Το ΔΛΠ 2 για τα Αποθέματα και το ΔΛΠ 21 για τις Συναλλαγματικές Διαφορές

Εξ' Αποστάσεως Παρακολούθηση

Έναρξη 12 Μαϊου 2020
Ώρες: 18:00 - 21:00
Διάρκεια 3 ώρες
Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Το σεμινάριο

Καλύπτονται τα εξής πρότυπα: ΔΛΠ 21 «Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος», η διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές» και το «ΔΛΠ 2 «Αποθέματα».

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

  • Το σεμινάριο επικεντρώνεται στην παρουσίαση των ΔΛΠ 2 «Αποθέματα» και ΔΛΠ 21 «Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος» καθώς και στη διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές»

Σε ποιους απευθύνεται

Λογιστές, Φοροτεχνικούς, στελέχη επιχειρήσεων

Περιεχόμενο

Παρουσιάζουμε τις συναλλαγματικές διαφορές (νομισματικά στοιχεία, ημερομηνία της συναλλαγής) που προκύπτουν τόσο στην διενέργεια αγορών και πωλήσεων (ΔΛΠ 21) όσο και τις περιπτώσεις προκαταβολικής πληρωμής (Διερμηνεία 22 των ΔΠΧΑ). Εξηγούμε πως οι συναλλαγματικές διαφορές επηρεάζουν την επιμέτρηση των αποθεμάτων και ειδικότερα την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, καθώς και το πως επηρεάζουν τη κοστολόγηση, ειδικά όταν λαμβάνουμε υπηρεσίες από την αλλοδαπή. Απομειώσεις αξίας αποθεμάτων, αργά κινούμενα ή απαξιωμένα αποθεμάτα.

Εισηγητές

  • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC 

  • Εξειδικευμένος συνεργάτης, με πιστοποιημένη διδακτική και συμβουλευτική εμπειρία

Κόστος

  • 50€
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Required fields are marked with an asterisk(*)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: