Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Έναρξη: 11 Μαΐου 2023
Διάρκεια: 8 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης  


Το σεμινάριο 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους ή Νομικούς, Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Συμβούλους επιχειρήσεων, Στελέχη Υπουργείου Οικονομικών καθώς και σε επιχειρηματίες. Έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων, στο σημαντικό  θέμα  της είσπραξης δημοσίων εσόδων, τη διαδικαστική λειτουργία των θεσμών του ΚΕΔΕ και τη δικαστική προστασία.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους ή Νομικούς, Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Συμβούλους επιχειρήσεων, Στελέχη Υπουργείου Οικονομικών καθώς και σε επιχειρηματίες. Έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων, στο σημαντικό  θέμα  της είσπραξης δημοσίων εσόδων, τη διαδικαστική λειτουργία των θεσμών του ΚΕΔΕ και τη δικαστική προστασία.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους ή Νομικούς, Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Συμβούλους επιχειρήσεων, Στελέχη Υπουργείου Οικονομικών καθώς και σε επιχειρηματίες. Έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων, στο σημαντικό  θέμα της είσπραξης δημοσίων εσόδων, τη διαδικαστική λειτουργία των θεσμών του ΚΕΔΕ και τη δικαστική προστασία.

Περιεχόμενο

Ι. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

A. Εισαγωγή (1 ώρα)

1. Πεδίο εφαρμογής
α. Σε ποιες έννομες σχέσεις εφαρμόζεται ο ΚΕΔΕ
β. Σχέση με άλλα νομοθετήματα
β.α. ΚΦΔ
β.β. Δημόσιο Λογιστικό
β.γ. ΚΔΔ
β.δ. ΚΔΔιαδ


2. Η φιλοσοφία του ΚΕΔΕ
α. Βασικές έννοιες του ΚΕΔΕ
α.α. Είσπραξη, καταβολή
α.β. Εκτέλεση και Μέσα Εκτέλεσης
β. Γενικές αρχές και σημασία του ΚΕΔΕ
β.α. Δημόσιο συμφέρον και προνόμια του Δημοσίου
β.β. Προστασία του οφειλέτη

Β. Διαδικαστική λειτουργία των θεσμών ΚΕΔΕ

Προϋποθέσεις εκτελέσεως (2 ώρες)

α. Νόμιμος τίτλος και συναφείς έννοιες
α.α. Έννοια και είδη νομίμων τίτλων, έννοιες βεβαίωσης και καταλογισμού
α.β. Ατομική ειδοποίηση
α.γ. Τίτλοι του ΚΦΔ

β. Οι συνέπειες εκδόσεως νομίμου τίτλου και η παραγωγή του

γ. Το ανενεργό του νόμιμου τίτλου και η παρεμπόδιση εκτελέσεως
γ.α. Παραγραφή δικαιωμάτων του Δημοσίου
γ.β. Συμψηφισμός
γ.γ. Δικαστική αναστολή

2. Διαδικασία εκτελέσεως (1 ώρα)
α. Κατάσχεση κινητών
α.α. Διαδικαστικά ζητήματα
α.β. Ακατάσχετα
α.γ. Συνέπειες
β. Κατάσχεση ακινήτων
β.α. Διαδικαστικά ζητήματα
β.β. Συνέπειες
γ. Ειδικά η κατάσχεση εις χείρας τρίτων
γ.α. Διαδικασία και προϋποθέσεις
γ.β. Ακατάσχετα εις χείρας τρίτων
δ. Πλειστηριασμός
δ.α. Διαδικασία πλειστηριασμού
δ.β. Διανομή εκπλειστηριάσματος

- Στοιχεία συγκριτικού δικαίου

Γ. Δικαστική προστασία (2 ώρες)

1. Ένδικα βοηθήματα στον ΚΕΔΕ
α. Ανακοπή άρθ. 73 και ανακοπή άρθ. 216 ΚΔΔ
α.α. Προϋποθέσεις παραδεκτής ασκήσεως
α.β. Έκταση δικαστικού ελέγχου
α.γ. Συνέπειες ασκήσεως και αποφάσεως επί ανακοπών

β. Διάκριση από ενδικοφανή προσφυγή άρθ. 63 ΚΦΔ και προσφυγή ΚΔΔ
β.α. Η ενδικοφανής προσφυγή άρθ. 63 ΚΦΔ
β.β. Η δικαστική προσφυγή του άρθ. 63 ΚΔΔ

2. Προσωρινή δικαστική προστασία
α. αναστολή εκτελέσεως
α.α. Προϋποθέσεις
α.β. Συνέπειες

β. Άλλα μέτρα προσωρινής δικαστικής προστασίας


Δ. Σύνοψη – πρακτικά κατανόησης

Εισηγητές

Αθανασία Γιανέλλη, Δικηγόρος

 

Κόστος

  • Εταιρείες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 220€
  • Λογιστικά γραφεία (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 220€
  • Δικηγόροι (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 220€
  • Ιδιώτες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 220€
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).
  • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: