Η αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων για φορολογικές οφειλές

Έναρξη: 26 Μαΐου 2021

Διάρκεια: 3 ώρες

Ώρες: 18:00 - 21:15

Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης

 

Το σεμινάριο

Το Σεμινάριο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ως προς την αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες κατά τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013). Ειδικότερα, θα παρουσιασθούν οι βασικές προϋποθέσεις για τη θεμελίωση της αλληλέγγυας ευθύνης και θα αναλυθεί το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ο Ν. 4646/2019, καθώς και η πρόσφατη νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων στα ζητήματα αυτά, καθώς και σε ζητήματα σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

• Ενημέρωση σχετικά με τα επίκαιρα ζητήματα ως προς την αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα
• Καλύτερη διαχείριση των φορολογικών υποθέσεων αναφορικά με τα ζητήματα αυτά
• Ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα απαλλαγής των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων

Σε ποιους απευθύνεται


• Οικονομικούς συμβούλους
• Λογιστές
•Νομικούς/ Δικηγόρους

Περιεχόμενο

  • Άρθρο 50 Ν. 4174/2013 – Αλληλέγγυα ευθύνη (νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο)
  • Προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του Κ.Φ.Δ. – Η έννοια της υπαιτιότητας
  • Προστασία των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων
  • Μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

Εισηγητές

Κωνσταντίνα Σταυρίδη - Δικηγόρος

Κόστος

  • 90€
  • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06%)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: