Λογιστικές & Φορολογικές Εργασίες Τέλους Χρήσης

Ημερομηνίες: 28 Μαρτίου 2024
Διάρκεια: 36 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:00
Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης


Το σεμινάριο

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τις απαραίτητες εργασίες τέλους χρήσης που θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2023 και τα ειδικότερα θέματα που θα αντιμετωπίσουν οι οικονομικές διευθύνσεις και τα λογιστήρια των επιχειρήσεων.

Η ύλη του σεμιναρίου είναι επικαιροποιημένη με τις αλλαγές που επήλθαν στη φορολογία εισοδήματος (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/2013) και τις σχετικές εκδοθείσες εγκυκλίους της Γ.Γ.Δ.Ε..

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Οι συμμετέχοντες θα επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και θα ενημερωθούν για τα Λογιστικά και Φορολογικά Θέματα που αφορούν στις απαραίτητες διαδικασίες για το κλείσιμο της χρήσης 31/12/2023.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε Λογιστές και βοηθούς Λογιστών, Στελέχη Λογιστηρίων και σε στελέχη οικονομικών υπηρεσιών και Λογιστηρίων επιχειρήσεων

 

Περιεχόμενο

 • Το λογιστικό κύκλωμα των εργασιών τέλους χρήσης με παρουσίαση ολοκληρωμένου πρακτικού παραδείγματος
 • Η Απογραφή των περιουσιακών στοιχείων - Καταχώρηση σε Λογιστικά Αρχεία
 • Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων (Πάγια, Αποθέματα, Συναλλαγματικές διαφορές κ.λ.π.) σύμφωνα με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (4308/2014)
 • Η Αποτίμηση των Αποθεμάτων και η Αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4172/2013
 • Επιχειρηματικές δαπάνες (Άρθρα 22, 22Α, 23 και 49 Ν. 4172/2013)
 • Φορολόγηση Παροχών σε είδος (Άρθρο 13 του Ν. 4172/2013)
 • Φορολογικές και Λογιστικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 του Ν. 4172/2013)
 • Σχηματισμός Προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα
 • Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις - Λογιστικές και Φορολογικές (Άρθρο 26 του Ν. 4172/2013)
 • Η χρονική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων
 • Δηλώσεις Φορολογίας Νομικών Προσώπων (Α.Ε., ΕΠΕ/ Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. )
 • Προκαταβολή επόμενης χρήσης
 • Η διανομή και η φορολόγηση κερδών και αμοιβών μελών Δ.Σ.
 • Φορολογία Μερισμάτων
 • Η αντιμετώπιση των λογιστικών και φορολογικών ζημιών
 • Θέματα ΦΠΑ τέλους χρήσης και συμφωνία με Γενική Λογιστική
 • Διαδικασίες Δημοσιότητας Εταιρικών Πράξεων (ΓΕΜΗ)
 • Πρακτικά έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων
 • Το έντυπο Ε9
 • Τι ισχύει για τη Φορολογία Ακινήτων

Εισηγητές

 • Νίκος Γεωργακόπουλος - Manager PwC 
 • Παναγιώτα Επισκόπου - Manager PwC 
 • Γιώργος Καραχάλιος - Senior Manager, PwC
 • Άννα Αδάμ- Κόλλια, πρώην Προϊσταμένη A΄ Τμήματος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Περιουσιολογίου της ΔΕΦΚ της ΑΑΔΕ
 • Μαρία Μενούνου, πρώην Διευθύντρια Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ
 • Αριστείδης Πανολαρίδης - Senior Manager PwC
 • Πέτρος Χαλάς -  Manager PwC 

Κόστος

 • Εταιρίες & Ιδιώτες: 780€
 • Λογιστικά Γραφεία: 650€  
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ 
 • Χορήγηση Πιστοποιητικών: Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: