Ευθύνες Διοικούντων και μελών Διοικητικών Συμβουλίων

Ημερομηνία: 29 & 30 Νοεμβρίου 2023
Διάρκεια: 6 ώρες
Ώρες: 18:00-21:00


Το σεμινάριο 

Το σεμινάριο έχει ως σκοπό να παρουσιάσει θέματα αρμοδιότητας μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας και τις ευθύνες τους, σύμφωνα με το Νόμο Ανωνύμων Εταιρειών 4548/2018, τις προβλέψεις του Νόμου 4449/2017 για τις ευθύνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Επιτροπής Ελέγχου και επίσης να παρουσιάσει την ευθύνη των μελών Δ.Σ. διοικούντων Νομικά Πρόσωπα, με βάση τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.


Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από ειδικούς εισηγητές, για τις ευθύνες μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας ή της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το Νόμο Ανωνύμων Εταιρειών 4548/2018, τις προβλέψεις του Νόμου 4449/2017 και με βάση τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ανώνυμων Εταιρειών, Οικονομικούς διευθυντές εταιρειών, Νομικούς και Δικηγόρους, στελέχη επιχειρήσεων και σε όσους ενδιαφέρονται για το θέμα της ευθύνης των μελών Δ.Σ.

Περιεχόμενο

 • Ημέρα 1η (22 Νοεμβρίου 2023)
  1. Ποιες είναι οι προβλέψεις του Ν. 4449/2017 για τις ευθύνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Επιτροπής Ελέγχου σε περίπτωση ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων ή περιπτώσεων αποτυχίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου;
  2. Υπάρχει για τα μέλη Επιτροπής Ελέγχου που δεν αποτελούν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνη αντίστοιχη με εκείνη των μελών Διοικητικού Συμβουλίου;
  3. Ποια είναι η άμυνα των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι των εκτελεστικών, σε περιπτώσεις ανακρίβειας οικονομικών καταστάσεων;
  4. Μπορούν τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου να επαφίενται και στα πορίσματα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή;
  5. Ποιο είναι το νέο πλαίσιο της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και πόσο έτοιμες είναι οι επιχειρήσεις για αυτό;
  6. Πώς μπορούν τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου να προετοιμαστούν κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν το δικό τους μέτρο ευθύνης;

 • Ημέρα 2η (23 Νοεμβρίου 2023)
  1. Αλληλέγγυα ευθύνη για τα πρόσωπα που είναι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας για την εξόφληση συγκεκριμένων οφειλών προς το Δημόσιο
  2.Το είδος της (φορολογικής) οφειλής
  3.Ο κρίσιμος χρόνος για τη θεμελίωση της αλληλέγγυας ευθύνης
  4.Η υπαιτιότητα

Εισηγητές

 • Δημήτρης Σούρμπης, Ορκωτός Ελεγκτής PwC, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΣΟΛ, Εκπαιδευτής PwC Academy
 • Κωνσταντίνα Σταυρίδη, Δικηγόρος, ΜΔΕ Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ, εξειδικευμένη σε υποθέσεις Φορολογικού Δικαίου, Εκπαιδευτής PwC Academy

 

Κόστος

 • ​200 € (Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: