Luật Kế toán 2015

15 Tháng 1, 2016

Ngày 20 tháng 11 năm 2015, Bộ Tài chính (“BTC”) đã ban hành Luật Kế toán số 88/2015/QH13 – (“Luật Kế toán 2015”) thay thế Luật Kế toán số 03/2003/QH11 (“Luật kế toán 2003”).

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}
Kết nối với chúng tôi