Thông tư số 53/2016/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

25 Tháng 3, 2016

Ngày 21 tháng 3 năm 2016, Bộ Tài chính (“BTC”) đã ban hành Thông tư số 53/2016/TT-BTC – (“Thông tư 53”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC (“Thông tư 200”) ngày 22/12/2014 của BTC - Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

Liên hệ

Nguyễn Hoàng Nam

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Kết nối với chúng tôi