των νομικών προσώπων)

Περιεχόμενο

Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε
 
 • Αφορολόγητα έσοδα και ενισχύσεις από έκτακτα γεγονότα 
 • Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητων εσόδων κατά τη διανομή τους, εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε 
 • Φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών κατά το χρόνο διανομής τους - Διευκρινίσεις αναφορικά με την Ε.2089/2022 εγκύκλιο
 • Πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις

Παρουσίαση των δαπανών που οδηγούν σε προσαυξημένη έκπτωση

 • Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθρο 22 Α) 
 •  Δαπάνες μίσθωσης εταιρικών επιβατικών αυτοκινήτων (άρθρο 22 Β) 
 • Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης σημείων φόρτισης αυτοκινήτων μηδενικών και χαμηλών ρύπων (άρθρο 22 Β) 
 • Προσαυξημένες δαπάνες διαφήμισης (άρθρο 22 Γ) 
 •  Προσαυξημένες αποσβέσεις 
 • Δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
 • Πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού τους-Απεικόνιση στο Έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος 

Σχηματισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων

Φορολογική Μεταχείριση Μερισμάτων-Πρακτικά Παραδείγματα Εισοδήματα αλλοδαπής

 • Φορολογική μεταχείριση ζημιών 
 • Συμψηφισμός φόρου αλλοδαπής 

Παρουσίαση αλλαγών στα έντυπα φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2022-Πρακτικά Παραδείγματα Συμπλήρωσης τους

Εισηγητής

 • Ματθαίος Χαπίδης, Στέλεχος της Δ/νσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας-ΑΑΔΕ

 

 

Κόστος

 • 130€

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: