Khảo sát Cách mạng Công nghiệp 4.0 Việt Nam năm 2018

Tìm hiểu quan điểm của lực lượng lao động tại Việt Nam về tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Tổng quan

Trên thế giới, các công ty công nghiệp và sản xuất hàng đầu đang có một sự chuyển mình mạnh mẽ về kỹ thuật số. Chúng tôi mong muốn tìm hiểu xem điều đó hiện có xảy ra ở Việt Nam hay không và tác động của sự chuyển đổi này là gì? Lực lượng lao động có suy nghĩ hay mong đợi gì về những thay đổi này?

Xem video để tìm hiểu 6 nhận định chính từ Khảo sát Cách mạng Công nghiệp 4.0 Việt Nam năm 2018.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Liên hệ

Grant Dennis

Tổng Giám đốc, Công ty Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Christopher Lee (Aik Sern)

Trưởng phòng cao cấp, Dịch vụ Tư vấn hoạt động, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1636

Kết nối với chúng tôi