Giới hạn chi phí lãi vay được khấu trừ

09/05/17

Tổng quan

Ông Christopher Marjoram, Phó Tổng Giám đốc dịch vụ Tư vấn Thuế tại PwC Việt Nam nhận định về quy định giới hạn chi phí lãi vay được khấu trừ theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

Chính phủ Việt Nam vừa ban hành một quy định giới hạn chi phí lãi vay được khấu trừ cho mục đích tính thuế. Quy định này không cho phép chi phí lãi vay được khấu trừ vượt quá một tỷ lệ phần trăm của chỉ số EBITDA, và dựa trên hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) trong Chương trình hành động Chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS). Quy định này có thể ảnh hưởng đến cả những doanh nghiệp chưa áp dụng BEPS. Vì vậy, đã đến lúc các doanh nghiệp phải rà soát lại hiệu quả của hoạt động tài chính.

Liên hệ

Kết nối với chúng tôi