Ειδικά Θέματα Τραπεζικής Πρακτικής και Επενδύσεων

Έναρξη: 13/03/2020
Διάρκεια 28 ώρες
Ώρε: 17:00 – 21:30

Το σεμινάριο

Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό κύκλωμα, τα τραπεζικά προϊόντα και να αναλύσει τις πιο σημαντικές μορφές ατομικών και συλλογικών επενδύσεων. Ιδιαίτερη αναφορά και ανάλυση θα γίνει για τη Διαχείριση κινδύνων (risk management analysis) και την αξιολόγηση και κατάταξη  των επιχειρήσεων σε διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Η διαρκώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος δημιουργεί για τα στελέχη του ευρύτερου οικονομικού, τραπεζικού και επενδυτικού χώρου αντιστοίχως αυξημένες απαιτήσεις γνώσεων. Το πρόγραμμα καλύπτει τις εξειδικευμένες γνώσεις τραπεζικής και στρατηγικής επενδύσεων, με εφαρμογή και μεθοδολογική προσέγγιση στην πράξη.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη και ιδιώτες

Περιεχόμενο

 • Βασικά Λογιστικά  Θέματα και Οικονομικές Καταστάσεις
 • Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό κύκλωμα
 • Τραπεζικά προϊόντα
 • Επενδύσεις
  - Ορισμός
  - Παράγοντες που καθορίζουν μια επένδυση
  - Κίνδυνοι
  - Τρόποι μείωσης του επενδυτικού κινδύνου
  - Τεχνικές ανάληψης επενδυτικού κινδύνου
  - Συντελεστής β
 • Χρηματοοικονομικές αγορές
  - Χρηματαγορά
  - Κεφαλαιαγορά
 • Θεωρία Χαρτοφυλακίου
  - Κίνδυνος και Αβεβαιότητα
  - Αποδοτικότητα Χαρτοφυλακίου
  - Κανόνες και διαμόρφωση χαρτοφυλακίου
  - Επενδυτική Συμπεριφορά
  - Αναμενόμενη Χρησιμότητα
  - Κριτήρια Αποστροφής κινδύνου
  - Διαφοροποίηση
 • Αμοιβαία Κεφάλαια
  - Ορισμός
  - Σκοπός
  - Φορείς λειτουργίας του Α/Κ
  - Έννοιες του Α/Κ
  - Πλεονεκτήματα του Α/Κ
  - Συνήθη λάθη των επενδυτών σε Α/Κ
  - Υπολογισμός της απόδοσης μιας επένδυσης
 • Μετοχές
  - Ορισμός
  - Τιμές της μετοχής
  - Βασικές έννοιες
  - Τεχνικές αξιολόγησης των μετοχών
  - Στοιχεία αξιολόγησης των μετοχών
  - Τεχνική και Θεμελιώδης ανάλυση
 • Ομόλογα
  - Έννοια
  - Βασικά χαρακτηριστικά
  - Τοκομερίδιο
  - Διάρκεια του ομολόγου
  - Εκδότες και βαθμολόγηση
  - Προτεραιότητα δανείου
  - Απόδοση των ομολόγων
  - Τιμή του ομολόγου
  - Μετατρέψιμα ομόλογα
 • Δομημένα ομόλογα (structured bonds)
  - Ορισμός
  - Έκδοση
  - Μέγεθος της αγοράς των δομημένων ομολόγων
  - Κίνδυνοι των δομημένων ομολόγων
  - Σκοπός της δημιουργίας τους
  - Χαρακτηριστικά των δομημένων ομολόγων
  - Παραδείγματα
 • Διαχείριση κινδύνων (risk management analysis)
 • Αξιολόγηση και κατάταξη  των επιχειρήσεων σε διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας
  - Η επιτροπή της Βασιλείας, Δομή (Πυλώνες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ)
  - Επιπτώσεις
  - Υπόδειγμα μέτρησης πιστοληπτικής ικανότητας
 • - Αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου (Credit)
 • Παράγωγα
  - Έννοια
  - Βασικές κατηγορίες
  - Σκοποί της χρήσης των παραγώγων
  - Προϊόντα της αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.
  - Περιθώριο ασφάλισης (margin)
  - Ημερήσιος διακανονισμός (mark-to-market)
  - Πλεονεκτήματα της χρήσης των παραγώγων
  - Επιλογές των επενδυτών σε παράγωγα
 • Προθεσμιακά Συμβόλαια/Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
  - Ορισμός
  - Παραδείγματα
  - Χαρακτηριστικά
  - Έννοιες - Διαφορές
 • Swaps (Συμφωνίες Ανταλλαγής)
  - Έννοια
  - Είδη Swap
  - Interest Rate Swap
  - Fx Swap
 • Δικαιώματα προαίρεσης
  - Ορισμός
  - Παραδείγματα
  - Χαρακτηριστικά
  - Έννοιες
  - Διαφορές
 • Ανάλυση οικονομικών Καταστάσεων

Εισηγητές

Δρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη, Διδάκτωρ Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κόστος

 • 500€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: