Thông tư mới sửa đổi, bổ sung chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

07 Tháng 12, 2016

Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Bộ Tài chính (“BTC”) đã ban hành Thông tư số 147/2016/TT-BTC (“Thông tư 147”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC (“Thông tư 45”) ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2013.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

Liên hệ

Nguyễn Hoàng Nam

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Kết nối với chúng tôi