Χρηματοδοτική Διοίκηση - Financial Management

Έναρξη: 07 Οκτωβρίου 2024
Διάρκεια: 48 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης 
 

Το σεμινάριο 

Η Χρηματοδοτική Διοίκηση έχει βασικό αντικείμενο την υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων και τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης τους. Τέτοιες αποφάσεις είναι​ η​ αξιολόγηση και η επιλογή των επενδύσεων​, η αξιολόγηση και η επιλογή των πηγών και τρόπων χρηματοδότησης​, η διαχείριση των οικονομικών κινδύνων.

Η Χρηματοδοτική Διοίκηση ασχολείται δηλαδή με την παρακολούθηση και τη μελέτη των χρηματοοικονομικών στοιχείων της επιχείρησης και ειδικότερα με τις εξής επιμέρους λειτουργίες:​ ​

 • Τη λειτουργία του προϋπολογισμού.​ ​
 • Την ταμειακή λειτουργία.​ ​
 • Τη λογιστική λειτουργία
 • Τη λειτουργία της διαχείρισης κεφαλαίων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή των αναγκαίων γνώσεων και η ανάλυση όλων των σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων και την κατανόηση όλων των χρηματοοικονομικών προβλημάτων που έχουν σχέση με τις επενδυτικές αποφάσεις και με τη διαχείριση των επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων.​ Απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Παροχή των αναγκαίων γνώσεων 
 • Ανάλυση όλων των σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων 
 • Κατανόηση όλων των χρηματοοικονομικών προβλημάτων που έχουν σχέση με τις επενδυτικές αποφάσεις και με τη διαχείριση των επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όσους ασχολούνται με τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική.

Περιεχόμενο

Λογιστική 
 • Περιουσία Επιχείρησης
 • Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) 
 • Δομή Κεφαλαίων (Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις) 
 • Καθαρό κεφάλαιο Κίνησης 
 • Αποτελέσματα Χρήσης (Έσοδα και Έξοδα) 
 • Ροή των Διαθεσίμων 
 • Μόχλευση (Δανεισμός - Απασχολούμενα Κεφάλαια) 
 • Αξία επιχείρησης Λογιστική Αξία (Book value), Προσαρμοσμένη Λογιστική Αξία (Adjusted Value), Ρευστοποιήσιμη Αξία (Liquidation Value) 
 • Διανομή Αποτελέσματος, Φόρος Διανεμομένων κερδών 
Προϋπολογισμός και Ταμειακές Ροές 
 • Οι στόχοι της σύνταξης του προϋπολογισμού 
 • Διαδικασία κατάρτισης Προϋπολογισμού 
 • Καθοριστικός παράγοντας για σύνταξη προϋπολογισμού (Principal budget) 
 • Τα είδη Προϋπολογισμού
 • Η σημασία του διαχωρισμού του κόστους σε σταθερό και μεταβλητό κατά την σύνταξη και την ανάλυση του προϋπολογισμού
 • Προϋπολογισμός και Νεκρό σημείο
 • Προϋπολογιστικός έλεγχος (controlling budget)
 • Αξιολόγηση Προϋπολογισμού με βάση το Balanced Scorecard
 • Αξιολόγηση προϋπολογισμού με βάση το benchmarking
 • Κατάσταση ταμειακών ροών με βάση την έμμεση και την άμεση μέθοδο (cash flow statement)
 • Αξιολόγηση προϋπολογισμού με βάση τις ταμειακές ροές
 • Ανάλυση ευαισθησίας προϋπολογισμών (sensitivity analysis) 
Ταμειακή Λειτουργία
 • Διαχείριση των εισπράξεων και πληρωμών της επιχείρησης 
 • Διαδικασίες και συστηματικός έλεγχος των πράξεων που πραγματοποιούνται
Διαχείριση Κεφαλαίων

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

 • Μέλλουσα και Παρούσα Αξία 
 •  Σύνθετος και Απλός Ανατοκισμός - Προεξόφληση
 • Σειρές Πληρωμών –(Μέλλουσα και Παρούσα Αξία Ράντας)
 • Πίνακας Αποπληρωμής Δανείων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 • Βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων (Έννοιες, όροι)
 • Ανάλυση των Σταδίων Αξιολόγησης Επενδύσεων
 • Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων.
 • Μη Ορθολογικά Κριτήρια (Κριτήριο Ανάκτησης του Αρχικού Κεφαλαίου και Μέσης Λογιστικής Απόδοσης)
 • Προεξόφληση Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flow analysis) §
 • Ορθολογικά Κριτήρια (Κριτήρια Καθαρής Παρούσας Αξίας, - ΚΠΑ, Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης – ΕΒΑ, Δείκτη Κερδοφορίας)
 • Εφαρμογή των μεθόδων με τη χρήση παραδειγμάτων, υπολογισμοί με τη χρήση του MS Excel

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 • Έμμεση Χρηματοδότηση (Τραπεζικά Δάνεια) 
 • Άμεση Χρηματοδότηση (μέσω Ομολογιών και Μετοχών) 
 • Βασικές Αρχές Αποτίμησης Ομολογιών 
 • Βασικές Αρχές Αποτίμησης Μετοχών. 
 • Υπόδειγμα Αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model) 
 • Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου Πρακτικά Θέματα Διαχείρισης Πιστωτικής Πολιτικής και Ελέγχου (Credit Control)
  - Γενικές αρχές πιστωτικής πολιτικής (Σκοπός, Διαδικασίες)
  - Πίστωση, Κατηγορίες πιστοδοτήσεων, Πιστωτικός κίνδυνος, Συμπτώματα επιχείρησης με οικονομικές δυσχέρειες
  - Εφαρμογή Πιστωτικών Ορίων και Όροι Πληρωμής
  - Πιστωτική πολιτική
  - Έλεγχος και Διαχείριση της διαδικασίας πίστωσης
  - Διαχείριση κινδύνων (risk management analysis)
  - Εργαλεία και Τεχνικές διασφάλισης είσπραξης απαιτήσεων (Ageing Report)
  - Αξιολόγηση και κατάταξη των επιχειρήσεων σε διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας
  - Υπόδειγμα μέτρησης πιστοληπτικής ικανότητας 
Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
 • Ρευστότητας, Δείκτες μέτρησης Ρευστότητας
 • Συμμετοχή δανειακών κεφαλαίων - Ανεπάρκεια Κεφαλαίων / Μέτρηση Μόχλευσης
 • Δείκτες Χρηματοοικονομικής διάρθρωσης
 • Δείκτες Δραστηριότητας - Λειτουργικός και Εμπορικός κύκλος
 • Απόδοση
 • Αξιολόγηση Διοίκησης Επιχείρησης
 • Κρίσιμα Σημεία για την ομαλή λειουργία της επιχείρησης 
Φορολόγηση κέρδους
 • Μεταφορά Ζημίας Προσδιορισμός Φορολογικού κέρδους
 • Δαπάνες που δεν εκπίπτουν
 • Η έκπτωση των Χρεωστικών τόκων και η εφαρμογή της υπεφαλαιοδότησης
Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας
 • Συγχώνευση δι’ εξαγοράς Έννοια του Goodwill.
 • Συγχώνευση με απορρόφηση άλλης επιχείρησης
 • Μετασχηματισμοί Ν . 2166/1993
 • Μετασχηματισμοί Ν.Δ. 1297/72
 • Μετασχηματισμοί Άρθρο 54 του Ν. 4172/2013

Εισηγητές

 • ​Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC​ ​ 
 • Δρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη, Διδάκτωρ Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 • Χρήστος Γεωργακόπουλος, PwC Senior Associate
 • Άγγελος Αφράτης: Πιστοποιημένος ελεγκτής-λογιστής (FCCA) από το 2004, εκπαιδευτής στα ΔΠΧΑ και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Προϋπολογισμοί

 

Κόστος

 • ​65​0€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: