Thông tư số 155/2015/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

08 Tháng 1, 2016

Ngày 6 tháng 10 năm 2015, Bộ Tài chính (“BTC”) đã ban hành Thông tư số 155/2015/TT-BTC (“Thông tư 155”) thay thế Thông tư số 52/2012/TT-BTC (“Thông tư 52”) hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}
Kết nối với chúng tôi