Điểm tin khác

Cập nhật về những vấn đề có tác động lớn đến doanh nghiệp của quý vị tại đây


Điểm tin mới nhất

Khảo sát Thực trạng An toàn Thông tin Toàn cầu®  năm 2018

PwC vừa công bố kết quả của Khảo sát Thực trạng An toàn Thông tin Toàn cầu®  năm 2018 với sự tham gia của hơn 9.500 lãnh đạo kinh doanh và lãnh đạo công nghệ cấp cao đến từ 122 quốc gia. Với chủ đề “Tăng cường năng lực của xã hội số hóa trước các cú sốc an ninh mạng”, khảo sát tìm hiểu lý do các doanh nghiệp dễ bị gián đoạn hoạt động bởi các vấn đề an ninh mạng và những gì họ có thể làm để giải quyết tình trạng này.

Thông tư mới quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính áp dụng cho tổ chức kinh doanh chứng khoán

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, Bộ Tài Chính (“BTC”) đã ban hành Thông tư số 87/2017/TT-BTC (“Thông tư 87”) quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính thay thế Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 (“Thông tư 226”) và Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 9 tháng 10 năm 2012 (“Thông tư 165”). Thông tư 87 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2017.

Thông tư 28 sửa đổi, bổ sung Thông tư 45 và Thông tư 147 về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Ngày 12 tháng 4 năm 2017, Bộ Tài chính (“BTC”) đã ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BTC (“Thông tư 28”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC (“Thông tư 45”) ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư 147/2016/TT-BTC (“Thông tư 147”) ban hành ngày 13 tháng 10 năm 2016 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (“TSCĐ”). Thông tư 28 có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016.

Liên hệ

PwC Việt Nam
Phòng Tiếp thị và Truyền Thông, PwC Việt Nam
ĐT: +84 28 3823 0796 / +84 24 3946 2246
Email

Kết nối với chúng tôi