Λογιστική των Μισθώσεων

Έναρξη: 09 Απριλίου 2024
Ώρες: 18:00 - 21:00
Διάρκεια: 6 ώρες
Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Το σεμινάριο

Αναπτύσσει τη λογιστική των μισθώσεων τόσο των ακινήτων όσο και των αυτοκινήτων ή του εξοπλισμού, από την οπτική γωνία όχι μόνο του μισθωτή αλλά και εκείνη του εκμισθωτή. Ξεκινά συζητώντας τις απλές μορφές μίσθωσης, και συνεχίζει αναπτύσσοντας ποιο σύνθετες και ειδικές περιπτώσεις μισθώσεων, όπως εκείνες όπου το μίσθωμα περιλαμβάνει και παροχή υπηρεσιών προς τον μισθωτή, περιπτώσεις υπομισθώσεων, αλλά και άλλες ποιο ειδικές καταστάσεις που αφορούν στην εκμίσθωση αυτοκινήτων. Παρέχει, εκτός από γνώσεις, και τα βασικά εκείνα εργαλεία / μοντέλα excel εφαρμογής των βασικών λογιστικών χειρισμών όσον αφορά στις μισθώσεις.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Σκοπός είναι ο συμμετέχον να αντιληφθεί την λογιστική των μισθώσεων του μισθωτή και του εκμισθωτή, τόσο κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όσο και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη εταιρειών που:

 • διαθέτουν μια βασική αντίληψη της λογιστικής των μισθώσεων χωρίς
  να είναι ειδικοί στο θέμα αυτό,
 • εμπλέκονται και δραστηριοποιούνται στην μίσθωση ή την εκμίσθωση
  ακίνητων, αυτοκινήτων και λοιπού εξοπλισμού,
 • ενδιαφέρονται να καταλάβουν πως οι ιδιαίτεροι όροι μιας μισθωτικής
  σύμβασης θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα και την οικονομική
  κατάσταση της εταιρείας στην οποία εργάζονται.

 

Περιεχόμενο

Α) Μισθωτής:

 • Η λογιστική του μισθωτή στα ΔΠΧΑ (βραχυπρόθεσμη,
  μακροπρόθεσμη) και οι διαφορές με τα ΕΛΠ. Ανάλυση του βασικού
  μοντέλου αναγνώρισης και επιμέτρησης της μίσθωσης, χειρισμός των εξόδων και των κινήτρων στη σύναψη της μίσθωσης, προσδιορισμός της διάρκεια της μίσθωσης.
 • Χειρισμός της επανεκτίμησης των παραδοχών σχετικά με την ήδη
  αναγνωρισμένη μίσθωση, χειρισμός της τροποποίησης της σύμβασης της μίσθωσης, η μεταβολή στο προεξοφλητικό επιτόκιο.
 • Ο αναβαλλόμενος φόρος που προκύπτει σε σχέση με τη φορολογική βάση.

  Β) Εκμισθωτής:
 • Επεξήγηση της λειτουργικής μίσθωσης και της περίπτωσης τηςεκμίσθωσης αυτοκινήτων με έσοδο τόσο από μίσθωση όσο και από παροχή υπηρεσιών.
 • Επεξήγηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης με ή χωρίς μεταβίβαση κυριότητας, με ή χωρίς παροχή άλλων υπηρεσιών προς τον μισθωτή.
 • Εκμισθωτές που είναι κατασκευαστές των εκμισθωμένων περιουσιακών στοιχείων ή έμποροι που αγοράζουν τα προς εκμίσθωση περιουσιακά στοιχεία σε τιμές χονδρικής πριν τα εκμισθώσουν.
 • Ο χειρισμός της υπομίσθωσης ακινήτου ή μέρους αυτού.
 • Η εκμίσθωση αυτοκινήτων όταν υφίσταται συμφωνία επαναπώλησης του ανακτώμενου αυτοκινήτου στον εισαγωγέα στο τέλος της μίσθωσης, ο χειρισμός της μίσθωσης των παρεχόμενων υποδομών φόρτισης στη μίσθωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

 

Εισηγητής

 • Άγγελος Αφράτης: Πιστοποιημένος ελεγκτής-λογιστής (FCCA) εκπαιδευτής στα ΔΠΧΑ και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 

 

Κόστος

 • € 180

Required fields are marked with an asterisk(*)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: