Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά και Λογιστικά για μη Οικονομικούς


Έναρξη:
 16 Νοεμβρίου 2023
Διάρκεια: 30 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης


Το σεμινάριο

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να διευκολύνει τα επιχειρηματικά στελέχη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις προσπάθειες τους να κατανοήσουν τη δυναμική του οικονομικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και τις ποικίλες επιδράσεις του στις μεταβολές των μεγεθών, της δομής και των κινδύνων των επιχειρηματικών ισολογισμών και την ανταγωνιστικότητα  των μονάδων. 

Παράλληλα, επιδιώκεται η εκπαίδευση των στελεχών στο οικονομικό υπόβαθρο βασικών τεχνικών και εργαλείων του χρηματοοικονομικού management των επιχειρήσεων.

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν: 

 • Να παρακολουθούν με ευχέρεια τις οικονομικές εξελίξεις, να εντοπίζουν τις σχετικές επιπτώσεις στην δυναμική των επιχειρηματικών ισολογισμών και να ενσωματώνουν τις τάσεις των μακροοικονομικών μεγεθών στον επιχειρηματικό προγραμματισμό. 

 • Να χρησιμοποιούν τις βασικές αρχές και μεθόδους των οικονομικών για τον αποτελεσματικό χειρισμό οικονομικών προβλημάτων, τη διαχείριση του καθημερινού  χρηματοοικονομικού management και τη λήψη σωστά θεμελιωμένων αποφάσεων στην διαδικασία αποτίμησης και αξιολόγησης των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων της επιχείρησης 

 • Να αναλύουν τις εξελίξεις στις αγορές χρήματος, αναπροσαρμόζοντας κατάλληλα τη χρηματοδοτική πολιτική της επιχείρησης και τις σχέσεις με τις τράπεζες

 • Να κατανοούν ευχερώς τα στοιχεία του Οικονομικού Τύπου και των διαφόρων οικονομικών εκθέσεων για την πορεία των αγορών και τις τάσεις του σύγχρονου οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επιχειρηματικά στελέχη

Περιεχόμενο

Ενότητα 1η: Μακροοικονομική Ανάλυση

 • Το "Αόρατο Χέρι"
 • Εισαγωγή στην Μακροοικονομία
 • Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
 • Κάνει κύκλους η Οικονομία?
 • Οικονομική Ανάπτυξη
 • Δημοσιονομική / Νομισματική Πολιτική
 • Δημόσιο Χρέος
 • Case Study: Κλιματική Αλλαγή
   

Ενότητα 2η: Επενδύσεις

 • Κίνδυνος και Απόδοση
 • Αγορά Συναλλάγματος
 • Αγορά Μετοχών
 • Αγορά Ομολόγων
 • Παράγωγα Συμβόλαια
 • Αμοιβαία Κεφάλαια

Ενότητα 3η: Χρηματοοικονομικά

 • Χρονική Αξία του Χρήματος
 • Παρούσες και Μελλοντικές Αξίες
 • Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων
 • Ειδικά Θέματα στις Αγορές Κεφαλαίων

Ενότητα 4η: Χρηματοοικονομική Λογιστική 

 • Οικονομικό Περιβάλλον της Λογιστικής
 • Εισαγωγή στις Έννοιες της Λογιστικής
 • Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των Επιχειρήσεων
 • Η Οικονομική κατάσταση των οντοτήτων 
 • Κόστος, Έξοδα, Έσοδο, EBITDA
 • Λειτουργικός Κύκλος

Ενότητα 5η: Ανάλυση οικονομικών Καταστάσεων

 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ρευστότητα, Δραστηριότητα, Απόδοση, Δείκτες για επενδυτές) και Λήψη Αποφάσεων

Ενότητα 6η : Διοικητική Λογιστική

 • Αξιολόγηση Στοιχείων Κόστους για τη Λήψη Αποφάσεων
 • H έννοια του Nεκρού Σημείου - NΣ (Break Even Point - BEP)

Ενότητα 7η: Προϋπολογισμός

 

Εισηγητές

 • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC
 • Δημήτρης Παπουλάκος, Senior Associate PwC
 • Φωτεινή Σγαντζονυχα

Κόστος

 • 500€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ 

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: